ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orient

AO1 R IY0 EH2 N T   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orient-, *orient*
English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Orient[N] ประเทศแถบตะวันออก
Orient[N] ประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orient[VT] กำหนดตำแหน่ง
orient[VT] มุ่งไปยัง, Syn. direct, aim
orient[VT] ทำให้คุ้นเคย, Syn. familiarize, acclimatize
oriental[ADJ] ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น), See also: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientalist[N] คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก
orientation[N] การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
orientation[N] ความเชื่อ, See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orient(โอ'เรียนทฺ,ออ'เรียนท) n. -Phr. (the Orient ประเทศในแถบบูรพาทิศ,บูรพาทิศ) adj. ทิศตะวันออก -v. ปรับ,ปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,กำหนดตำแหน่งของ,หันไปทางทิศตะวันออก, Syn. adapt,adjust
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
orientation(โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง, See also: orientative adj., Syn. bearings,stance
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
Orient(n) ทิศตะวันออก,ทิศบูรพา,ไข่มุกชั้นดี
orient(adj) เกี่ยวกับตะวันออก,ซึ่งกำลังขึ้น,แวววาว
Oriental(n) ชาวตะวันออก
oriental(adj) มาจากตะวันออก,แวววาว,ชั้นดี
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
orientation(n) การปรับตัว,การทำให้สอดคล้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orientabilityภาวะกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientableกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การปรับทิศทาง, การปรับแนวคิด๒. การปฐมนิเทศ, การแนะแนวทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientationการกำหนดทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientation of collectorการจัดทิศทางตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orientation of policyการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, pattern ofแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, political๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Orientation and mobilityการนิเทศการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Orienteeringกีฬาโอเรนเทียริ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'll orient you if I ever see you again.- ฉันจะปรับทิศทางคุณถ้าฉันเคยเห็นคุณอีกครั้ง Chappie (2015)
Now, we try to orient ourselves, but it's as if we're in every Biggerson's at once, trapped in a quantum superposition, now, he chooses which to go to next -- that's what's giving him the edge.เราพยายามที่จะปรับทิศทางของตัวเอง แต่มันเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในบิ๊กเกอร์สันในครั้งเดียว ถูกขังอยู่ในการทับซ้อน The Great Escapist (2013)
"Murder on the orient express.""รถด่วนอันตราย" School of Hard Knocks (2011)
♪ Chola or Orient made ♪# ผิวโคล่า หรือเหลืองคนจีน# Born This Way (2011)
♪ You're Lebanese, you're Orient# จะเป็นเลสเบี้ยน หรือเป็นคนจีน # [ปากปลาเก๋า]... Born This Way (2011)
A taste of the Orient in Burbank.รสชาดของตะวันออก ในBurbank Chuck Versus the First Kill (2009)
I went to Russia... then Asia Minor... and then the Orient for many years.แล้วก็ไปรัสเซีย.. แล้วก็เอเซียไมเนอร์... แล้วก็ทวีปเอเซียอีกหลายปี The Illusionist (2006)
Sayuri is one of the mysteries of the orient I told you about.ซายูริเป็นความปริศนาของตะวันออก ที่ผมเคยบอกคุณ Memoirs of a Geisha (2005)
Once we land in Munich to board the Orient Express, you are free to go.พอถึงมิวนิค เราไปรถไฟ คุณก็ไปตามทาง Around the World in 80 Days (2004)
From there, the thief takes the Orient Express, where he transfers to a steamer, from Istanbul to India.โจรจะนั่งรถไฟจากที่นั่นไปต่อเรือกลไฟ จากอิสตันบูลไปอินเดีย เดือนกว่าๆ ก็ถึงเมืองจีน Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
orientHe is something of an expert on oriental art.
orientHe was interested in the mysteries of the Orient.
orientI have an interest in Oriental ceramics.
orientShe plans to stay at the Oriental Hotel.
orientThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
orientThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
orientThe map helped me to orient myself.
orientWe will have a period of orientation for freshmen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรกต[N] emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์
ปฐมนิเทศ[N] orientation, Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว, Ant. ปัจฉิมนิเทศ, Example: มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา, Thai definition: การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงาน
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
กาฬโรค[N] bubonic plague, See also: oriental plague, Example: ปีที่แล้วชาวบ้านแถบนี้ตายเพราะกาฬโรคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรพา[n.] (būraphā) EN: east ; orient   FR: est [m] ; orient [m]
บูรพา[adj.] (būraphā) EN: oriental   FR: oriental
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันไปทาง[v. exp.] (han pai thāng) FR: orienter ; diriger
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
การแนะนำเบื้องต้น[n. exp.] (kān naenam beūangton) EN: orientation   
การปฐมนิเทศ[n.] (kān pathomnithēt) EN: orientation   
คำถามนำ[n.] (khamthāmnam) EN: leading question   FR: question orientée [f]
กระจงควาย[n. exp.] (krajong khwāi) EN: Greater Oriental Chevrotain   
กระจงเล็ก[n. exp.] (krajong lek) EN: Lesser Oriental Chevrotain   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENT    AO1 R IY0 EH2 N T
ORIENTED    AO1 R IY0 EH2 N T AH0 D
ORIENTED    AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L Z
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L Z
ORIENTATED    AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T IH0 D
ORIENTATION    AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N
ORIENTATIONS    AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orient    (v) ˈɔːrɪəʳnt (oo1 r i@ n t)
orients    (v) ˈɔːrɪəʳnts (oo1 r i@ n t s)
oriental    (n) ˌɔːrɪˈɛntl (oo2 r i e1 n t l)
oriented    (v) ˈɔːrɪəʳntɪd (oo1 r i@ n t i d)
orientals    (n) ˌɔːrɪˈɛntlz (oo2 r i e1 n t l z)
orientate    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪt (oo1 r i@ n t ei t)
orienting    (v) ˈɔːrɪəʳntɪŋ (oo1 r i@ n t i ng)
orientated    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates    (v) ˈɔːrɪəʳntɛɪts (oo1 r i@ n t ei t s)
orientalist    (n) ˌɔːrɪˈɛntəlɪst (oo2 r i e1 n t @ l i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
樱花[yīng huā, ㄧㄥ ㄏㄨㄚ, / ] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry, #15,135 [Add to Longdo]
银鱼[yín yú, ㄧㄣˊ ㄩˊ, / ] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon, #51,021 [Add to Longdo]
东方日报[Dōng fāng Rì bào, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Oriental Daily News, #77,539 [Add to Longdo]
正方向[zhèng fāng xiàng, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] orientation [Add to Longdo]
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus) [Add to Longdo]
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿 / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅[jīn chì, ㄐㄧㄣ ㄔˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅雀[jīn chì què, ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] oriental bullfinch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orient {m} | der Vordere OrientEast; Orient | the Middle East [Add to Longdo]
Orientale {m}oriental [Add to Longdo]
Orientierung {f}orientation [Add to Longdo]
Orientierungshilfe {f}guidance; guide [Add to Longdo]
Orientierungspunkt {m}; Orientierungshilfe {f}landmark [Add to Longdo]
orientalischoriental [Add to Longdo]
orientiert [math.] {adj}oriented [Add to Longdo]
Orientturteltaube {f} [ornith.]Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis); Eastern Turtle Dove [Add to Longdo]
Orientseeschwalbe {f} [ornith.]Saunders's Tern [Add to Longdo]
Orientbrachschwalbe {f} [ornith.]Eastern Collared Pratincole [Add to Longdo]
Orient-Zwergohreule {f} [ornith.]Oriental Scops Owl [Add to Longdo]
Orienthornvogel {m} [ornith.]Indian Pied Hornbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
オブジェクトオリエンテッド[, obujiekutoorienteddo] (n) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
コネクション指向[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
パス指向[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orient \O"ri*ent\, n.
   1. The part of the horizon where the sun first appears in the
    morning; the east.
    [1913 Webster]
 
       [Morn] came furrowing all the orient into gold.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The countries of Asia or the East. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Best built city throughout the Orient. --Sir T.
                          Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. A pearl of great luster. [R.] --Carlyle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orient \O"ri*ent\ ([=o]"r[i^]*[e^]nt), v. t. [F. orienter. Cf.
   {Orientate}.]
   1. To define the position of, in relation to the orient or
    east; hence, to ascertain the bearings of.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To acquaint with new surroundings or a new
    situation.
    [PJC]
 
   3. Fig.: To correct or set right by recurring to first
    principles; to arrange in order; to orientate.
    [1913 Webster]
 
   4. Same as {Orientate}, 2.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. To place (a map or chart) so that its east side, north
    side, etc., lie toward the corresponding parts of the
    horizon; specif. (Surv.), to rotate (a map attached to a
    plane table) until the line of direction between any two
    of its points is parallel to the corresponding direction
    in nature.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orient \O"ri*ent\ ([=o]"r[i^]*ent), a. [F., fr. L. oriens,
   -entis, p. pr. of oriri to rise. See {Origin}.]
   1. Rising, as the sun.
    [1913 Webster]
 
       Moon, that now meet'st the orient sun. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Eastern; oriental. "The orient part." --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   3. Bright; lustrous; superior; pure; perfect; pellucid; --
    used of gems and also figuratively, because the most
    perfect jewels are found in the East. "Pearls round and
    orient." --Jer. Taylor. "Orient gems." --Wordsworth.
    "Orient liquor in a crystal glass." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Orient
   n 1: the countries of Asia [syn: {East}, {Orient}]
   2: the hemisphere that includes Eurasia and Africa and Australia
     [syn: {eastern hemisphere}, {orient}]
   v 1: be oriented; "The weather vane points North"; "the dancers
      toes pointed outward" [syn: {orient}, {point}]
   2: determine one's position with reference to another point; "We
     had to orient ourselves in the forest" [syn: {orient},
     {orientate}] [ant: {disorient}, {disorientate}]
   3: cause to point; "Orient the house towards the West"
   4: familiarize (someone) with new surroundings or circumstances;
     "The dean of students tries to orient the freshmen"
   5: adjust to a specific need or market; "a magazine oriented
     towards young people"; "tailor your needs to your
     surroundings" [syn: {tailor}, {orient}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 orient /ɔʀjɑ̃/ 
  east; East

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 orient
  east; East

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Orient /oːriːɛnt/ 
  East; Orient

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top