ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orientalist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientalist-, *orientalist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orientalist(n) คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก

English-Thai: Nontri Dictionary
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientalist (n) ˌɔːrɪˈɛntəlɪst (oo2 r i e1 n t @ l i s t)
orientalists (n) ˌɔːrɪˈɛntəlɪsts (oo2 r i e1 n t @ l i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリエンタリスト[orientarisuto] (n) orientalist [Add to Longdo]
東洋通[とうようつう, touyoutsuu] (n) Orientalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orientalist \O`ri*en"tal*ist\, n. [Cf. F. orientaliste.]
   [1913 Webster]
   1. An inhabitant of the Eastern parts of the world; an
    Oriental.
    [1913 Webster]
 
   2. One versed in Eastern languages, literature, etc.; as, the
    Paris Congress of Orientalists. --Sir J. Shore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orientalist
   n 1: a specialist in oriental subjects

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top