ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lurch

L ER1 CH   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lurch-, *lurch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lurch[N] การซวนเซ, See also: การโยก, การแกว่ง, Syn. sway
lurch[N] การเอียงวูบ, See also: การเอียงอย่างฉับพลัน, Syn. tip, roll
lurch[VI] เดินโซเซ, See also: เซไปเซมา, เซถลา, Syn. reel, totter, lunge
lurch[VI] เอียงอย่างฉับพลัน, See also: เอียงวูบ, Syn. roll, pitch
lurcher[N] ขโมย, Syn. thief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lurch(เลิร์ชฺ) n. การเอียงวูบ,การเซถลา,การซวนเซ., See also: lurchingly adv. ดูlurch

English-Thai: Nontri Dictionary
lurch(n) การเอียง,การถลา,การเซ
lurch(vi) เอียง,ถลา,ซวนเซ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lurchพุ่งตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lurch (n) การซวนเซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I wonder what he made that lurch for, " he thought.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่เขาทำฉับพลัน ว่าสำหรับ เขาคิดว่า. The Old Man and the Sea (1958)
Lurch to get back from the airport over here?เซถลาที่จะได้รับกลับมาจากสนามบินไปที่นี่? Killing Them Softly (2012)
I can't take a shit without lurch breathing down my neck.ผมไม่สามารถทำห่าอะไร โดยไม่มีใครมาหายใจรดต้นคอได้เลย Do the Wrong Thing (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lurchHis backache left him lurching along with leaden legs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อโยมา[n. exp.] (phīseūa yōmā) EN: Lurcher   
ซุน[X] (sun) EN: lurch   

CMU English Pronouncing Dictionary
LURCH L ER1 CH
LURCHED L ER1 CH T
LURCHES L ER1 CH IH0 Z
LURCHING L ER1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lurch (v) lˈɜːʳtʃ (l @@1 ch)
lurched (v) lˈɜːʳtʃt (l @@1 ch t)
lurcher (n) lˈɜːʳtʃər (l @@1 ch @ r)
lurches (v) lˈɜːʳtʃɪz (l @@1 ch i z)
lurchers (n) lˈɜːʳtʃəz (l @@1 ch @ z)
lurching (v) lˈɜːʳtʃɪŋ (l @@1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lurch {m}; Amphibie {f} [biol.] | Lurche {pl}; Amphibien {pl}amphibian | amphibians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait [Add to Longdo]
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, n. [OF. lourche name of a game; as adj.,
   deceived, embarrassed.]
   1. An old game played with dice and counters; a variety of
    the game of tables.
    [1913 Webster]
 
   2. A double score in cribbage for the winner when his
    adversary has been left in the lurch.
    [1913 Webster]
 
       Lady --- has cried her eyes out on losing a lurch.
                          --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   {To leave one in the lurch}.
    (a) In the game of cribbage, to leave one's adversary so
      far behind that the game is won before he has scored
      thirty-one.
    (b) To leave one behind; hence, to abandon, or fail to
      stand by, a person in a difficulty. --Denham.
      [1913 Webster]
 
         But though thou'rt of a different church,
         I will not leave thee in the lurch. --Hudibras.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, v. i. [L. lurcare, lurcari.]
   To swallow or eat greedily; to devour; hence, to swallow up.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Too far off from great cities, which may hinder
      business; too near them, which lurcheth all provisions,
      and maketh everything dear.       --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, v. t.
   1. To leave in the lurch; to cheat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Never deceive or lurch the sincere communicant.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To steal; to rob. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And in the brunt of seventeen battles since
       He lurched all swords of the garland. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, n. [Cf. W. llerch, llerc, a frisk, a frisking
   backward or forward, a loitering, a lurking, a lurking,
   llercian, llerciaw, to be idle, to frisk; or perh. fr. E.
   lurch to lurk.]
   A sudden roll of a ship to one side, as in heavy weather;
   hence, a swaying or staggering movement to one side, as that
   by a drunken man. Fig.: A sudden and capricious inclination
   of the mind.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\ (l[^u]rch), v. i. [imp. & p. p. {Lurched}
   (l[^u]rcht); p. pr. & vb. n. {Lurching}.]
   To roll or sway suddenly to one side, as a ship or a drunken
   man; to move forward while lurching.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lurch \Lurch\, v. i. [A variant of lurk.]
   1. To withdraw to one side, or to a private place; to lurk.
    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To dodge; to shift; to play tricks.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am fain to shuffle, to hedge, and to lurch.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lurch
   n 1: an unsteady uneven gait [syn: {lurch}, {stumble},
      {stagger}]
   2: a decisive defeat in a game (especially in cribbage)
   3: abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other
     conveyance); "the pitching and tossing was quite exciting"
     [syn: {lurch}, {pitch}, {pitching}]
   4: the act of moving forward suddenly [syn: {lurch}, {lunge}]
   v 1: walk as if unable to control one's movements; "The drunken
      man staggered into the room" [syn: {stagger}, {reel},
      {keel}, {lurch}, {swag}, {careen}]
   2: move abruptly; "The ship suddenly lurched to the left" [syn:
     {lurch}, {pitch}, {shift}]
   3: move slowly and unsteadily; "The truck lurched down the road"
   4: loiter about, with no apparent aim [syn: {prowl}, {lurch}]
   5: defeat by a lurch [syn: {lurch}, {skunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top