ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhinge

AH0 N HH IH1 N JH   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhinge-, *unhinge*
Possible hiragana form: うんひんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhinge[VT] ถอดบานพับออก, See also: เอาออก, แยกออก, Syn. remove
unhinge[VT] ทำให้มีปัญหาทางจิตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhinge(อันฮินจฺ') vt. ถอดบานพับออก,เอาออก,แยกออก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสียสมดุล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Little did I know, inhaling a harmless joint 12 times in 12 minutes could unhinge an already vulnerable brain and send it into the bottom of an abyss.เท่าที่รู้ก็คือ การสูบกัญชามวนละ 12 ครั้ง ใน 12 นาที อาจดึงสมองที่อ่อนแอนั้นให้หลุดออกมา และทิ้งลงไปสู่ก้นเหว Numb (2007)
He can unhinge his jaw and he sheds skin.มันสามารถอ้าปากได้ใหญ่ และลอกคราบได้ Chuck Versus the Beard (2010)
Sorry I can't unhinge my jaw like a snake to consume alcohol.โทษทีชั้นเปิดปากไม่ไหวแล้ว เหมือนงูเมาเหล้าเลย Bloodlines (2010)
Should I hold her head while you, unhinge your jaw or...?ฉันต้องประคองหัวเขาตอน คุณอ้าปากหรืออะไร Scream a Little Dream (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อคลั่ง[adj.] (phoēkhlang) EN: delirious ; deranged ; unhinged   
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind   FR: insensé ; dément

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHINGE AH0 N HH IH1 N JH
UNHINGED AH0 N HH IH1 N JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhinge (v) ˈʌnhˈɪnʤ (uh1 n h i1 n jh)
unhinged (v) ˈʌnhˈɪnʤd (uh1 n h i1 n jh d)
unhinges (v) ˈʌnhˈɪnʤɪz (uh1 n h i1 n jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unhinge \Un*hinge"\, v. t. [1st pref. un- + hinge.]
   [1913 Webster]
   1. To take from the hinges; as, to unhinge a door.
    [1913 Webster]
 
   2. To displace; to unfix by violence. --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   3. To render unstable or wavering; to unsettle; as, to
    unhinge one's mind or opinions; to unhinge the nerves.
    [1913 Webster]
 
       Why should I then unhinge my brains, ruin my mind?
                          --South.
    [1913 Webster]
 
       His sufferings, nay the revolutions of his fate, had
       not in the least unhinged his mind.  --Walpole.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhinge
   v 1: disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or
      alarmed; "She was rather perturbed by the news that her
      father was seriously ill" [syn: {perturb}, {unhinge},
      {disquiet}, {trouble}, {cark}, {distract}, {disorder}]
   2: remove the hinges from; "unhinge the door"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top