Search result for

specialty

(36 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specialty-, *specialty*
English-Thai: Nontri Dictionary
specialty(n) ของพิเศษ,ชนิดพิเศษ,ความชำนาญพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialty storesร้านค้าเฉพาะอย่าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, limos and virgins, your specialty.โอ้ ลิมูซีน และพรหมจรย์ สินะ สิ่งพิเศษของนายเลยนี่ There Might be Blood (2008)
That's his specialty. That hyena.นั่นเป็นความสามารถส่วนตัวของไอ้นั่นเลยล่ะ คนอะไรอย่างกับไฮยีน่า Scandal Makers (2008)
Leave it up to me. Running away is my specialty.ให้ฉันทำเอง การหนี เป็นความสามารถพิเศษของฉัน Episode #1.8 (2008)
That's my specialty.เรื่องถนัดผมเลยแหละ Marley & Me (2008)
The specialty of the groups coming out of this area is trafficking in women.พวกนี้เป็นลักพาตัวผู้หญิงเพื่อค้าประเวณี Taken (2008)
Hospital corners are my specialty.หมอนี่ปลอมแหงๆ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
His specialty was low impact kinetic operations.ความสามารถพิเศษของเค้าคือการจู่โจมแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวทัน Law Abiding Citizen (2009)
Oh, yeah. He peddles that kind of specialty stuff.ใช่ หมอนั่นมันขายของที่ไม่เหมือนใคร Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Dr. Gordon is a specialist, you know. He's making money on his specialty.ดร.กอร์ดอนเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำเงินและนำคนมาทำการทดลองของเขา Saw VI (2009)
Isn't that your specialty? Can I cut in?คิดว่าตัวเองวิเศษมากจากไหน ขอฉันบ้าง Dare (2009)
You know what my specialty was?นายรู้ไหมสิ่งที่ฉันชำนาญเป็นพิเศษ Fix (2009)
They supply specialty metal tooling equipmentพวกเขาจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือโลหะ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specialtyDo you know a good specialty store dealing in herbs?
specialtyThat's his specialty.
specialtyWhat's your specialty?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[n.] (sōtnāsiklāringwitthayā) EN: otolaryngology ; otorhinolaryngology ; ear, nose, and throat medical specialty   FR: oto-rhino-laryngologie [f] ; ORL (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIALTY    S P EH1 SH AH0 L T IY0
SPECIALTY    S P EY1 SH AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specialty    (n) (s p e1 sh @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专卖店[zhuān mài diàn, ㄓㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] specialty store, #10,755 [Add to Longdo]
专长[zhuān cháng, ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ, / ] specialty; special knowledge or ability, #20,987 [Add to Longdo]
拿手菜[ná shǒu cài, ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄘㄞˋ, ] specialty (dish) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペシャルティ・ダイバー;スペシャルティダイバー[, supesharutei . daiba-; supesharuteidaiba-] (n) specialty diver [Add to Longdo]
スペシャルティーカー[, supesharutei-ka-] (n) specialty car [Add to Longdo]
プロショップ[, puroshoppu] (n) speciality shop; specialty shop; pro shop [Add to Longdo]
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P) [Add to Longdo]
活動誌[かつどうし, katsudoushi] (n) specialty magazine; information digest [Add to Longdo]
牛タン[ぎゅうタン, gyuu tan] (n) beef tongue (a specialty of Sendai); ox tongue [Add to Longdo]
魚汁[いしる;いしり;よしる;よしり, ishiru ; ishiri ; yoshiru ; yoshiri] (n) fish sauce made of salted and fermented sardines, mackerel, or squid; a specialty of the Noto Peninsula of Ishikawa Prefecture [Add to Longdo]
御家芸;お家芸[おいえげい, oiegei] (n) (1) one's specialty; one's forte; (2) specialty of a kabuki school [Add to Longdo]
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish) [Add to Longdo]
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specialty \Spe"cial*ty\, n.; pl. {Specialties}. [F.
   sp['e]cialit['e]. Cf. {Speciality}.]
   1. Particularity.
    [1913 Webster]
 
       Specialty of rule hath been neglected. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular or peculiar case. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A contract or obligation under seal; a contract by
    deed; a writing, under seal, given as security for a debt
    particularly specified. --Chitty. --Bouvier. --Wharton
    (Law Dict.).
    [1913 Webster]
 
       Let specialties be therefore drawn between us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That for which a person is distinguished, in which he is
    specially versed, or which he makes an object of special
    attention; a speciality.
    [1913 Webster]
 
       Men of boundless knowledge, like Humbold, must have
       had once their specialty, their pet subject. --C.
                          Kingsley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specialty
   n 1: an asset of special worth or utility; "cooking is his
      forte" [syn: {forte}, {strong suit}, {long suit}, {metier},
      {specialty}, {speciality}, {strong point}, {strength}]
      [ant: {weak point}]
   2: a distinguishing trait [syn: {peculiarity}, {specialness},
     {specialty}, {speciality}, {distinctiveness}]
   3: the special line of work you have adopted as your career;
     "his specialization is gastroenterology" [syn:
     {specialization}, {specialisation}, {specialty},
     {speciality}, {specialism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top