ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pertinacity

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pertinacity-, *pertinacity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pertinacity[N] ความพากเพียร, See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ, Syn. obstinacy, willfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pertinacity(เพอทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้นยิ่ง,การถือทิฐิ,ความหัวแข็ง,ความเพียรพยายาม, Syn. obstinacy

English-Thai: Nontri Dictionary
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pertinacity    (n) pˌɜːʳtɪnˈæsɪtiː (p @@2 t i n a1 s i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pertinacity \Per`ti*nac"i*ty\, n. [Cf. F. pertinacit['e].]
   The quality or state of being pertinacious; obstinacy;
   perseverance; persistency. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Obstinacy}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pertinacity
   n 1: persistent determination [syn: {doggedness},
      {perseverance}, {persistence}, {persistency}, {tenacity},
      {tenaciousness}, {pertinacity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top