ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaunty

JH AO1 N T IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaunty-, *jaunty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaunty[ADJ] ร่าเริง, See also: มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, Syn. lively, buoyant, sprightly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly

English-Thai: Nontri Dictionary
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me winning the Robert Wilson award or the jaunty one of me holding lab goggles over my genitals?ผมชนะรางวัล โรเบิร์ต วิลสัน หรือพ่อเจ้าชู้ไก่แจ้ สวมแว่นตากันลม ตรงของลับผม? Scary Monsters and Super Creeps (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JAUNTY    JH AO1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaunty    (j) ʤˈɔːntiː (jh oo1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flott; schwungvoll {adj} | flotter | am flottestenjaunty | jauntier | jauntiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect) [Add to Longdo]
颯爽[さっそう, sassou] (adj-t,adv-to) gallant; dashing; jaunty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jaunty \Jaun"ty\, a. [Compar. {Jauntier}; superl. {Jauntiest}.]
   [Formerly spelt janty, fr. F. gentil. See {Gentle}, and cf.
   {Genty}.]
   Airy; showy; finical; hence, characterized by an affected or
   fantastical manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaunty
   adj 1: marked by up-to-dateness in dress and manners; "a dapper
       young man"; "a jaunty red hat" [syn: {dapper}, {dashing},
       {jaunty}, {natty}, {raffish}, {rakish}, {spiffy},
       {snappy}, {spruce}]
   2: having a cheerful, lively, and self-confident air; "looking
     chipper, like a man...diverted by his own wit"- Frances G.
     Patton; "life that is gay, brisk, and debonair"-
     H.M.Reynolds; "walked with a jaunty step"; "a jaunty
     optimist" [syn: {chipper}, {debonair}, {debonaire}, {jaunty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top