ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pertinent

P ER1 T IH0 N IH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pertinent-, *pertinent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pertinent(adj) เข้าเรื่อง, Syn. relevant, appropriate, apt, Ant. irrelevant, inappropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pertinent(เพอ'ทิเนินทฺ) adj. เข้าเรื่อง,เกี่ยวข้อง,ตรงกับปัญหา.
impertinent(อิมเพอ' ทิเนินทฺ) adj. ทะลึ่ง, โอหัง, เสือก, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย. impertinently adv., See also: impertinent-ness n., Syn. impudent, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
pertinent(adj) เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น,ตรงปัญหา
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Concordantly, while your first question may be the most pertinent you may or may not realize it is also the most irrelevant.อย่างที่คาดหวัง, คำถามแรกของคุณ อาจจะตรงประเด็นที่สุด คุณอาจจะตระหนักหรือไม่ว่ามันตรงประเด็นที่สุด The Matrix Reloaded (2003)
Okay, to maintain the chain of custody, take the item in this case, commander Trapp's lunch, place it in the evidence bag, seal it, record all pertinent information.เซ็นชื่อทับรอยผนึก เก็บไว้ในที่เย็น ทีนี้ ทำใมคุณไม่ลองดูล่ะ Yankee White (2003)
The only pertinent question is: what happened to your victims.คำถามเดียวที่ตรงประเด็นคือ เกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อของแก It's Alive! (2007)
ALL THE PERTINENT FACTS ABOUT THE SITUATION.ความจริงทั้งหมดของเรื่องนี้ Mother Said (2008)
Any other pertinent information we should know about?ยังมีเรื่องอื่นๆที่เราควรรู้ เกี่ยวกับเธออีกรึเปล่า The Haunting of Molly Hartley (2008)
You have as much information as is pertinent to this assignment.คุณมีข้อมูลมากพอแล้วสำหรับงานนี้ Chuck Versus the Cougars (2008)
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น Lucifer Rising (2009)
We disclosed everything that was pertinent to you.เราเปิดเผยทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับคุณ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Also, uh, there are other pertinent things that we could talk about.นอกจากนี้ อ่า.. ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่เราต้องคุยกันอีก Chuck Versus the First Kill (2009)
Reveals evidence pertinent to the trinity killings.มีการเปิดเผยหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ทรินิตี้ Hello, Dexter Morgan (2009)
Have you found anything pertinent on the bones you found in the wheels?คุณพบอะไรเกี่ยวกับกระดูก ที่คุณเจอในล้อ? The Plain in the Prodigy (2009)
I think the more pertinent question isผมว่าประเด็นคือ The Chase (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pertinentAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
pertinentComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อมอาจ[eūam-āt] (adj) EN: impertinent ; impudent
ลวนลาม[lūanlām] (v) EN: take liberties with ; molest ; assault  FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
เหมาะสม[mǿsom] (adj) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient  FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent
ทะลึ่ง[thaleung] (v) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive
ทะลึ่ง[thaleung] (adj) FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
ทะลึ่งตึงตัง[thaleung teungtang] (adv) EN: impolitely ; impertinently
ถูกต้อง[thuktǿng] (adj) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic ; precisely  FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรงประเด็น[trong praden] (v, exp) EN: be relevant ; be pertinent
อวดดี[ūatdī] (adj) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited  FR: arrogant ; insolent

CMU English Pronouncing Dictionary
PERTINENT P ER1 T IH0 N IH0 N T
PERTINENTLY P ER1 T IH0 N IH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pertinent (j) pˈɜːʳtɪnənt (p @@1 t i n @ n t)
pertinently (a) pˈɜːʳtɪnəntliː (p @@1 t i n @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中肯[zhòng kěn, ㄓㄨㄥˋ ㄎㄣˇ, ] pertinent; apropos, #27,232 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
賢しら[さかしら, sakashira] (adj-na,n) impertinent [Add to Longdo]
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement [Add to Longdo]
好個[こうこ, kouko] (n) excellent; fine; pertinent [Add to Longdo]
差し出がましい[さしでがましい, sashidegamashii] (adj-i) forward; officious; impertinent; intrusive [Add to Longdo]
差し出口[さしでぐち, sashideguchi] (n) uncalled-for or impertinent remark [Add to Longdo]
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pertinent \Per"ti*nent\, a. [L. pertinens, -entis, p. pr. of
   pertinere: cf. F. pertinent. See {Pertain}.]
   1. Belonging or related to the subject or matter in hand; fit
    or appropriate in any way; adapted to the end proposed;
    apposite; material; relevant; as, pertinent illustrations
    or arguments; pertinent evidence.
    [1913 Webster]
 
   2. Regarding; concerning; belonging; pertaining. [R.]
    "Pertinent unto faith." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Apposite; relevant; suitable; appropriate; fit.
     [1913 Webster] -- {Per"ti*nent*ly}, adv. --
     {Per"ti*nent*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pertinent
   adj 1: having precise or logical relevance to the matter at
       hand; "a list of articles pertinent to the discussion";
       "remarks that were to the point"
   2: being of striking appropriateness and pertinence; "the
     successful copywriter is a master of apposite and evocative
     verbal images"; "an apt reply" [syn: {apposite}, {apt},
     {pertinent}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pertinent /pɛrtinɛnt/
  firm; peremptory; resolute

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top