ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lineation

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lineation-, *lineation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lineation[N] การลากเส้น, See also: การขีดเส้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lineation(ลินนิเอ'เชิน) n. การลากเส้น,การขีดเส้น,การแบ่งออกเป็นเส้น ๆ ,การใช้เส้นแสดง,เค้าโครง, กลุ่มของเส้น
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา

English-Thai: Nontri Dictionary
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
線引き[せんびき, senbiki] (n,vs) delineation; demarcation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lineation \Lin`e*a"tion\ (l[i^]n`[-e]*[=a]"sh[u^]n), n. [L.
   lineatio the drawing of a line, fr. lineare.]
   Delineation; a line or lines.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lineation
   n 1: the line that appears to bound an object [syn: {outline},
      {lineation}]
   2: the act of marking or outlining with lines

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top