ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orientates

   
186 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientates-, *orientates*, orientate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา orientates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *orientates*)
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientation[N] การกำหนดเป้าหมาย, See also: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง, Syn. position, direction
orientation[N] ความเชื่อ, See also: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม
orientate oneself[PHRV] คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
orientation(โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง, See also: orientative adj., Syn. bearings,stance
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
orientation(n) การปรับตัว,การทำให้สอดคล้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy, orientation ofการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political orientation๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of orientationแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern, action-orientationแบบอย่างการปรับทิศทางการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social orientation๑. การปรับแนวคิดทางสังคม๒. แนวคิดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล)๒. การแนะแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation๑. การปรับทิศทาง, การปรับแนวคิด๒. การปฐมนิเทศ, การแนะแนวทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientationการกำหนดทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
orientation of collectorการจัดทิศทางตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orientation of policyการปรับแนวนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, pattern ofแบบอย่างการปรับทิศทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, political๑. การปรับแนวคิดทางการเมือง๒. แนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orientation, social๑. การปรับแนวคิดทางสังคม๒. แนวคิดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
action-orientation patternแบบอย่างการปรับทิศทางการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
building orientationทิศอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library orientationการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library orientation) เป็นกิจกรรมและบริการเชิงรุกในการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ในการใช้บริการพื้นฐานต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น การสืบค้น การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและมารยาทของการเข้าใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความคุ้นเคยด้านสถานที่ การบริการ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ได้แก่ นิสิต นักศึกษาใหม่ ของสถาบันการศึกษา หรือ พนักงานใหม่ ในกรณีหน่วยงานนั้นมีห้องสมุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประกอบด้วยเนื้อหาและขอบเขต ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด กฎ กติกา มารยาท วันเวลาเปิด - ปิด บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ

2. นำชมห้องสมุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยด้านสถานที่ และพาเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ

3. แนะนำบริการของห้องสมุด เช่น บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการยืม-คืน บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการวิทยานิพนธ์ บริการวารสาร บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

4. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. การสืบค้นสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล ที่ห้องสมุดบอกรับ

6. บริการเอกสารฉบับเต็ม แนะนำวิธีการค้นหาเอกสาร หากไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ในเมืองไทย

7. บรรณานุกรมและอ้างอิง แนะนำวิธีการเขียนรายการบรรณานุกรมและอ้างอิง ที่ถูกต้องของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการประกอบการทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

College student orientationการปฐมนิเทศนักศึกษา [TU Subject Heading]
Employee orientationการปฐมนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]
Library orientationวิธีใช้ห้องสมุด [TU Subject Heading]
Library orientation for childrenวิธีใช้ห้องสมุดสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Library orientation for college studentsวิธีใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Orientation and mobilityการนิเทศการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Sexual orientationความหลากหลายทางเพศ [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Cognitive Orientationความรู้ความเข้าใจ [การแพทย์]
Disorientationไม่อาจปรับตัว,ความสับสนในกาลสถานที่และบุคคล,เลอะเลือน,ความผิดปกติของการตรวจคลื่นสมอง,ไม่รู้สถานที่เวลาและบุคคล,ไม่รู้บุคคล [การแพทย์]
Disorientationเลอะเลือน [การแพทย์]
Disorientation, Right-Leftไม่รู้ขวา-ซ้าย,แยกขวา-ซ้ายไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง In the Mouth of Madness (1994)
Now move nice and slow. You've been in stasis for 56 days. You're gonna experience a little disorientation, you understand?ขยับตัวดีๆ ช้าๆ คุณจำศีลมา 56 วันแล้ว Event Horizon (1997)
Sexual orientation.เรื่องเซ็กส์ของเขารู้หมดแล้วนี่ Good Will Hunting (1997)
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight.เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์ Woman on Top (2000)
at's the wrong orientation.หันหน้า ผิดทิศ Pilot (2004)
what was the first thing you did the day of orientation ?อะไรคือสิ่งแรกที่คุณทำวันแรกที่มาเริ่มเรียน? Aqua (2005)
and about that orientation coming up, I don't understand that... oh...waitแล้วเรื่องทิศทางของเป้าหมายใหม่ ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า... โอ้... เดี๋ยวค่ะ Sapuri (2006)
Anyway... remember I was telling you I went to this orientation mixer thingy?ยังไงก็ตาม จำที่ฉันบอกเธอได้มั้ย ฉันมาที่นี่อย่างมีจุดหมาย เข้ากับคนได้ง่าย The Nanny Diaries (2007)
Actually, we have same sex orientation!จริง ๆ แล้ว เราเป็นเพศเดียวกันนี่ Spider Lilies (2007)
Orientation.ปฐมนิเทศ Orientación (2007)
Which you would know if you had bothered to show up to the spouses' orientation.ซึ่งคุณควรรู้ไว้ถ้ารบกวนคุณมาแสดงตัวว่าเป็นภรรยา Hello, Little Girl (2008)
Sometimes the buildup of pressure can cause episodes of vertigo... or auditory hallucinations, disorientation.บางครั้งความดันสูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ หรือทำให้ระบบโสตประสาท ทำงานผิดพลาดได้ The Haunting of Molly Hartley (2008)
You might experience some post-traumatic stress or disorientation, but your vitals look good.มองทางนี้ เธออาจจะมีอาการ เครียดหรือสับสน หลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ Twilight (2008)
We gotta be bugged. Did they give you anything at orientation?คุณมีเครื่องบอกตำแหน่งไม๊ WarGames: The Dead Code (2008)
Last year, when President Kennedy was assassinated, who among us did not experience the most profound disorientation?ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี้ถูกลอบสังหาร มีใครบ้างที่ไม่รู้สึก ประสาทหลอน สับสนอย่างที่สุด Doubt (2008)
The second stage is physical disorientation, loss of direction.ขั้นที่สองคือความสับสนทางร่างกาย สับสนในทิศทาง The Happening (2008)
Oh, my goodness! "You and 29 students are invited for early orientation."ให้ตาย "คุณและนักเรียนอีก29คนได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี้" High School Musical 3: Senior Year (2008)
This form of male rape is About power and dominance. It is not about Sexual orientation.พวกเขาจะลงมือกับผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ที่คิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นสิทธิของเขา Conflicted (2009)
Disorientation.หลงทิศทาง Remains to Be Seen (2009)
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I can't believe N.Y.U. orientation week. is finally here.ไม่อยากเชื่อเลย สัปดาห์ปฐมนิเทศของ NYU มาถึงจนได้ The Freshmen (2009)
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว The Freshmen (2009)
But I'm thinking... for this type of spatial disorientation, we can reduce it to a few moments.แต่ผมคิดว่า... อาการประสาทหลอน ในรูปแบบนี้ เราสามารถลดลงเหลือ แค่สักพักก็พอ Momentum Deferred (2009)
Puking blood and disorientation usually means...แล้วก็เอาแต่อาเจียนไม่หยุดเลย\ มักเป็นอาการของ... ตับแข็งระยะสุดท้าย Tainted Obligation (2009)
That was the orientation on our assailant.นี่เป็นแค่ปฐมบท ของคนร้ายเอง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง A561984 (2009)
A little something shut the place down before freshman orientation.มหา'ลัยถูกปิดเพราะไอ้โรคบ้าๆ ไม่ทันได้ปฐมนิเทศเลย Carriers (2009)
I'm in charge of this facility Now follow me, it's time for your orientationผมเป็นผู้คุมที่นี่\ ตามผมมาเลย ถึงเวลาปฐมนิเทศของคุณแล้ว Monsters vs. Aliens (2009)
We love you no matter what the sexual orientation of your opposite-sex sex partner.เรารักลูกไม่ว่า คนที่ลูกเลือกที่จะอยู่ด้วย จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศ Easy A (2010)
We met at freshman orientation.เราเจอกันตอนปฐมนิเทศ Frozen (2010)
Disorientation?การไม่รับรู้สถานที่ Pain (2010)
Yes. Your financial situation, your sexual orientation, your unconventional upbringing...ใช่แล้ว สภานภาพการเงินของคุณ รสนิยมทางเพศของคุณ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Disorientation...-เกิดความสับสน... . The San Lorenzo Job (2010)
I wonder if the sexual orientation can be changed.ฉันสงสัยว่ารสนิยมทางเพศ จะเปลี่ยนไป Episode #1.14 (2010)
If you're going to continue seeing him, make sure of his sexual orientation.ถ้าคุณจะไปพบกันเขาอีก ต้องแน่ใจเกี่ยวกับเพศของเขานะ Episode #1.11 (2010)
Ah, you really should check that attorney's sexual orientation.อ่อ คุณควรจะตรวจดูดีดีนะ เรื่องเพศของทนายนั่น Episode #1.11 (2010)
See, I have to go to a parent orientation thing in his school, and you'd really help me out.ฉันต้องไปประชุมผู้ปกครองที่รร.เขา เธอจะช่วยฉันได้มากเลย The Switch (2010)
Maybe you missed orientation, but for future reference, personal space is very important to me.คุณคงไม่ได้ผ่านการอบรมมา แต่ขอบอกไว้ให้รู้ พื้นที่ส่วนตัวน่ะสำคัญกับฉันมาก Shrek Forever After (2010)
Wally's got that big orientation in the auditorium.ต้องไปฟังวอลลี่ ปฐมนิเทศที่หอประชุม Bad Teacher (2011)
You weren't at the orientation the other day. Okay.เธอไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศนี่นา Bad Teacher (2011)
Anyways, at the orientation, I suggested a new system for supervising lunch.ตอนปฐมนิเทศ ฉันเสนอวิธีคุมเด็กกินข้าวกลางวันแบบใหม่ Bad Teacher (2011)
Now, this is the only club at school that is represented by just about every race, religion, sexual orientation and clique, but many of you are still having a hard time with acceptance.ตอนนี้เราเป็นชมรมเดียว ในโรงเรียนที่มีครบ ทุกเชื้อชาติศาสนา Born This Way (2011)
Most of the other teams split by sexual orientation.ส่วนมากแต่ละทีม จะแยกโดยความเชื่อทางเพศของพวกเขา New York (2011)
I know we're all eager to get on the road to Big Sur, so if we focus, I'm sure we can get through this orientation in under a half an hour.ฉันรู้ว่าทุกคนตื่นเต้น ที่จะเดินทางไปบิ๊ก เซอร์ งั้นช่วยตั้งใจด้วย เราจะได้ The Love Car Displacement (2011)
Disorientation is expected while transiting.ความสับสนงุนงง ขณะเดินทาง เป็นที่คาดไว้ก่อนแล้ว Genesis: Part 1 (2011)
- I don't want to go to orientation.- หนูไม่อยากออกไปสำรวจ Genesis: Part 1 (2011)
And Maddy and Josh are going to go to orientation so you can go with them, okay?และแมดดี้ กับ จอช กำลังจะออกสำรวจที่นี่ แล้วเธอก็จะไปกับพวกเขา ตกลงไหม Genesis: Part 1 (2011)
What about orientation?แล้วเรื่องการออกสำรวจ ล่ะ Genesis: Part 1 (2011)
You're supposed to be at orientation. What are you doing?ลูกควรจะอยู่ฟังปฐมนิเทศ นี่ลูกกำลังทำอะไรอยู่? Genesis: Part 1 (2011)
So what's this about Josh skipping orientation?แล้ว่จอร์ชเป็นไงบ้าง ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศหรือ Genesis: Part 1 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientatChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
orientatWe will have a period of orientation for freshmen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฐมนิเทศ[N] orientation, Syn. การอบรมเบื้องต้น, การแนะนำเบื้องต้น, การชี้แนว, Ant. ปัจฉิมนิเทศ, Example: มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา, Thai definition: การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแนะนำเบื้องต้น[n. exp.] (kān naenam beūangton) EN: orientation   
การปฐมนิเทศ[n.] (kān pathomnithēt) EN: orientation   
แนวทาง[n.] (naēothāng) EN: way ; path ; course ; method ; trail ; mean ; channel ; model   FR: directive [f] ; orientation [f] ; direction [f] ; moyen [m]
ปฐมนิเทศ[n.] (pathomnithēt) EN: orientation ; orientation session ; meeting session   
ทิศ[n.] (thit) EN: direction ; side ; way   FR: direction [m] ; orientation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTATED    AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T IH0 D
ORIENTATION    AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N
REORIENTATE    R IY0 AO1 R IY0 EH0 N T EY0 T
ORIENTATIONS    AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N Z
DISORIENTATION    D IH0 S AO2 R IY0 AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientate    (v) ˈɔːrɪəʴntɛɪt (oo1 r i@ n t ei t)
orientated    (v) ˈɔːrɪəʴntɛɪtɪd (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates    (v) ˈɔːrɪəʴntɛɪts (oo1 r i@ n t ei t s)
orientating    (v) ˈɔːrɪəʴntɛɪtɪŋ (oo1 r i@ n t ei t i ng)
orientation    (n) ˌɔːrɪɛntˈɛɪʃən (oo2 r i e n t ei1 sh @ n)
reorientate    (v) rˈiːˈɔːrɪəʴntɛɪt (r ii1 oo1 r i@ n t ei t)
disorientate    (v) dˈɪsˈɔːrɪəʴntɛɪt (d i1 s oo1 r i@ n t ei t)
reorientated    (v) rˈiːˈɔːrɪəʴntɛɪtɪd (r ii1 oo1 r i@ n t ei t i d)
reorientates    (v) rˈiːˈɔːrɪəʴntɛɪts (r ii1 oo1 r i@ n t ei t s)
disorientated    (v) dˈɪsˈɔːrɪəʴntɛɪtɪd (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i d)
disorientates    (v) dˈɪsˈɔːrɪəʴntɛɪts (d i1 s oo1 r i@ n t ei t s)
reorientating    (v) rˈiːˈɔːrɪəʴntɛɪtɪŋ (r ii1 oo1 r i@ n t ei t i ng)
reorientation    (n) rˈiːˌɔːrɪɛntˈɛɪʃən (r ii1 oo2 r i e n t ei1 sh @ n)
disorientating    (v) dˈɪsˈɔːrɪəʴntɛɪtɪŋ (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow, #1,042 [Add to Longdo]
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation, #4,065 [Add to Longdo]
倾向性[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, / ] inclination; orientation; tendency, #32,636 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #91,076 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #172,446 [Add to Longdo]
女生外向[nǚ shēng wài xiàng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] woman's duty to get married (in former times); woman's orientation to her husband's family (traditional Confucian assumption), #233,774 [Add to Longdo]
性取向[xìng qǔ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
性指向[xìng zhǐ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
正方向[zhèng fāng xiàng, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] orientation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrichtung {f}orientation [Add to Longdo]
Desorientierung {f}; Verwirrung {f}disorientation [Add to Longdo]
Funkortung {f}radio orientation [Add to Longdo]
Leiteranordnung {f}ladder orientation [Add to Longdo]
Neuausrichtung {f}reorientation; adjustment [Add to Longdo]
Neuorientierung {f}; Umorientierung {f}reorientation [Add to Longdo]
Orientierung {f}orientation [Add to Longdo]
ausrichten; orientieren (nach)to orient; to orientate (towards) [Add to Longdo]
kinderfreundlich {adj}child-orientated; child-friendly [Add to Longdo]
sich orientieren; sich zurechtfinden | orientierend | orientiert | orientiertto orient oneself; to orientate oneself | orienting; orientating | orientates | oriented; orientated [Add to Longdo]
praxisbezogen; berufsbezogen {adv}practically orientated [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]
Fadenlage {f}orientation of cords [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
オリエンテーション[, oriente-shon] (n) orientation; (P) [Add to Longdo]
オリエンテーション教育[オリエンテーションきょういく, oriente-shon kyouiku] (n) orientation [Add to Longdo]
オリフラ[, orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors) [Add to Longdo]
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) {comp} view orientation matrix [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] (n) {comp} page orientation [Add to Longdo]
安定志向[あんていしこう, anteishikou] (n) stability orientation [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; landscape orientation [Add to Longdo]
決め顔[きめがお, kimegao] (n) (See キメ顔) the facial expression and orientation which one presents to the camera when being photographed [Add to Longdo]
顧客志向[こかくしこう, kokakushikou] (n,adj-no) customer-orientation [Add to Longdo]
向き[むき, muki] (adj-na,n,n-suf) direction; orientation; aspect; situation; exposure; suitability; tendency; (P) [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
失見当[しつけんとう, shitsukentou] (n) disorientation [Add to Longdo]
実力本位[じつりょくほんい, jitsuryokuhon'i] (n,adj-no) the precedence of merit; performance orientation; ability- (merit-) based (promotion, pay scale, etc.) [Add to Longdo]
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation [Add to Longdo]
消費者志向[しょうひしゃしこう, shouhishashikou] (n) (See 顧客志向) consumer-orientation [Add to Longdo]
性的指向[せいてきしこう, seitekishikou] (n) sexual orientation [Add to Longdo]
男性本位[だんせいほんい, danseihon'i] (n) male orientation; male-oriented [Add to Longdo]
地所観念[じしょかんねん, jishokannen] (n) the orientation of time and place; awareness of the existing situation [Add to Longdo]
定位[ていい, teii] (n,vs,adj-no) position; orientation [Add to Longdo]
配向[はいこう, haikou] (n,vs) orientation [Add to Longdo]
配向ベクトル[はいこうベクトル, haikou bekutoru] (n) orientation vector [Add to Longdo]
配向性[はいこうせい, haikousei] (n,adj-no) orientation [Add to Longdo]
標定[ひょうてい, hyoutei] (n) standardization; standardisation; orientation [Add to Longdo]
文字回転角[もじかいてんかく, mojikaitenkaku] (n) {comp} character orientation [Add to Longdo]
方向[ほうこう, houkou] (n) (1) direction; orientation; bearing; way; (2) course (e.g. of action); (P) [Add to Longdo]
方向感覚[ほうこうかんかく, houkoukankaku] (n) sense of orientation; sense of direction [Add to Longdo]
方向性;方向姓(iK)[ほうこうせい, houkousei] (n) (1) trend; course of action; direction; (2) {comp} directionality; directivity; orientation; (adj-no) (3) {comp} directional; vectorial [Add to Longdo]
方向付け;方向づけ[ほうこうづけ, houkouduke] (n,vs) directing; orienting; orientating; guiding; aligning [Add to Longdo]
方向付ける;方向づける[ほうこうづける, houkoudukeru] (v1) to direct; to guide; to orient; to orientate; to align [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]
儲け主義[もうけしゅぎ, moukeshugi] (n) moneymaking orientation [Add to Longdo]
輸出志向[ゆしゅつしこう, yushutsushikou] (n,adj-no) export orientation; export mentality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] page orientation [Add to Longdo]
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]
文字回転角[もじかいてんかく, mojikaitenkaku] character orientation [Add to Longdo]
方向性[ほうこうせい, houkousei] directionality, orientation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top