ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肺炎

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肺炎-, *肺炎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺炎[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] pneumonia; inflammation of the lungs, #10,981 [Add to Longdo]
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #26,661 [Add to Longdo]
大叶性肺炎[dà yè xìng fèi yán, ㄉㄚˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] lobar pneumonia [Add to Longdo]
支原体肺炎[zhī yuán tǐ fèi yán, ㄓ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] Mycoplasma pneumonia [Add to Longdo]
肺炎克雷伯氏菌[fèi yán kè léi bó shì jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Klebsiella pnenmoniae [Add to Longdo]
肺炎双球菌[fèi yán shuāng qiú jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, / ] Diplococcus pneumoniae [Add to Longdo]
肺炎黴浆菌[fèi yán méi jiāng jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / 漿] Mycoplasma pneumoniae [Add to Longdo]
黴浆菌肺炎[méi jiāng jūn fèi yán, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / 漿] mycoplasma pneumonia [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
肺炎[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
肺炎[はいえん, haien] โรคปอดบวม , See also: R. pneumonia

Japanese-English: EDICT Dictionary
肺炎[はいえん, haien] (n,adj-no) pneumonia; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
While visiting Switzerland, he became ill with pneumonia.スイスを訪れている間、彼は肺炎にかかってしまった。
An operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.のどの手術は彼の肺炎の回復には役だったが、手術の結果、彼の声は出なくなってしまった。
My wife is suffering from pneumonia.妻は今、肺炎にかかっています。
My father contracted pneumonia last month.私の父は先月肺炎にかかった。
It took me a long time to recover from pneumonia.肺炎が治るのに長い時間かかった。
Pneumonia causes difficulty in breathing.肺炎にかかると呼吸困難になる。
He is very ill with pneumonia.彼は肺炎をひどくわずらっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was going to catch pneumonia, Toby.[JA] [ウィル] このままじゃ 彼女は肺炎になってしまうよ トビー The Discovery (2017)
What is it, Doctor, TB?[CN] 是什么,医生,是肺炎吗? The Bells of St. Mary's (1945)
You shot your immune system. Now you got chronic pneumonia, among other things.[JA] ドラッグの免疫低下で 慢性肺炎 Dallas Buyers Club (2013)
Fever. Inflammation of the lungs.[CN] 发烧 肺炎 Wuthering Heights (1939)
Asked you to wake me without giving me pneumonia.[JA] 肺炎にされない事を The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Caucasian male, 83, presented with acute pneumonia.[JA] 白人男性 83歳 急性肺炎と発表した The Devil's Share (2013)
I don't know why we don't all have pneumonia.[CN] 我们没染上肺炎算走运了 It's a Wonderful Life (1946)
Meredith's model, Carmel Quesada - double pneumonia."[CN] 「梅雷迪恩的模特,卡梅爾. 克薩達 雙側肺炎 The Uninvited (1944)
Listen, I copped two prizes at Roseland one year, and all the time, I'm suffering somethin' terrible from double pneumonia.[CN] 听着 我在罗斯兰一年里赢了两大奖项 一直以来 我的痛苦源自可怕的双肺炎 Lifeboat (1944)
You brought Tommy through pneumonia.[CN] 你让汤米挺过了肺炎 Pitfall (1948)
Cory had pneumonia.[JA] 肺炎を起こしてた Flowers in the Attic (2014)
Next morning, she crawled back in the early stages of pneumonia.[CN] 第二天她又爬回來了,感染了肺炎 The Uninvited (1944)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
肺炎[はいえん, haien] Lungenentzuendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top