ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

specialty

S P EH1 SH AH0 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specialty-, *specialty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
specialty(n) ของพิเศษ, ชนิดพิเศษ, ความชำนาญพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialty storesร้านค้าเฉพาะอย่าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But this is a specialty item.แต่นี้เป็นรายการพิเศษ The Shawshank Redemption (1994)
Her specialty is Singapore's very own... signature dish, Hainanese Chicken Riceอาหารที่เธอถนัด เป็นของขึ้นชื่อในสิงคโปร์ครับ ข้าวมันไก่ไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
It's your specialty! My specialty is weldingแกเก่งเรื่องนี้นี่ ฉันเก่งแต่เรื่องเชื่อมเหล็ก Windstruck (2004)
- Greenaway-- highest number of solved cases in seattle 3 years running, specialty in sex offender cases.คลี่คลายคดีได้มากที่สุด/Nในซีเอทเทลตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เชี่ยวชาญในด้านคดีทางเพศ Compulsion (2005)
My specialty is untangling bureaucratic knots.หน้าที่ของฉันก็คอย/Nติดต่อกับทางราชการให้ทำงานได้สะดวก Compulsion (2005)
I don't have a specialty yet.ผมยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรอก Let the Truth Sting (2007)
Our specialty is digital color copy machines.เครื่องถ่ายเอกสารสีของเรานั้นเป็นตัวพิเศษของเราครับ Eiga: Kurosagi (2008)
On their favorite specialty anymore....ใครทำงานเฉพาะสาขาที่ตัวเองชอบอีก Brave New World (2008)
The specialty of the groups coming out of this area is trafficking in women.พวกนี้เป็นลักพาตัวผู้หญิงเพื่อค้าประเวณี Taken (2008)
His specialty was low impact kinetic operations.ความสามารถพิเศษของเค้าคือการจู่โจมแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวทัน Law Abiding Citizen (2009)
Oh, yeah. He peddles that kind of specialty stuff.ใช่ หมอนั่นมันขายของที่ไม่เหมือนใคร Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You know what my specialty was?นายรู้ไหมสิ่งที่ฉันชำนาญเป็นพิเศษ Fix (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specialtyDo you know a good specialty store dealing in herbs?
specialtyThat's his specialty.
specialtyWhat's your specialty?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[sōtnāsiklāringwitthayā] (n) EN: otolaryngology ; otorhinolaryngology ; ear, nose, and throat medical specialty  FR: oto-rhino-laryngologie [ f ] ; ORL (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPECIALTY S P EH1 SH AH0 L T IY0
SPECIALTY S P EY1 SH AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specialty (n) spˈɛʃəltiː (s p e1 sh @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专卖店[zhuān mài diàn, ㄓㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄉㄧㄢˋ,    /   ] specialty store #10,755 [Add to Longdo]
专长[zhuān cháng, ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ,   /  ] specialty; special knowledge or ability #20,987 [Add to Longdo]
拿手菜[ná shǒu cài, ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄘㄞˋ,   ] specialty (dish) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
専門(P);專門(iK)[せんもん, senmon] (n, adj-no) speciality; specialty; subject of study; expert; (P) #775 [Add to Longdo]
得意[とくい, tokui] (n, adj-no, adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P) #2,939 [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] (n) famous product; special product; speciality; specialty; (P) #10,358 [Add to Longdo]
特産[とくさん, tokusan] (n, vs) specialty; special product; (P) #13,537 [Add to Longdo]
専業[せんぎょう, sengyou] (n) special occupation; principal occupation; specialty; monopoly; (P) #16,074 [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P) #18,702 [Add to Longdo]
スペシャルティ・ダイバー;スペシャルティダイバー[supesharutei . daiba-; supesharuteidaiba-] (n) specialty diver [Add to Longdo]
スペシャルティーカー[supesharutei-ka-] (n) specialty car [Add to Longdo]
プロショップ[puroshoppu] (n) speciality shop; specialty shop; pro shop [Add to Longdo]
活動誌[かつどうし, katsudoushi] (n) specialty magazine; information digest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specialty \Spe"cial*ty\, n.; pl. {Specialties}. [F.
   sp['e]cialit['e]. Cf. {Speciality}.]
   1. Particularity.
    [1913 Webster]
 
       Specialty of rule hath been neglected. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular or peculiar case. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A contract or obligation under seal; a contract by
    deed; a writing, under seal, given as security for a debt
    particularly specified. --Chitty. --Bouvier. --Wharton
    (Law Dict.).
    [1913 Webster]
 
       Let specialties be therefore drawn between us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That for which a person is distinguished, in which he is
    specially versed, or which he makes an object of special
    attention; a speciality.
    [1913 Webster]
 
       Men of boundless knowledge, like Humbold, must have
       had once their specialty, their pet subject. --C.
                          Kingsley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specialty
   n 1: an asset of special worth or utility; "cooking is his
      forte" [syn: {forte}, {strong suit}, {long suit}, {metier},
      {specialty}, {speciality}, {strong point}, {strength}]
      [ant: {weak point}]
   2: a distinguishing trait [syn: {peculiarity}, {specialness},
     {specialty}, {speciality}, {distinctiveness}]
   3: the special line of work you have adopted as your career;
     "his specialization is gastroenterology" [syn:
     {specialization}, {specialisation}, {specialty},
     {speciality}, {specialism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top