ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disorient

D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorient-, *disorient*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorient[VT] ทำให้สับสน, See also: ทำให้หลงทาง, ทำให้ผิดทิศทาง, Syn. displace, disturb

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientaionการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
Disorientationไม่อาจปรับตัว,ความสับสนในกาลสถานที่และบุคคล,เลอะเลือน,ความผิดปกติของการตรวจคลื่นสมอง,ไม่รู้สถานที่เวลาและบุคคล,ไม่รู้บุคคล [การแพทย์]
Disorientationเลอะเลือน [การแพทย์]
Disorientation, Right-Leftไม่รู้ขวา-ซ้าย,แยกขวา-ซ้ายไม่ได้ [การแพทย์]
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A knife to this area will disorient their tracking device, but not for long.แทงมีดเข้าไปบริเวณนั้น \ จะทำให้อุปกรณ์ติดตามของมันสับสนไปชั่วขณะ Terminator Salvation (2009)
Yeah... It says here that they disorient travelers to lead them away.ใช่ ในนี้บอกว่าพวกมัน Delinquents (2013)
Polly's M.O. is staging accidents when the heat and the glare of midday disorients her victims.สไตล์ของพอลลี่ คือจัดฉากอุบัติเหตุ กลางแดดกลางวัน แสกๆ ให้เหยื่อ There's Bo Place Like Home (2013)
What he's saying is that if we disorient the swarm, we can kick it's ass.สิ่งที่เขาพูดคือว่าถ้าเราหลงฝูงเรา สามารถเตะตูด Star Trek Beyond (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORIENT D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T
DISORIENTED D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D
DISORIENTING D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 NG
DISORIENTATION D IH0 S AO2 R IY0 AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorient (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳnt (d i1 s oo1 r i@ n t)
disorients (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳnts (d i1 s oo1 r i@ n t s)
disoriented (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɪd (d i1 s oo1 r i@ n t i d)
disorientate (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪt (d i1 s oo1 r i@ n t ei t)
disorienting (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɪŋ (d i1 s oo1 r i@ n t i ng)
disorientated (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i d)
disorientates (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪts (d i1 s oo1 r i@ n t ei t s)
disorientating (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪtɪŋ (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
失見当[しつけんとう, shitsukentou] (n) disorientation [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorient \Dis*o"ri*ent\, v. t.
   1. To turn away from the east; to confuse as to which way is
    east; to cause to lose one's bearings. [R.] --Bp.
    Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. to cause (a person) to lose one's sense of direction; to
    cause to lose one's bearings or way; as, the tourist was
    disoriented by the winding and narrow streets.
    [PJC]
 
   3. (Psychiatry) to cause one to lose one's sense of time or
    place, or of one's own personal identity.
    [PJC]
 
   4. to confuse (a person) by changing or removing something
    which has served as a standard or guide to action; as,
    workers were rendered unemployed and disoriented by the
    rapid changes in the markets.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorient
   v 1: cause to be lost or disoriented [syn: {disorient},
      {disorientate}] [ant: {orient}, {orientate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top