ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pert

P ER1 T   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pert-, *pert*
English-Thai: Longdo Dictionary
medical expertise(n phrase ) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pert[ADJ] ทะเล้น, See also: อวดดี, Syn. jaunty, perky, peppy
pert.[ABBR] คำย่อของ pertaining
pertain[VI] เป็นของ
pertain[VI] เหมาะสมกับ, See also: เข้ากันกับ, Syn. be appropriate, be suitable
pertain[VI] เกี่ยวกับ, See also: เกี่ยวข้องกับ, Syn. concern, relate
perturb[VT] ทำให้ไม่สบายใจ, See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้กังวล, Syn. disturb
perturb[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, Syn. derange
pertinent[ADJ] เข้าเรื่อง, Syn. relevant, appropriate, apt, Ant. irrelevant, inappropriate
pertussis[N] โรคไอกรน, Syn. whooping cough
pertain to[PHRV] เป็นของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pert(เพิร์ท) adj. ทะลึง,ทะเล้น,ไม่มีมารยาท,เสือก,กล้า,กระฉับกระเฉง,ฮึกเหิม, See also: pertness n., Syn. forward,inpudent
pert.abbr. pertaining
pertain(เพอเทน') vi. เกี่ยวกับ,เป็นเรื่อง,เป็นของ,มีส่วนเกี่ยวข้องกับ, Syn. relate
pertinacious(เพอทะเน'เชิส) adj. ดื้อรั้นที่สุด,ยืนหยัด,ถือทิฐิ,หัวแข็ง,เพียร, See also: pertinaciousness n., Syn. unyielding
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy
pertinence(เพอ'ทิเนินซฺ,-ซี) n. ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง,การตรงกับปัญหา
pertinency(เพอ'ทิเนินซฺ,-ซี) n. ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง,การตรงกับปัญหา
pertinent(เพอ'ทิเนินทฺ) adj. เข้าเรื่อง,เกี่ยวข้อง,ตรงกับปัญหา.
perturb(เพอเทิร์บ') vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง., Syn. disturb
perturbation(เพอเทิร์บเบ'เชิน) n. การก่อ-กวน,การทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทำให้ยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
pert(adj) ทะเล้น,ทะลึ่ง,กล้า,ฮึกเหิม,ไร้มารยาท
pertain(vi) เกี่ยวกับ,เป็นของ,ในเรื่อง
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
pertinence(n) ความเหมาะสม,ความเข้าเรื่อง,ความเกี่ยวข้อง
pertinent(adj) เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น,ตรงปัญหา
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
aperture(n) ช่อง,ที่ว่าง,รู,โพรง
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perthiteเพอร์ไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
perthitic-เนื้อแบบเพอร์ไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pertubationการเป่าท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perturbationเพอร์เทอร์เบชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pertussis; cough, whoopingโรคไอกรน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PERT (Network analysis)เพอร์ท (การวิเคราะห์ข่ายงาน) [TU Subject Heading]
Perturbation (Mathematics)เพอร์เทอร์เบชั่น (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Pertussis vaccineวัคซีนโรคไอกรน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pertA reward has been offered for information pertaining to the incident.
pertAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
pertComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอกรน[N] whooping cough, See also: pertussis, Syn. โรคไอกรน, Example: ไอกรนเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการไอได้รุนแรง และสามารถเกิดได้ตั้งแต่อายุภายใน 1 เดือน, Thai definition: โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งพบในเด็กที่มีไข้ ไอมาก และมักมีเสียงเกิดจากการหายใจที่ลำบากตามหลังอาการไอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
แชมป์เปี้ยน[n.] (chaēmpīen) EN: champion ; expert   FR: champion [m]
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté

CMU English Pronouncing Dictionary
PERT    P ER1 T
PERTH    P ER1 TH
PERTUIT    P ER1 T UW0 AH0 T
PERTUIT    P ER1 T IH0 T
PERTURB    P ER0 T ER1 B
PERTAIN    P ER0 T EY1 N
PERTAINS    P ER0 T EY1 N Z
PERTURBS    P ER0 T ER1 B Z
PERTUSSIS    P ER0 T AH1 S IH0 S
PERTSCHUK    P ER1 CH AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pert    (j) pˈɜːʳt (p @@1 t)
Perth    (n) pˈɜːʳθ (p @@1 th)
pertly    (a) pˈɜːʳtliː (p @@1 t l ii)
pertain    (v) pˈətˈɛɪn (p @1 t ei1 n)
perturb    (v) pˈətˈɜːʳb (p @1 t @@1 b)
pertains    (v) pˈətˈɛɪnz (p @1 t ei1 n z)
pertness    (n) pˈɜːʳtnəs (p @@1 t n @ s)
perturbs    (v) pˈətˈɜːʳbz (p @1 t @@1 b z)
pertained    (v) pˈətˈɛɪnd (p @1 t ei1 n d)
pertinent    (j) pˈɜːʳtɪnənt (p @@1 t i n @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, / ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of, #617 [Add to Longdo]
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, ] perturbed; mentally disturbed; fidgety, #15,889 [Add to Longdo]
中肯[zhòng kěn, ㄓㄨㄥˋ ㄎㄣˇ, ] pertinent; apropos, #27,232 [Add to Longdo]
珀斯[Pò sī, ㄆㄛˋ ㄙ, ] Perth, capital of Western Australia; also written 帕斯, #74,192 [Add to Longdo]
帕斯[Pà sī, ㄆㄚˋ ㄙ, ] Perth, capital of Western Australia, #123,312 [Add to Longdo]
關于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, ] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of; also written 關於|关于 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
Körperteil(n) |der, pl. Körperteile| ส่วนลำตัว เช่น แขน, ขา
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
keck; kess {adj} | kecker; kesser | am kecksten; am kessestenpert | more pert | most pert [Add to Longdo]
Pertussis {f}; Keuchhusten {m} [med.]pertussis; whooping cough [Add to Longdo]
Perth (Stadt in Australien)Perth (city in Australia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
アガリクス[, agarikusu] (n) Agaricus subrufescens (species of mushroom with purported medicinal properties) [Add to Longdo]
アパーチャ;アパーチュア[, apa-cha ; apa-chua] (n) aperture [Add to Longdo]
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille [Add to Longdo]
アパコン[, apakon] (n) (abbr) aperture compensation [Add to Longdo]
アパチャカード[, apachaka-do] (n) {comp} aperture card [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext [Add to Longdo]
プロパティ[ぷろぱてい, puropatei] property [Add to Longdo]
レパートリ[れぱーとり, repa-tori] repertoire [Add to Longdo]
開き口[ひらきぐち, hirakiguchi] aperture [Add to Longdo]
開口数[かいこうすう, kaikousuu] NA, numerical aperture [Add to Longdo]
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert [Add to Longdo]
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pert \Pert\, v. i.
   To behave with pertness. [Obs.] --Gauden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pert \Pert\, a. [An aphetic form of OE. & OF. apert open, known,
   true, free, or impudent. See {Apert}.]
   1. Open; evident; apert. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. Lively; brisk; sprightly; smart. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Indecorously free, or presuming; saucy; bold; impertinent.
    "A very pert manner." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The squirrel, flippant, pert, and full of play.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pert
   adj 1: characterized by a lightly pert and exuberant quality; "a
       certain irreverent gaiety and ease of manner" [syn:
       {impertinent}, {irreverent}, {pert}, {saucy}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PERT
     Program Evaluation / Evolution and Review Technique
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top