Search result for

oriental

(69 entries)
(0.0924 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oriental-, *oriental*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oriental    [ADJ] ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น), See also: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orientalist    [N] คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientalHe is something of an expert on oriental art.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .

English-Thai: Nontri Dictionary
Oriental(n) ชาวตะวันออก
oriental(adj) มาจากตะวันออก,แวววาว,ชั้นดี
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรกต    [N] emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์
ชาวตะวันออก    [N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
กาฬโรค    [N] bubonic plague, See also: oriental plague, Example: ปีที่แล้วชาวบ้านแถบนี้ตายเพราะกาฬโรคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น
คนเอเชีย    [N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย    [N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรพา[adj.] (būraphā) EN: oriental   FR: oriental
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กระจงควาย[n. exp.] (krajong khwāi) EN: Greater Oriental Chevrotain   
กระจงเล็ก[n. exp.] (krajong lek) EN: Lesser Oriental Chevrotain   
กระจงใหญ่[n. exp.] (krajong yai) EN: Greater Oriental Chevrotain   
มรกต[n.] (mørakot) EN: emerald ; oriental sapphire   FR: émeraude [f]
นากเล็กเล็บสั้น [n. exp.] (nāk lek lep san) EN: Oriental Small-clawed Otter   
งูเขียวปากจิ้งจก[n. exp.] (ngū khīo pāk jingjok) EN: Oriental Whip Snake   
งูสิงหางลาย[n. exp.] (ngū sing hāng lāi) EN: Common Rat Snake ; Dhaman ; Oriental Rat Snake   
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thung yai) EN: Oriental Pratincole   FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L Z
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oriental    (n) (oo2 r i e1 n t l)
orientals    (n) (oo2 r i e1 n t l z)
orientalist    (n) (oo2 r i e1 n t @ l i s t)
orientalists    (n) (oo2 r i e1 n t @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hopfkuckuck {m} [ornith.]Oriental Cuckoo [Add to Longdo]
Bengalengeier {m} [ornith.]Oriental White-backed Vulture [Add to Longdo]
Chinagrünling {m} [ornith.]Oriental Greenfinch [Add to Longdo]
Schwarzhalsibis {m} [ornith.]Oriental Ibis [Add to Longdo]
Chinarohrsänger {m} [ornith.]Oriental Great Reed Warbler [Add to Longdo]
Goldaugentimalie {f} [ornith.]Oriental Yellow-eyed Babbler [Add to Longdo]
Malaienbaumfalke {m} [ornith.]Oriental Hobby [Add to Longdo]
Kleine Feldlerche {f} [ornith.]Oriental Sky Lark [Add to Longdo]
Orientturteltaube {f} [ornith.]Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis); Eastern Turtle Dove [Add to Longdo]
Gangesbrillenvogel {m} [ornith.]Oriental White-eye [Add to Longdo]
Schopfwespenbussard {m} [ornith.]Oriental Honey Buzzard [Add to Longdo]
Orient-Zwergohreule {f} [ornith.]Oriental Scops Owl [Add to Longdo]
Braunkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Oriental Green Barbet [Add to Longdo]
Schwarzschnabelstorch {m} [ornith.]Oriental White Stork [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
オリエンタリスト[, orientarisuto] (n) orientalist [Add to Longdo]
オリエンタリズム[, orientarizumu] (n) orientalism; (P) [Add to Longdo]
オリエンタル[, orientaru] (adj-na) (See オクシデンタル) oriental; (P) [Add to Longdo]
オリエンタルショートヘア;オリエンタル・ショートヘア[, orientarusho-tohea ; orientaru . sho-tohea] (n) oriental shorthair [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
オリエンタルロングヘア;オリエンタル・ロングヘア[, orientaruronguhea ; orientaru . ronguhea] (n) oriental longhair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东方日报[Dōng fāng Rì bào, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Oriental Daily News [Add to Longdo]
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, / ] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry [Add to Longdo]
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus) [Add to Longdo]
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿 / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅[jīn chì, ㄐㄧㄣ ㄔˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅雀[jīn chì què, ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
银鱼[yín yú, ˊ ㄩˊ, / ] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] oriental bullfinch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oriental \O`ri*en"tal\ ([=o]`r[i^]*[e^]n"tal), a. [L.
   orientalis: cf. F. oriental.]
   Of or pertaining to the orient or east; eastern; concerned
   with the East or Orientalism; -- opposed to {occidental}; as,
   Oriental countries.
   [1913 Webster]
 
      The sun's ascendant and oriental radiations. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oriental \O`ri*en"tal\, n.
   1. A native or inhabitant of the Orient or some Eastern part
    of the world; an Asiatic.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Eccl.) Eastern Christians of the Greek rite.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oriental
   adj 1: denoting or characteristic of countries of Asia;
       "oriental civilization"
   n 1: a member of an Oriental race; the term is regarded as
      offensive by Asians (especially by Asian Americans) [syn:
      {Oriental}, {oriental person}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 oriental
   eastern; Oriental
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top