Search result for

lung

(131 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lung-, *lung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lung[N] ปอด
lunge[N] การแทง, See also: การทิ่ม, การเสียบ, Syn. stab, thrust
lunge[N] การพุ่งเข้าใส่, See also: การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. rush, charge, lurch
lunge[VI] แทง, See also: ทิ่ม, เสียบ, Syn. stab, thrust
lunge[VT] พุ่งไปข้างหน้า, See also: พุ่งใส่, Syn. plunge
lungan[N] ลำไย, Syn. longan
lunge at[PHRV] ทิ่มแทง, See also: แทง
lungfish[N] ปลาที่มีปอดและเหงือกเป็นอวัยะหายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lung(ลัง) n. ปอด. -Phr. (at the top of one's lungs ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้,ดังสุดกู่)
lungan(ลัง'เกิน) n. ลำไย, Syn. longan
lunge(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (การ) ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. stab,plunge
aqua-lung(แอด'วะลัง) n. เครื่องหายใจใต้น้ำที่ติดตัวนักประดาน้ำ (..to breathe under water)
clung(คลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cling
flung(ฟลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3ของfling
plunge(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้า,ผลัก,เป็นหนี้,สถานที่กระโดดน้ำ,สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด
slung(สลัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sling

English-Thai: Nontri Dictionary
lung(n) ปอด
clung(vi) pt และ pp ของ cling
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง,กว้าง,แผ่ไพศาล,กว้างขวาง
flung(vt) pt และ pp ของ fling
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
plunge(vi,vt) ดำลง,จุ้ม,จ้วง,ถลา,โผ,กระโดดลง
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
slung(vt) pt และ pp ของ sling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lungปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lungปอด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lung calculus; pulmolithนิ่วปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lungปอด [การแพทย์]
Lung Abscessฝีในปอด, โพรงหนองในปอด, ปอดเป็นฝี, หนองฝีในปอด [การแพทย์]
Lung Abscess, Carcinomatousฝีมะเร็งในปอด [การแพทย์]
Lung Apicesบริเวณยอดของปอด, ยอดของปอด [การแพทย์]
Lung Aspiration Biopsyเนื้อปอดที่ตัดมาตรวจ [การแพทย์]
Lung Basesฐานของปอด [การแพทย์]
Lung Bathบริเวณทรวงอก [การแพทย์]
Lung Budsปุ่มปอด [การแพทย์]
Lung Buds, Accessoryหน่อปอดส่วนเกิน [การแพทย์]
Lung Cancer, Secondaryมะเร็งปอดทุติยภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carl got a new heart and lung.คาร์ลได้รับหัวใจและปอดใหม่ Not Cancer (2008)
Tibalt got a new liver, lung killed him.ทิบอลต์ได้ตับใหม่ ปอดเป็นสาเหตุทำให้เขาตาย Not Cancer (2008)
We can maybe tie that to the tuba player's lungs,บางทีเราสามารถเอานี่ไปผูกไว้กับปอดคนที่เป่าแตร Not Cancer (2008)
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
It's a fatal brain or heart or lung or liver or pancreas ache.มันน่ากลัวว่าจะเกิดกับสมอง หัวใจหรือปอด.. ตับหรือตับอ่อน Not Cancer (2008)
In the tuba player, they became lung, but not lung.ในคนเล่น ทูบา พวกมันไปที่ปอดแต่ไม่ใช่ปอด Not Cancer (2008)
Lung involvement isn't very severe.แต่ปอดยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง Birthmarks (2008)
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ Birthmarks (2008)
It's not her lungs.มันไม่ใช่ปอดเธอ Lucky Thirteen (2008)
Her lungs are working, but she still can't breathe.ปอดทำงานดี แต่เธอก็ยังหายใจไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)
If her lungs are fine, maybe the problem's in the supply line, airway collapse.ถ้าปอดเธอปกติดี อาจมีปัญหาที่ท่อส่ง ทางเดินหายใจล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
Did you talk about whether this lung field looks a little dark?คุณพูดเกี่ยวกับปอดนี่ ว่าอะไรนะ ดูมืดไปนิด Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lungIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
lungA study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.
lungThe brain was not like the liver or the lungs.
lungIt may cause lung cancer, too.
lungLeaves are to plants what lungs are to animals.
lungThere is a connection between smoking and lung cancer.
lungThe surgeon operated on her for lung cancer.
lungSmoking has affected his lungs.
lungHe was operated on for lung cancer.
lungSmoking does damage your lungs.
lungSmog is the enemy of healthy lungs.
lungIs there a link between smoking and lung cancer?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอด[N] lung, Example: การร้องไห้ครั้งแรกของเด็กไม่ได้เกิดมาจากความเสียใจแต่เพื่อเป็นการให้ปอดทำงาน, Count unit: ข้าง, Thai definition: อวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ อยู่ภายในร่างกายของคนหรอสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นส่วนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดพัทลุง[n. prop.] (Jangwat Phatthalung) EN: Phatthalung province   FR: province de Phatthalung [f]
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk   FR: plonger ; tremper
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
พัทลุง[n. prop.] (Phatthalung) EN: Phatthalung   FR: Phatthalung
ปอด[n.] (pøt) EN: lung   FR: poumon [m]
ปอดขวา[n. exp.] (pøt khwā) EN: right lung   FR: poumon droit [m]
ปอดซ้าย[n. exp.] (pøt sāi) EN: left lung   FR: poumon gauche [m]
โรคปอด[n. exp.] (rōk pøt) EN: lung trouble ; pulmonary disease   FR: maladie pulmonaire [f]
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive   FR: plonger

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNG    L AH1 NG
LUNGE    L AH1 N JH
LUNGS    L AH1 NG Z
LUNGED    L AH1 N JH D
LUNGER    L AH1 NG ER0
LUNGES    L AH1 N JH AH0 Z
LUNGING    L AH1 N JH IH0 NG
LUNGREN    L AH1 NG R EH0 N
LUNGFISH    L AH1 NG F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lung    (n) (l uh1 ng)
lunge    (v) (l uh1 n jh)
lungs    (n) (l uh1 ng z)
lunged    (v) (l uh1 n jh d)
lunges    (v) (l uh1 n jh i z)
lunging    (v) (l uh1 n jh i ng)
lung-power    (n) - (l uh1 ng - p au @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung
Stellung nehmenแสดงความคิดเห็น
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
Anzahlung(n) |die, pl. Anzahlungen| เงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายไปก่อน เพื่อจะได้ครอบครองสินค้านั้นๆ , เงินมัดจำ เช่น Ich konnte die Anzahlung von 150 Euro für das Flugticket nicht leisten. = ผมไม่สามารถจ่ายเงินมัดจำจำนวน 150 ยูโร สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lunge {f} [anat.] | Lungen {pl} | eiserne Lunge {f}lungs | lungs | iron lung [Add to Longdo]
Lungen...pulmonary [Add to Longdo]
lungert herummooches [Add to Longdo]
lungerte herumbummed [Add to Longdo]
lungerte herummooched [Add to Longdo]
Lungenaufblähung {f} [med.]emphysema [Add to Longdo]
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism [Add to Longdo]
Lungenentzündung {f}; Pneumonie {f} [med.]pneumonia [Add to Longdo]
Lungenfibrose {f} [med.]fibrosis of the lungs; pulmonary fibrosis [Add to Longdo]
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis [Add to Longdo]
Lungenhochdruck {m} [med.]pulmonary hypertension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
ピストン[, pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
プランジャー[, puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[, puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
ルンギー;ロンジー[, rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing) [Add to Longdo]
ルンゲ[, runge] (n) lung (ger [Add to Longdo]
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge [Add to Longdo]
逆落し;逆落とし[さかおとし, sakaotoshi] (n) plunging or dropping an object headfirst (down a precipice) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, ] lung [Add to Longdo]
肺刺激性毒剂[fèi cì jī xìng dú jì, ㄈㄟˋ ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] lung irritant [Add to Longdo]
肺病[fèi bìng, ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, ] lung disease [Add to Longdo]
肺癌[fèi ái, ㄈㄟˋ ㄞˊ, ] lung cancer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はい, hai] LUNGE [Add to Longdo]
肺がん[はいがん, haigan] Lungenkrebs [Add to Longdo]
肺活量[はいかつりょう, haikatsuryou] Lungenkapazitaet [Add to Longdo]
肺炎[はいえん, haien] Lungenentzuendung [Add to Longdo]
肺病[はいびょう, haibyou] Lungenkrankheit, Schwindsucht [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] Lunge_und_Leber, Herzensgrund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lung \Lung\ (l[u^]ng), n. [OE. lunge, AS. lunge, pl. lungen;
   akin to D. long, G. lunge, Icel. & Sw. lunga, Dan. lunge, all
   prob. from the root of E. light. [root]125. See {Light} not
   heavy.] (Anat.)
   An organ for a["e]rial respiration; -- commonly in the
   plural.
   [1913 Webster]
 
      My lungs began to crow
      like chanticleer.            --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: In all air-breathing vertebrates the lungs are
      developed from the ventral wall of the esophagus as a
      pouch which divides into two sacs. In amphibians and
      many reptiles the lungs retain very nearly this
      primitive saclike character, but in the higher forms
      the connection with the esophagus becomes elongated
      into the windpipe and the inner walls of the sacs
      become more and more divided, until, in the mammals,
      the air spaces become minutely divided into tubes
      ending in small air cells, in the walls of which the
      blood circulates in a fine network of capillaries. In
      mammals the lungs are more or less divided into lobes,
      and each lung occupies a separate cavity in the thorax.
      See {Respiration}.
      [1913 Webster]
 
   {Lung fever} (Med.), pneumonia.
 
   {Lung flower} (Bot.), a species of gentian ({Gentian
    Pneumonanthe}).
 
   {Lung lichen} (Bot.), tree lungwort. See under {Lungwort}.
 
   {Lung sac} (Zool.), one of the breathing organs of spiders
    and snails.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lung
   n 1: either of two saclike respiratory organs in the chest of
      vertebrates; serves to remove carbon dioxide and provide
      oxygen to the blood

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top