Search result for

orient

(144 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orient-, *orient*
English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Orient[N] ประเทศแถบตะวันออก
Orient[N] ประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orient[VT] กำหนดตำแหน่ง
orient[VT] มุ่งไปยัง, Syn. direct, aim
orient[VT] ทำให้คุ้นเคย, Syn. familiarize, acclimatize
oriental[ADJ] ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น), See also: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientalist[N] คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก
orientation[N] การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
orientation[N] ความเชื่อ, See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orient(โอ'เรียนทฺ,ออ'เรียนท) n. -Phr. (the Orient ประเทศในแถบบูรพาทิศ,บูรพาทิศ) adj. ทิศตะวันออก -v. ปรับ,ปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,กำหนดตำแหน่งของ,หันไปทางทิศตะวันออก, Syn. adapt,adjust
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
orientation(โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง, See also: orientative adj., Syn. bearings,stance
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
Orient(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ไข่มุกชั้นดี
orient(adj) เกี่ยวกับตะวันออก,ซึ่งกำลังขึ้น,แวววาว
Oriental(n) ชาวตะวันออก
oriental(adj) มาจากตะวันออก,แวววาว,ชั้นดี
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
orientation(n) การปรับตัว,การทำให้สอดคล้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orientabilityภาวะกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientableกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การปรับทิศทาง, การปรับแนวคิด๒. การปฐมนิเทศ, การแนะแนวทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientationการกำหนดทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientation of collectorการจัดทิศทางตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orientation of policyการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, pattern ofแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, political๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Orientation and mobilityการนิเทศการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We gotta be bugged. Did they give you anything at orientation?คุณมีเครื่องบอกตำแหน่งไม๊ WarGames: The Dead Code (2008)
Oh, my goodness! "You and 29 students are invited for early orientation."ให้ตาย "คุณและนักเรียนอีก29คนได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี้" High School Musical 3: Senior Year (2008)
With all do respect, Bob, nobody cares about dead orientals.ด้วยความเคารพนะ บ๊อบ Nไม่มีใครสนใจพวกตายซากนั่นหรอก Gamer (2009)
I like that oriental jacket you got on.ฉันชอบเสื้อแจ็กเก็ตแบบคนจีนนั่น Fighting (2009)
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be known as...จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก Agora (2009)
This form of male rape is About power and dominance. It is not about Sexual orientation.พวกเขาจะลงมือกับผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ที่คิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นสิทธิของเขา Conflicted (2009)
A taste of the Orient in Burbank.รสชาดของตะวันออก ในBurbank Chuck Versus the First Kill (2009)
I can't believe N.Y.U. orientation week. is finally here.ไม่อยากเชื่อเลย สัปดาห์ปฐมนิเทศของ NYU มาถึงจนได้ The Freshmen (2009)
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว The Freshmen (2009)
That was the orientation on our assailant.นี่เป็นแค่ปฐมบท ของคนร้ายเอง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง A561984 (2009)
A little something shut the place down before freshman orientation.มหา'ลัยถูกปิดเพราะไอ้โรคบ้าๆ ไม่ทันได้ปฐมนิเทศเลย Carriers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
orientHe is something of an expert on oriental art.
orientHe was interested in the mysteries of the Orient.
orientI have an interest in Oriental ceramics.
orientShe plans to stay at the Oriental Hotel.
orientThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
orientThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
orientThe map helped me to orient myself.
orientWe will have a period of orientation for freshmen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรกต[N] emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์
ปฐมนิเทศ[N] orientation, Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว, Ant. ปัจฉิมนิเทศ, Example: มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา, Thai definition: การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงาน
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
กาฬโรค[N] bubonic plague, See also: oriental plague, Example: ปีที่แล้วชาวบ้านแถบนี้ตายเพราะกาฬโรคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรพา[n.] (būraphā) EN: east ; orient   FR: est [m] ; orient [m]
บูรพา[adj.] (būraphā) EN: oriental   FR: oriental
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันไปทาง[v. exp.] (han pai thāng) FR: orienter ; diriger
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
การแนะนำเบื้องต้น[n. exp.] (kān naenam beūangton) EN: orientation   
การปฐมนิเทศ[n.] (kān pathomnithēt) EN: orientation   
คำถามนำ[n.] (khamthāmnam) EN: leading question   FR: question orientée [f]
กระจงควาย[n. exp.] (krajong khwāi) EN: Greater Oriental Chevrotain   
กระจงเล็ก[n. exp.] (krajong lek) EN: Lesser Oriental Chevrotain   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENT    AO1 R IY0 EH2 N T
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L
ORIENTED    AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L Z
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L Z
ORIENTATED    AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T AH0 D
ORIENTATION    AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N
ORIENTATIONS    AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orient    (v) (oo1 r i@ n t)
orients    (v) (oo1 r i@ n t s)
oriental    (n) (oo2 r i e1 n t l)
oriented    (v) (oo1 r i@ n t i d)
orientals    (n) (oo2 r i e1 n t l z)
orientate    (v) (oo1 r i@ n t ei t)
orienting    (v) (oo1 r i@ n t i ng)
orientated    (v) (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates    (v) (oo1 r i@ n t ei t s)
orientalist    (n) (oo2 r i e1 n t @ l i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orient {m} | der Vordere OrientEast; Orient | the Middle East [Add to Longdo]
Orientale {m}oriental [Add to Longdo]
Orientierung {f}orientation [Add to Longdo]
Orientierungshilfe {f}guidance; guide [Add to Longdo]
Orientierungspunkt {m}; Orientierungshilfe {f}landmark [Add to Longdo]
orientalischoriental [Add to Longdo]
orientiert [math.] {adj}oriented [Add to Longdo]
Orientturteltaube {f} [ornith.]Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis); Eastern Turtle Dove [Add to Longdo]
Orientseeschwalbe {f} [ornith.]Saunders's Tern [Add to Longdo]
Orientbrachschwalbe {f} [ornith.]Eastern Collared Pratincole [Add to Longdo]
Orient-Zwergohreule {f} [ornith.]Oriental Scops Owl [Add to Longdo]
Orienthornvogel {m} [ornith.]Indian Pied Hornbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
オブジェクトオリエンテッド[, obujiekutoorienteddo] (n) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东方日报[Dōng fāng Rì bào, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Oriental Daily News [Add to Longdo]
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, / ] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry [Add to Longdo]
正方向[zhèng fāng xiàng, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] orientation [Add to Longdo]
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus) [Add to Longdo]
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿 / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅[jīn chì, ㄐㄧㄣ ㄔˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅雀[jīn chì què, ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
银鱼[yín yú, ˊ ㄩˊ, / ] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] oriental bullfinch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orient \O"ri*ent\, n.
   1. The part of the horizon where the sun first appears in the
    morning; the east.
    [1913 Webster]
 
       [Morn] came furrowing all the orient into gold.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The countries of Asia or the East. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Best built city throughout the Orient. --Sir T.
                          Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. A pearl of great luster. [R.] --Carlyle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orient \O"ri*ent\ ([=o]"r[i^]*[e^]nt), v. t. [F. orienter. Cf.
   {Orientate}.]
   1. To define the position of, in relation to the orient or
    east; hence, to ascertain the bearings of.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To acquaint with new surroundings or a new
    situation.
    [PJC]
 
   3. Fig.: To correct or set right by recurring to first
    principles; to arrange in order; to orientate.
    [1913 Webster]
 
   4. Same as {Orientate}, 2.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. To place (a map or chart) so that its east side, north
    side, etc., lie toward the corresponding parts of the
    horizon; specif. (Surv.), to rotate (a map attached to a
    plane table) until the line of direction between any two
    of its points is parallel to the corresponding direction
    in nature.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orient \O"ri*ent\ ([=o]"r[i^]*ent), a. [F., fr. L. oriens,
   -entis, p. pr. of oriri to rise. See {Origin}.]
   1. Rising, as the sun.
    [1913 Webster]
 
       Moon, that now meet'st the orient sun. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Eastern; oriental. "The orient part." --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   3. Bright; lustrous; superior; pure; perfect; pellucid; --
    used of gems and also figuratively, because the most
    perfect jewels are found in the East. "Pearls round and
    orient." --Jer. Taylor. "Orient gems." --Wordsworth.
    "Orient liquor in a crystal glass." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Orient
   n 1: the countries of Asia [syn: {East}, {Orient}]
   2: the hemisphere that includes Eurasia and Africa and Australia
     [syn: {eastern hemisphere}, {orient}]
   v 1: be oriented; "The weather vane points North"; "the dancers
      toes pointed outward" [syn: {orient}, {point}]
   2: determine one's position with reference to another point; "We
     had to orient ourselves in the forest" [syn: {orient},
     {orientate}] [ant: {disorient}, {disorientate}]
   3: cause to point; "Orient the house towards the West"
   4: familiarize (someone) with new surroundings or circumstances;
     "The dean of students tries to orient the freshmen"
   5: adjust to a specific need or market; "a magazine oriented
     towards young people"; "tailor your needs to your
     surroundings" [syn: {tailor}, {orient}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 orient [ɔri]
   east; East
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 orient
   east; East
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Orient [oːriːɛnt] (n) , s.(m )
   East; Orient
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top