Search result for

perturb

(47 entries)
(0.22 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perturb-, *perturb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perturb[VT] ทำให้ไม่สบายใจ, See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้กังวล, Syn. disturb
perturb[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, Syn. derange
perturbation[N] การทำให้ลำบากใจ, See also: การรบกวน, การก่อกวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perturb(เพอเทิร์บ') vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง., Syn. disturb
perturbation(เพอเทิร์บเบ'เชิน) n. การก่อ-กวน,การทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทำให้ยุ่งเหยิง
imperturbable(อิมเพอเทอบ' บะเบิล) adj. ใจเย็น, สุขุม, เงียบ, ไม่ตื่นเต้นง่าย., See also: imperturbability, imperturbableness n. imperturbably adv., Syn. calm)
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)

English-Thai: Nontri Dictionary
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perturbationเพอร์เทอร์เบชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perturbation (Mathematics)เพอร์เทอร์เบชั่น (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are perturbed I've wasted our resources.เขาเคืองที่ทำทรัพยากรสูญเปล่า Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
So that no more inconvenience come perturb my restructurationเนื่องจากความสะดวก ดังนั้นอย่ามารบกวนฉัน GTO (1999)
Now, the Hamiltonian shows us that the energy levels are perturbed by the electric field.เอาละ สมการ แฮมิลโตเนียน ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่า ระดับของพลังงาน ถูกรบกวนได้ด้วย สนามไฟฟ้า Spider-Man 3 (2007)
I was rather perturbed.แม่ค่อนข้างจะไม่สบายใจ Charlie Bartlett (2007)
But... strangely, when we were together, we weren't too perturbed by those things.แต่... ก็แปลก เวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เราไม่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องเหล่านั้นเลย 5 Centimeters Per Second (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: vexed ; perturbed ; upset   FR: contrarié ; perturbé
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: restive   FR: troublé ; perturbé
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen
ยวน[v.] (yūan) EN: annoy ; irritate ; rile   FR: perturber ; déranger

CMU English Pronouncing Dictionary
PERTURB    P ER0 T ER1 B
PERTURBS    P ER0 T ER1 B Z
PERTURBED    P ER0 T ER1 B D
PERTURBATION    P ER2 T ER0 B EY1 SH AH0 N
PERTURBATIONS    P ER2 T ER0 B EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perturb    (v) (p @1 t @@1 b)
perturbs    (v) (p @1 t @@1 b z)
perturbed    (v) (p @1 t @@1 b d)
perturbing    (v) (p @1 t @@1 b i ng)
perturbation    (n) (p @@2 t @ b ei1 sh @ n)
perturbations    (n) (p @@2 t @ b ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement [Add to Longdo]
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity [Add to Longdo]
摂動[せつどう, setsudou] (n,adj-no) perturbation (physics) [Add to Longdo]
摂動論[せつどうろん, setsudouron] (n) perturbation theory (physics) [Add to Longdo]
泰然自若[たいぜんじじゃく(uK), taizenjijaku (uK)] (adj-t,adv-to) having presence of mind; self-possessed; imperturbable; calm and self-possessed [Add to Longdo]
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P) [Add to Longdo]
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated [Add to Longdo]
非摂動[ひせつどう, hisetsudou] (adj-f) (See 摂動) non-perturbative [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, ] perturbed; mentally disturbed; fidgety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perturb \Per*turb"\, v. t. [L. perturbare, perturbatum; per +
   turbare to disturb, fr. turba a disorder: cf. OF. perturber.
   See {Per-}, and {Turbid}.]
   1. To disturb; to agitate; to vex; to trouble; to disquiet.
    [1913 Webster]
 
       Ye that . . . perturb so my feast with crying.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To disorder; to confuse. [R.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perturb
   v 1: disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or
      alarmed; "She was rather perturbed by the news that her
      father was seriously ill" [syn: {perturb}, {unhinge},
      {disquiet}, {trouble}, {cark}, {distract}, {disorder}]
   2: disturb or interfere with the usual path of an electron or
     atom; "The electrons were perturbed by the passing ion"
   3: cause a celestial body to deviate from a theoretically
     regular orbital motion, especially as a result of interposed
     or extraordinary gravitational pull; "The orbits of these
     stars were perturbed by the passings of a comet"
   4: throw into great confusion or disorder; "Fundamental
     Islamicists threaten to perturb the social order in Algeria
     and Egypt" [syn: {perturb}, {derange}, {throw out of kilter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top