ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orientation

AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientation-, *orientation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orientation(n) การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
orientation(n) ความเชื่อ, See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orientation(โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว, ทำให้เข้าใจ, การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง, See also: orientative adj., Syn. bearings, stance
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
orientation(n) การปรับตัว, การทำให้สอดคล้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การปรับทิศทาง, การปรับแนวคิด๒. การปฐมนิเทศ, การแนะแนวทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientationการกำหนดทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientation of collectorการจัดทิศทางตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orientation of policyการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, pattern ofแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, political๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, social๑. การปรับแนวคิดทางสังคม๒. แนวคิดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Orientation and mobilityการนิเทศการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what was the first thing you did the day of orientation ?อะไรคือสิ่งแรกที่คุณทำวันแรกที่มาเริ่มเรียน? Aqua (2005)
and about that orientation coming up, I don't understand that... oh...waitแล้วเรื่องทิศทางของเป้าหมายใหม่ ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า... โอ้... เดี๋ยวค่ะ Sapuri (2006)
Anyway... remember I was telling you I went to this orientation mixer thingy?ยังไงก็ตาม จำที่ฉันบอกเธอได้มั้ย ฉันมาที่นี่อย่างมีจุดหมาย เข้ากับคนได้ง่าย The Nanny Diaries (2007)
I can't believe N.Y.U. orientation week. is finally here.ไม่อยากเชื่อเลย สัปดาห์ปฐมนิเทศของ NYU มาถึงจนได้ The Freshmen (2009)
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว The Freshmen (2009)
That was the orientation on our assailant.นี่เป็นแค่ปฐมบท ของคนร้ายเอง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง A561984 (2009)
We love you no matter what the sexual orientation of your opposite-sex sex partner.เรารักลูกไม่ว่า คนที่ลูกเลือกที่จะอยู่ด้วย จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศ Easy A (2010)
I wonder if the sexual orientation can be changed.ฉันสงสัยว่ารสนิยมทางเพศ จะเปลี่ยนไป Episode #1.14 (2010)
See, I have to go to a parent orientation thing in his school, and you'd really help me out.ฉันต้องไปประชุมผู้ปกครองที่รร.เขา เธอจะช่วยฉันได้มากเลย The Switch (2010)
Wally's got that big orientation in the auditorium.ต้องไปฟังวอลลี่ ปฐมนิเทศที่หอประชุม Bad Teacher (2011)
You weren't at the orientation the other day. Okay.เธอไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศนี่นา Bad Teacher (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientationChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
orientationWe will have a period of orientation for freshmen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฐมนิเทศ(n) orientation, Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว, Ant. ปัจฉิมนิเทศ, Example: มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา, Thai Definition: การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแนะนำเบื้องต้น[kān naenam beūangton] (n, exp) EN: orientation
การปฐมนิเทศ[kān pathomnithēt] (n) EN: orientation
แนวทาง[naēothāng] (n) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model  FR: directive [ f ] ; orientation [ f ] ; direction [ f ] ; moyen [ m ]
ปฐมนิเทศ[pathomnithēt] (n) EN: orientation ; orientation session ; meeting session
ทิศ[thit] (n) EN: direction ; side ; way  FR: direction [ m ] ; orientation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORIENTATION AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N
ORIENTATIONS AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientation (n) ˌɔːrɪɛntˈɛɪʃən (oo2 r i e n t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正方向[zhèng fāng xiàng, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] orientation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fadenlage { f }orientation of cords [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[furatsuki] (n, adj-no, adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
オリエンテーション[oriente-shon] (n) orientation; (P) [Add to Longdo]
オリエンテーション教育[オリエンテーションきょういく, oriente-shon kyouiku] (n) orientation [Add to Longdo]
オリフラ[orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors) [Add to Longdo]
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) { comp } view orientation matrix [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n, adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] (n) { comp } page orientation [Add to Longdo]
安定志向[あんていしこう, anteishikou] (n) stability orientation [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] page orientation [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]
文字回転角[もじかいてんかく, mojikaitenkaku] character orientation [Add to Longdo]
方向性[ほうこうせい, houkousei] directionality, orientation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientation \O`ri*en*ta"tion\, n. [Cf. F. orientation.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of orientating; determination of the
    points of the compass, or the east point, in taking
    bearings.
    [1913 Webster]
 
   2. The tendency of a revolving body, when suspended in a
    certain way, to bring the axis of rotation into
    parallelism with the earth's axis.
    [1913 Webster]
 
   3. An aspect or fronting to the east; especially (Arch.), the
    placing of a church so that the chancel, containing the
    altar toward which the congregation fronts in worship,
    will be on the east end.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fig.): A return to first principles; an orderly
    arrangement.
    [1913 Webster]
 
       The task of orientation undertaken in this chapter.
                          --L. F. Ward.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orientation
   n 1: the act of orienting
   2: an integrated set of attitudes and beliefs
   3: position or alignment relative to points of the compass or
     other specific directions
   4: a predisposition in favor of something; "a predilection for
     expensive cars"; "his sexual preferences"; "showed a Marxist
     orientation" [syn: {predilection}, {preference},
     {orientation}]
   5: a person's awareness of self with regard to position and time
     and place and personal relationships
   6: a course introducing a new situation or environment [syn:
     {orientation course}, {orientation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top