ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -癌-, *癌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[癌, ái, ㄞˊ] cancer, carcinoma
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  嵒 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 1,799

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ái, ㄞˊ, ] cancer (med); carcinoma, #4,707 [Add to Longdo]
[ái zhèng, ㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] cancer, #7,201 [Add to Longdo]
[fèi ái, ㄈㄟˋ ㄞˊ, ] lung cancer, #9,312 [Add to Longdo]
[gān ái, ㄍㄢ ㄞˊ, ] liver cancer, #10,085 [Add to Longdo]
乳腺[rǔ xiàn ái, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] breast cancer, #11,310 [Add to Longdo]
[zhì ái, ㄓˋ ㄞˊ, ] carcinogenous; to cause cancer, #14,445 [Add to Longdo]
[xiàn ái, ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] Adenocarcinoma, #18,288 [Add to Longdo]
前列腺[qián liè xiàn ái, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] prostate cancer, #27,807 [Add to Longdo]
[zhì ái wù, ㄓˋ ㄞˊ ˋ, ] carcinogen, #28,849 [Add to Longdo]
[rǔ ái, ㄖㄨˇ ㄞˊ, ] breast cancer, #37,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がん, gan] (n) cancer; (P) [Add to Longdo]
ウイルス[がんウイルス, gan uirusu] (n) oncovirus [Add to Longdo]
遺伝子[がんいでんし, gan'idenshi] (n) oncogene [Add to Longdo]
[がんか, ganka] (n,vs) becoming cancerous; canceration [Add to Longdo]
[がんけん, ganken] (n) Cancer Research Institute [Add to Longdo]
細胞[がんさいぼう, gansaibou] (n) cancer cell [Add to Longdo]
[がんしゅ, ganshu] (n) carcinoma [Add to Longdo]
診断;がん診断[がんしんだん, ganshindan] (n) cancer diagnosis [Add to Longdo]
抑制遺伝子;がん抑制遺伝子[がんよくせいいでんし, ganyokuseiidenshi] (n) tumour suppressor gene; tumor suppressor gene [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The feeble patient is suffering from stomach cancer.その弱々しい患者は胃に苦しんでいる。
The discovery will have a momentous effect on the treatment of cancer.その発見はの治療に重大な影響を及ぼすことになるだろう。
Doctors have made great strides in their fight against cancer.医師達はとの戦いで大躍進を遂げた。
Doctors suspect smoking has lot to do with cancer.医者は喫煙はときわめて関係があるとおもっている。
The doctor cured him of his cancer.医者は彼のを治療した。
Silence grows like cancer.のように蝕む静寂。
We have yet to discover an effective remedy for cancer.の効果的な治療法はまだ発見されていない。
Riddled with the cancer how does your life revolve.の謎に冒されお前の人生はどう決着する。
Cancer can be cured if discovered in time.は発見が間に合えば、治すことができる。
The cancer has spread to her stomach.は彼女の胃に移転している。
Smoking has a great deal to do with cancer.喫煙はと大いに関係がある。
My brother died of cancer last year.兄は昨年で死にました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand you've recently been diagnosed with terminal cancer.[JA] 末期のだとか... ストーカー警告! Deadpool (2016)
Rebecca held out on both of us. She had cancer.[CN] 丽贝卡把我们俩都耍了 她得了 Rebecca (1940)
For two years, she made me think she had cancer and plagued us with every possible symptom, even though the doctors could find nothing wrong with her.[CN] 两年来我一直以为她患了症 各种可能的症状在困扰我们 但医生不能找出她的病源 Wild Strawberries (1957)
I didn't just get the cure to el cáncer...[JA] は治らなかったが... Deadpool (2016)
You know how they say "cancer" in Spanish?[JA] - スペイン語では? Deadpool (2016)
But it broke my heart to put that tumor in her head.[JA] 彼女の頭に細胞を入れて 胸が本当に痛かった Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
- Cancer.[CN] - Rebecca (1940)
He's the top expert in pancreatic cancer in our hospital.[CN] 他在我们医院里 贲门是第一把交椅 The Great White Tower (1966)
Aaron, what's the cancer at the heart of Deep Dream?[JA] アーロン デープドリームの中心のとは? Jason Bourne (2016)
Now your mutated cells can heal anything. It's attacking your cancer as fast as it can form.[JA] 特異化細胞が全てを治す 細胞が出来るやいなや攻撃するんだ Deadpool (2016)
There is a cancer at the heart of Deep Dream.[JA] デープドリームの中心にがあります Jason Bourne (2016)
Now that you're gonna die tragically of cancer.[JA] で悲劇的に Deadpool (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top