ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contour

K AA1 N T UH2 R   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contour-, *contour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contour[ADJ] ตามรูปร่างของพื้นดิน
contour[N] ลักษณะทั่วๆ ไป
contour[VT] วาดเส้นเค้าโครง
contour[VT] สร้างตามลักษณะธรรมชาติของพื้นดิน
contour[N] เส้นขอบ, See also: เส้นรอบนอกที่แสดงรูปร่าง, โครงร่าง, Syn. outline, shape
contour[ADJ] เหมาะกับรูปร่าง
contour[VT] ออกแบบให้เหมาะกับรูปร่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contour(คอน'ทัวร์) n. เส้นรูปร่าง,โครงร่าง,เส้นโครงร่าง. -v. ลากเส้นรูปร่าง, Syn. outline

English-Thai: Nontri Dictionary
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contour๑. เค้ารูป๒. แต่งเค้ารูป [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
contour๑. เส้นชั้นความสูง๒. เส้นรอบขอบ, คอนทัวร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contour drawingการวาดเส้นแสดงทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contour integralปริพันธ์ตามเส้นรอบขอบ, คอนทัวร์อินทิกรัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contour intervalช่วงเส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contour line; contourเส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contour mapแผนที่เส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contour; contour lineเส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contouriteแหล่งสะสมตามเส้นชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contourขอบเขต [การแพทย์]
Contour Cultivation การปลูกพืชตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
contour cultivationการเพาะปลูกตามแนวระดับ, การเพาะปลูกโดยการทำร่องไถนาขนานไปตามแนวระดับเดียวกันเป็นขั้น ๆ ขวางกับความลาดเทของพื้นที่ เพื่อลดอัตราการชะล้างพัดพาดิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
contour intervalcontour interval, ช่วงต่างเส้นชั้นความสูง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Contour Map แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง, แผนที่แสดงเส้นแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
contour mapcontour map, แผนที่เส้นชั้นความสูง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Contour Typeแผนที่แบบเส้นกั้นบริเวณพื้นที่ [การแพทย์]
Contour, Doubleพยาธิสภาพเป็นขอบซ้อน [การแพทย์]
Contours (Cartography)ความสูงต่ำ (การทำแผนที่) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sternal rib contour puts age at between 35 and 39 years old, and this pelvic inlet belongs to a woman who has never given birth.ลักษณะกระดูกซี่โครง บอกว่าอายุอยู่ระหว่าง 35 ถึง 39 ปี และกระดูกเชิงกรานนี้ เป็นของผู้หญิง ที่ไม่เคยคลอดลูกมาก่อน The Future in the Past (2012)
It's going to get tricky up there, them contour lines.ตรงระดับนี่ต้องใช้ทักษะนิดนึง Episode #18.4 (2012)
Your gait and the contour of your ankle indicate that you've suffered compound fractures to the medial and the lateral malleolus.จากท่าเดินและการเขยื้อน หัวเข่าของคุณ บ่งบอกได้ว่า คุณทรมานจากรอยแตกร้าว จากตรงส่วน ที่อยู่ตรงกลางและส่วน The Bones That Weren't (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรวดทรง[N] shape, See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature, Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน, Example: เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบนอก[n. exp.] (khøp nøk) FR: contour [m] ; limite extérieure [f]
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงกฎหมาย[v. exp.] (līeng kotmāi) EN: get around the law ; circumvent a law   FR: contourner la loi
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around   FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner
เลาะ[v.] (lǿ) EN: skirt ; go along the edge (of)   FR: longer ; suivre le bord ; contourner
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double   FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
รูปทรง[n.] (rūpsong) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form   FR: forme [f] ; contour [m]
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature   FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage   FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]
วงตา[n. exp.] (wong tā) EN: eye-ring   FR: contour des yeux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTOUR    K AA1 N T UH2 R
CONTOURS    K AA1 N T UH2 R Z
CONTOURED    K AA1 N T UH2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contour    (v) kˈɒntuəʳr (k o1 n t u@ r)
contours    (v) kˈɒntuəʳz (k o1 n t u@ z)
contoured    (v) kˈɒntuəʳd (k o1 n t u@ d)
contouring    (v) kˈɒntuəʳrɪŋ (k o1 n t u@ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freisenker {m}contour restoring tool [Add to Longdo]
Höhenlinienkarte {f}contour map [Add to Longdo]
Höhenschichtlinie {f}; Höhenlinie {f}contour line [Add to Longdo]
Umriss {m} | Umrisse {pl}contour | contours [Add to Longdo]
Konturlehre {f}contour gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンター[, konta-] (n) contour [Add to Longdo]
コンタープロット[, konta-purotto] (n) {comp} contour plot [Add to Longdo]
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P) [Add to Longdo]
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) [Add to Longdo]
線積分[せんせきぶん, sensekibun] (n) {math} line integral; path integral; contour integral; curve integral [Add to Longdo]
大羽[おおばね, oobane] (n) contour feather; quill feather [Add to Longdo]
等高線[とうこうせん, toukousen] (n) contour (line) [Add to Longdo]
等高線グラフ[とうこうせんグラフ, toukousen gurafu] (n) {comp} contour graph [Add to Longdo]
等高線図[とうこうせんず, toukousenzu] (n) {comp} contour map [Add to Longdo]
輪郭(P);輪廓;輪かく[りんかく, rinkaku] (n) (1) contour; outline; border; silhouette; (2) summary; outline; sketch; (3) looks; features; appearance; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]
等高線[とうこうせん, toukousen] contour line [Add to Longdo]
等高線グラフ[とうこうせんグラフ, toukousen gurafu] contour graph [Add to Longdo]
等高線図[とうこうせんず, toukousenzu] contour map [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contour \Con*tour"\, n. [F. contour, fr. contourner to mark the
   outlines; con- + tourner to turn. See {Turn}.]
   1. The outline of a figure or body, or the line or lines
    representing such an outline; the line that bounds;
    periphery.
    [1913 Webster]
 
       Titian's coloring and contours.    --A. Drummond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) The outline of a horizontal section of the ground,
    or of works of fortification.
    [1913 Webster]
 
   {Contour feathers} (Zool.), those feathers that form the
    general covering of a bird.
 
   {Contour of ground} (Surv.), the outline of the surface of
    ground with respect to its undulation, etc.
 
   {Contour line} (Topographical Suv.), the line in which a
    horizontal plane intersects a portion of ground, or the
    corresponding line in a map or chart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contour
   n 1: a line drawn on a map connecting points of equal height
      [syn: {contour}, {contour line}]
   2: any spatial attributes (especially as defined by outline);
     "he could barely make out their shapes" [syn: {shape},
     {form}, {configuration}, {contour}, {conformation}]
   3: a feature (or the order or arrangement of features) of
     anything having a complex structure; "the contours of the
     melody"; "it defines a major contour of this administration"
   v 1: form the contours of

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top