ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

summarize

S AH1 M ER0 AY2 Z   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -summarize-, *summarize*
Possible hiragana form: すんまりぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summarize[VT] สรุป, See also: สรุปความ, จับใจความ, บรรยายอย่างรวบรัด, Syn. abridge, epitomize, sum up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summarize(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge

English-Thai: Nontri Dictionary
summarize(vt) สรุป,ย่อ,รวบรัด,รวบยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before we move on to the next chapter, let's summarize this one.สำหรับการจำแนกประเภทต่าง เราจำเป็นต้องให้ความสนใจ... Episode #1.6 (2010)
Could you summarize it into the computer for me?ฉันจะซาบซึ้งมากถ้าเธอสรุปความในหนังสือนั่นให้ฉัน? Episode #1.11 (2010)
How about you summarize anything you've ever read...เรื่องที่เธอเคยสรุปมา อะไรก็ได้ที่เคยอ่าน... Heart Monitor (2011)
I assume I work for you, but Hardman just asked me to personally summarize every case at this firm.ผมคิดว่าผมทำงานให้คุณนะ แต่ฮาร์ทแมนให้ผมทำบทสรุป ทุกๆคดีของบริษัท The Choice (2012)
I have to summarize all those cases in bankruptcy over there.ฉันทำสรุปทุกคดีที่เกี่ยวกับการล้มละลาย วางอยู่นั้นไง The Choice (2012)
It's funny because I have to summarize all of the cases at the firm.มันตลกนะ เพราะฉันต้องทำสรุป ทุกคดี ของบริษัท The Choice (2012)
You do realize you asked her to summarize every case in the firm, right?คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณให้เธอ สรุปทุกคดีในบริษัท The Choice (2012)
Well, let me summarize for you.งั้นให้ผมสุปให้คุณ Portrait of a Lady Alexander (2012)
But my father was angry, my mom was crying, and I got slapped in the face. - That summarizes it.พ่อผมโกรธน่ะ แม่ผมก็เอาแต่ร้องไห้ แล้วก็มีคนตบผม คร่าวๆก็แบบนี้ล่ะ Episode #1.13 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summarizeHis word can be summarized as follows.
summarizeSummarize the contents in 60 English words.
summarizeThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
summarizeThis note summarizes some information that we hope to discuss at the meeting in San Francisco.
summarizeTo summarize, I'm saying that society is becoming better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมความ[V] summarize, See also: sum up, Syn. สรุปความ, Ant. ขยายความ, Example: ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง, Thai definition: นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน
สรุป[V] sum up, See also: summarize, Syn. ย่อความ, รวมความ, ย่อใจความ, Ant. ขยายความ
กล่าวสรุป[V] sum up, See also: summarize, put in a nutshell, recapitulate, Syn. สรุป, Example: อาจารย์กล่าวสรุปเนื้อหาบทเรียนให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบ
เก็บความ[V] summarize, See also: extract, digest, conclude, Example: เนื้อหาส่วนที่ 1 แกนเนื้อหาหลักจะเก็บความจากบางส่วนของหนังสือชั้นดี, Thai definition: เลือกเอาแต่ข้อความที่สำคัญ, เก็บใจความ, สรุปความ
สรุป[V] sum up, See also: summarize, abridge, abstract, condense, conclude, make a summary, Example: นักวิจัยสรุปว่า การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเลือด, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นของเรื่อง
ย่อความ[V] summarize, See also: condense, abbreviate, be brief, Syn. สรุปความ, ย่อเรื่อง, Example: ครูสั่งให้นักเรียนย่อความบทที่ 1 มาส่งเป็นการบ้าน, Thai definition: ตัดเนื้อความให้เหลือแต่ใจความ, ย่นเนื้อความให้น้อยลง
สรุปความ[V] summarize, See also: brief, make a resume, make a summary, conclude, Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ, Ant. ขยายความ, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นที่สำคัญ
สรุปความ[V] summarize, See also: brief, make a resume, make a summary, conclude, Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ, Ant. ขยายความ, Thai definition: รวมความมาย่อเอาแต่ประเด็นที่สำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมความว่า[v. exp.] (rūam khwām) EN: summarize ; sum up ; conclude   
สังเขป[v.] (sangkhēp) EN: summarize ; condense   FR: synthétiser
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude   FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
สรุปความ[v.] (sarupkhwām) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude   FR: résumer
สรุปงาน[v. exp.] (sarup ngān) EN: summarize one's work   
สรุปผล[v. exp.] (sarup phon) EN: conclude ; sum up ; summarize results ; summarize   
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down   FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อความ[v.] (yøkhwām) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMARIZE S AH1 M ER0 AY2 Z
SUMMARIZED S AH1 M ER0 AY2 Z D
SUMMARIZES S AH1 M ER0 AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summarize (v) sˈʌməraɪz (s uh1 m @ r ai z)
summarized (v) sˈʌməraɪzd (s uh1 m @ r ai z d)
summarizes (v) sˈʌməraɪzɪz (s uh1 m @ r ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概括[gài kuò, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄛˋ, ] summarize; generalize; briefly, #7,100 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サマライズ[, samaraizu] (n) summarize; summarise; (P) [Add to Longdo]
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] (n) {comp} Summarize abstract-operation [Add to Longdo]
集約[しゅうやく, shuuyaku] (n,vs) (1) intensive; (2) collect(ed); summarize(d); summarise(d); (P) [Add to Longdo]
掻い摘む;掻い摘まむ;かい摘む[かいつまむ, kaitsumamu] (v5m,vt) (uk) to sum up; to summarize; to summarise [Add to Longdo]
纏める[まとめる, matomeru] (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summarize \Sum"ma*rize\, v. t.
   To comprise in, or reduce to, a summary; to present briefly.
   --Chambers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 summarize
   v 1: give a summary (of); "he summed up his results"; "I will
      now summarize" [syn: {sum up}, {summarize}, {summarise},
      {resume}]
   2: be a summary of; "The abstract summarizes the main ideas in
     the paper" [syn: {summarize}, {summarise}, {sum}, {sum up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top