ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plunger

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plunger-, *plunger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ
plunger(n) เครื่องมือสำหรับดูดท่อน้ำทิ้ง, See also: เครื่องมือที่ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วยใช้สำหรับดูดของเสียในท่อน้ำหรือส้วม, Syn. plumber's helper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ, เครื่องสูบ, คนบ้าระห่ำ, คนไม่ยั้งคิด

English-Thai: Nontri Dictionary
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ, ลูกสูบ, เครื่องดัน, คนเสี่ยงโชค, คนบ้าระห่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plungerพลันเจอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunger cuspปุ่มกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You got a plunger or something?- คงต้องใช้ปั๊มชักโครกแล้วล่ะ The Haunting of Molly Hartley (2008)
"Hodge" sounds like the noise a plunger makes."ฮอดจ์" มันฟังเหมือนเสียงกระแทกๆ We're So Happy You're So Happy (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
plunger
plunger's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plunger
plungers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搋子[chuāi zi, ㄔㄨㄞ ㄗ˙,  ] plunger (for clearing drains) [Add to Longdo]
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ,    /   ] plunger for unblocking toilet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolbenpumpe { f }plunger pump [Add to Longdo]
Tauchspule { f }plunger coil [Add to Longdo]
Teller { m }plunger cup [Add to Longdo]
Napfkolben { m }plunger cup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピストン[pisuton] (n) piston; plunger; (P) #14,841 [Add to Longdo]
プランジャー[puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plunger \Plun"ger\, n.
   1. One who, or that which, plunges; a diver.
    [1913 Webster]
 
   2. A long solid cylinder, used, instead of a piston or
    bucket, as a forcer in pumps.
    [1913 Webster]
 
   3. One who bets heavily and recklessly on a race; a reckless
    speculator. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   4. (Pottery) A boiler in which clay is beaten by a wheel to a
    creamy consistence. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gun.) The firing pin of a breechloader.
    [1913 Webster]
 
   {Plunger bucket}, a piston, without a valve, in a pump.
 
   {Plunger pole}, the pump rod of a pumping engine.
 
   {Plunger pump}, a pump, as for water, having a plunger,
    instead of a piston, to act upon the water. It may be
    single-acting or double-acting
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plunger
   n 1: someone who risks losses for the possibility of
      considerable gains [syn: {speculator}, {plunger}]
   2: someone who dives (into water) [syn: {diver}, {plunger}]
   3: hand tool consisting of a stick with a rubber suction cup at
     one end; used to clean clogged drains [syn: {plunger},
     {plumber's helper}]
   4: mechanical device that has a plunging or thrusting motion
     [syn: {piston}, {plunger}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top