ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entwicklungen

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entwicklungen-, *entwicklungen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entwicklungen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entwicklungen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not so advanced as present-day developments.Nicht so weit fortgeschritten wie die aktuellen technischen EntwicklungenFiend Without a Face (1958)
Be sure to listen in on all news about him from now on.Wir halten Sie über den neusten Stand der Entwicklungen auf dem Laufenden. Frankenstein Conquers the World (1965)
No. I have too much to do in view of recent developments.Nein, ich habe zu viel zu tun, wenn man die jüngsten Entwicklungen bedenkt. What's New Pussycat (1965)
We've seen development at different rates on different planets.Wir kennen unterschiedlich schnelle EntwicklungenA Private Little War (1968)
That presages developments.Das verheißt neue EntwicklungenFellini's Satyricon (1969)
You've canceled all further development?Sie haben alle weiteren Entwicklungen gestoppt? Bombsight (1969)
So, just a few views of what's to come, and what will be seen in crossbreeding, from the day's farm report.Das ist nur eine Vorschau aufdie Entwicklungen auf dem Gebiet der Kreuzung. Sie horten den Landwirtschaftsbericht. Vanishing Point (1971)
This is to inform you of the latest developments.Das sind die neuesten EntwicklungenVanishing Point (1971)
Well, we'll be taking you back there As soon as there are any developments.Wir schalten dorthin, sobald es neue Entwicklungen gibt. The Nude Man (1972)
"In latest developments, a contingent of state police has arrived here..."Neue Entwicklungen in Accendura: Doppelpunkt. Ein Aufgebot von Carabinieri ist eingetroffen. Don't Torture a Duckling (1972)
DEVELOPMENTS IN REINFORCED TIMBER...- Entwicklungen in verstärkten... A Book at Bedtime (1973)
Alright there may be further developments.Gut, es könnte weitere Entwicklungen geben. The Front Page (1974)
- How about man? I mean, the developments you speak of are certainly not to be ignored. But how about man himself?Diese Entwicklungen sind sicherlich wichtig, aber wie haben die Menschen sich entwickelt? The Island of Dr. Moreau (1977)
Latest news!"Neue Entwicklungen im Fall Serrano. Death of a Corrupt Man (1977)
The US position... on the new developments expressed by the President at a news conference today, is that both sides should take a calm approach.Die Position der USA zu den jüngsten Entwicklungen, wie der Präsident mitteilte, lautet: beide Seiten sollten Ruhe bewahren... House Calls (1978)
ACTUALLY, GENTLEMEN, THIS PROJECT ENTAILS THE DEVELOPMENT OF LIMBS WITH SUPERHUMAN POWERS.Leider wurden unsere Entwicklungen... durch Kürzungen auf dieses technologisch fortgeschrittene Bein beschränkt. Attack of the Killer Tomatoes! (1978)
Typical!Anweisung, bitte ich weitere Entwicklungen abzuwarten. Typisch. Big Brother (1980)
We spoke to Chief Jensen about the latest news.Wir sprachen mit Chief Jensen über die neuesten EntwicklungenBlue Thunder (1983)
There are plus-skilful new developments.Die neuen Entwicklungen sind pluskunstvoll. 1984 (1984)
Any new developments in the case?Irgendwelche EntwicklungenJagged Edge (1985)
We can only await further developments...Wir warten weitere Entwicklungen ab. Lifeforce (1985)
Recent development of science is marvelous.Die letzten Entwicklungen in der Wissenschaft sind genial. Ginî piggu 3: Senritsu! Shinanai otoko (1986)
It seems there are developments in your favor.Es scheint Entwicklungen zu geben, die für Sie günstig sind. Wrong Number (1986)
There have been developments.Ah ja, ich weiß was ich gesagt habe, aber es gab Entwicklungen, die.... The Bishops Gambit (1986)
- There has been movement.Ich glaube, es gab EntwicklungenA Real Partnership (1986)
Uh, yes, what I mean is it's in relation to a subject that is normally wholly and exclusively within the control of the Civil Service that developments have developed.Ja, Sir Humphrey, natürlich, aber was ich meine, dass tangiert einen Bereich, der normalerweise ausschließlich von der Verwaltung kontrolliert wird, und da gab sich entwickelnde EntwicklungenA Real Partnership (1986)
Well, newspapers do tend to somewhat run... behind current events, especially in our business.Tja, die Zeitungen laufen den aktuellen Entwicklungen oft hinterher. Vor allem in unserem Geschäft. Steeled with a Kiss: Part 1 (1987)
[Groans]Ich sage mit Bedauern, dass jüngste Entwicklungen mich gezwungen haben, meine Zusage, durchzuhalten und zu kämpfen, noch einmal zu überdenken. Vote of Confidence (1988)
There have been one or two developments, sir, which I think you may be able to help us with.Es gab ein paar Entwicklungen, bei denen Sie uns vielleicht helfen können. Aber sicher. The Lost Mine (1990)
But as a good father, don't you think it would be better if Lal were with people trained in evaluative procedures?Als guter Vater müssten Sie zugeben, dass es besser wäre, wenn Lal zu Menschen käme, die die Entwicklungen beurteilen können? The Offspring (1990)
Lucy, you better bring Agent Cooper up-to-date.Lucy, Sie teilen Agent Cooper besser die neuesten Entwicklungen mit. Episode #2.1 (1990)
I want to show you something I've been working on. It might help us complete this project.Ich will Ihnen eine meiner Entwicklungen zeigen, um das Projekt schneller abzuschließen. The Quality of Life (1992)
There have been two big developments!Es gab zwei große EntwicklungenMrs. Doubtfire (1993)
- Mr. President, the debate so far has ignored some rather unpleasant developments taking place in the real world.Mr. President. Die Debatte ignoriert einige unerfreuliche aktuelle Entwicklungen, die die Realität bestimmen. The Case of the Missing Will (1993)
"Many interesting developments were discussed,Es wurden viele interessante Entwicklungen besprochen. The Underdog (1993)
Ronnie Lee has more on the story. Ronnie?Ronnie Lee mit den neusten EntwicklungenBaby's Day Out (1994)
I'll keep you abreast of any developments, no pun intended.Ich verspreche, ich halte Sie über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden. Citizen X (1995)
There were explosive developments with the incident at Broadway and Marcy this morning.Heute kam es zu überraschenden Entwicklungen im Broadway-und-Marcy-Zwischenfall. City Hall (1996)
For me and my friends, these developments carried no weight.Für mich und meine Freunde waren diese Entwicklungen belanglos. Sleepers (1996)
"We will be back as soon as there are more news. Celia Sarto for TVL2."Wir melden uns sofort zurück, sobald es neue Entwicklungen gibt. Knockin' on Heaven's Door (1997)
Yes, well, there have been several new developments with regards to Spain.Ja, nun, es haben sich... ..einige neue Entwicklungen hinsichtlich Spanien ergeben. Ever After: A Cinderella Story (1998)
These developments I trust are for the best?Diese Entwicklungen,... ..ich hoffe, sie sind zum Besten? Ever After: A Cinderella Story (1998)
Harry, there's a new development.Es gibt neue EntwicklungenPalmetto (1998)
If only to slow things down at the Federation Council.Wenn auch nur, um die Entwicklungen beim Föderationsrat zu verzögern. Star Trek: Insurrection (1998)
We'll come back live later with an update of these proceedings.Wir werden uns im Laufe des Vormittags live mit den neuesten Entwicklungen melden. Wild Things (1998)
"I'll keep you abreast of any further developments."Ich werde dich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Mansfield Park (1999)
According to him, an emergency cabinet meeting has been announced, and Prime Minister Nagahama would inspect the damage in Shibuya this morning.Der Premierminister will sich das Chaos in Shibuya heute noch persönlich ansehen. Soweit die Meldungen über die neusten EntwicklungenGamera 3: Revenge of Iris (1999)
Think these recent developments have brought Tony any closer to re-examining his life?Glauben Sie, die jüngsten Entwicklungen könnten Tony veranlassen, sein Leben zu überdenken? I Dream of Jeannie Cusamano (1999)
I think there are some positive signs. The work's just started.Es gibt doch positive EntwicklungenTraffic (2000)
In a late-breaking development of the incident reported earlier rumors that Tom Bishop, an alleged CIA operative had been captured in an act of espionage now appears to be a hoax.Neue Entwicklungen bei dem Vorfall, über den wir berichteten: Der Bericht über Tom Bishop, einem angeblichen CIA-Agenten, der wohl bei Spionageaktionen verhaftet wurde, scheint eine Ente zu sein. Spy Game (2001)

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklung {f} | Entwicklungen {pl}evolution | evolutions [Add to Longdo]
Entwicklung {f}; Entstehung {f}; Entfaltung {f} | Entwicklungen {pl} | bedrohliche Entwicklung | gegenwärtige Entwicklung | wirtschaftliche Entwicklung; wirtschaftlicher Aufbau | jüngste Entwicklungendevelopment | developments | threatening development | present development | economic development | recent developments [Add to Longdo]
Preisentwicklung {f} | Preisentwicklungen {pl}trend of prices | trends of prices [Add to Longdo]
Unterentwicklung {f} | Unterentwicklungen {pl}underdevelopment | underdevelopments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Entwicklungen /ɛntvikluŋən/ 
   developments; evolutions

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top