ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peppy

P EH1 P IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peppy-, *peppy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peppy[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: ฮึกเหิม, มีชีวิตชีวา, Syn. active, lively

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
twenty years ago today, king peppy made us safe...วันนี้ยี่สิบปีก่อน คิงเพ็ปปี้ทำให้เราปลอดภัย Trolls (2016)
I don't think king peppy made it.ข้าว่าคิงเพ็ปปี้คงไม่รอด Trolls (2016)
Come on! DMV records show that the black sedan's been registered to multiple Peppy Car Rental agencies over the past two years.หลบ! ดูจากบันทึกกรมขนส่ง รถเก๋งสีดำคันนั้น The Penelope Papers (2011)
- I'm sorry -- with no soul, like some peppy "American Psycho,"觡㹔ԡѹ ⤔ ѧ觧 Hello, Cruel World (2011)
To slaughter and kill and sing peppy little hymns.ให้ฆ่าคนอื่น แล้วก็ร้องเพลง อย่างมีความสุข 99 Problems (2010)
I particularly hate peppy teenage girls... who insist everyone be aggressive-B.E. aggressive.ฉันเกลียดกองเชียร์เด็กสาววัยรุ่น ที่ยืนกรานให้ทุกคน "ลุยเลย ลุยเลย" Bride Wars (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PEPPY    P EH1 P IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwungvoll {adj} | schwungvoller | am schwungvollstenpeppy | peppier | peppiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 peppy \pep"py\ adj.
   Full of pep; spirited; bouncy[2]; as, the peppy and
   interesting talk.
 
   Syn: bouncing, bouncy, spirited, zippy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peppy
   adj 1: marked by lively action; "a bouncing gait"; "bouncy
       tunes"; "the peppy and interesting talk"; "a spirited
       dance" [syn: {bouncing}, {bouncy}, {peppy}, {spirited},
       {zippy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top