Search result for

kwic

(51 entries)
(0.0446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kwic-, *kwic*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kwic มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kwic*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kwicควิกย่อมาจาก keyword in context (ที่แปลว่า คำหลักในบริบท) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากเนื้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
keyword in context (KWIC)คำหลักในบริบท (ควิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My colleague, Keckwick, is waiting outside with your luggage.เพื่อนผม เคควิก รออยู่ข้างนอก กับกระเป๋าของคุณ The Woman in Black (2012)
Mr. Keckwick, a change of plans.คุณเคควิก เปลี่ยนแผนนะครับ The Woman in Black (2012)
Keckwick!เคควิก! The Woman in Black (2012)
Keckwick's son, my Nicholas.ลูชายเคควิก ลูกชายฉัน The Woman in Black (2012)
And returning To the certainty of his furUnd wieder zurückwich In die Gewissheit seines Fells. The Freshman (1990)
"Mr. Pickwick changed colour.""Mr. Pickwick wechselte die Farbe." Little Women (1994)
Tantalus was a king in Greek Mythology, ...banish to Hades, ...forced to stand in water that receded when he tried to drink.- Tantalus war ein griechischer König, der im Hades im Wasser stehen musste, das zurückwich, wenn er trinken wollte. The Torment of Tantalus (1997)
Good morning, Pickwick Framing.Guten Morgen, Pickwick-Rahmungen. Mergers and Acquisitions (2002)
All the guys made fun of you, called you "Little Dick" Wick.- Alle haben dich gehänselt und dich immer Minifickwick genannt. House of 1000 Corpses (2003)
Shut up! Stop singing!Minifickwick spielt mit seinem Dödel, der aussieht wie ein kleiner Knödel. House of 1000 Corpses (2003)
Start treating Jabba for Pickwickian Syndrome.Fangen Sie an den Fettsack gegen das Pickwickian-Syndrom zu behandeln. Que Será Será (2006)
It's not Pickwick's.Es ist nicht Pickwick. Que Será Será (2006)
An infection made worse by the steroids we gave him for Pickwick's does.Die Steroide, die wir ihm gegen Pickwick gegeben haben, könnten eine Infektion verschlimmert haben. Que Será Será (2006)
And Pickwick's doesn't explain the fever.Außerdem erklärt Pickwick nicht das Fieber. Que Será Será (2006)
Or I was right, and it's Pickwick's.Oder aber ich hatte Recht und es ist Pickwick. Que Será Será (2006)
You kept saying it was Pickwick's.Sie haben die ganze Zeit gesagt, das es Pickwick war. Que Será Será (2006)
Between the first and the second Pickwick's, I said it was inherited.Zwischen dem ersten und dem zweiten Pickwick, habe ich gesagt, dass es vererbbar ist. Que Será Será (2006)
I seem to remember you being there and not pulling away.Ich meine, mich zu erinnern, dass Sie nicht zurückwichen. The Story of Lucy and Jessie (2009)
Every foul thing that the light of Christ kept at bay is crawling up out of the pit to curse the land.Alles Schändliche, das zurückwich vor dem Lichte Jesu, kommt nun nach oben und geißelt uns alle! Solomon Kane (2009)
I am nothing compared to those bastards in Washington, or Enron Or bankers on Wall Street who have cheated us.Ich bin nichts gegen diese Scheiß-Typen in Washington. Verstehst du? Oder Enron, oder Wall-Street, oder diesen Bankwichsern, die uns alle verkauft haben. Alyce Kills (2011)
Mr. Keckwick, a change of plans.Mr. Keckwick, Planänderung. The Woman in Black (2012)
Keckwick!- Keckwick! The Woman in Black (2012)
Keckwick's son, my Nicholas.Keckwicks Sohn, mein Nicholas... The Woman in Black (2012)
Welcome to ChickWich.Hi, willkommen bei ChickWich. Compliance (2012)
You don't work at the ChickWich? - No.Sie arbeiten nicht im ChickWich? Compliance (2012)
Yes, I'll have an original ChickWich, and I'll have one of those Frost Blenders.Ich hätte gerne ein ChickWich-Spezial und einen Smoothie. Compliance (2012)
You fucking coward.Schwanzlutschender Fickwichs-Feigling! Cottage Country (2013)
Always gotta mess with an honest man's piece of mind!Diese Kackwichser von der Regierung versauen einem immer die wohlverdiente Ruhe. Zombie Massacre (2013)
My father was so shocked, he took a step backwards and fell down three flights of steps.Vater war so schockiert, dass er zurückwich... und drei Treppen hinunterstürzte. In Secret (2013)
Motherfucker suckered me.Der Dreckwichser hat mich reingelegt. The Equalizer (2014)
I got cos up my ass like a lemon-juice enema.Ich habe die Wachen am Hals wie Quarkwickel. Ching Chong Chang (2015)
I mean, we're talking multiple micro-cameras all coming from various angles at the same time.Ich meine, wir sprechen von mehreren Multimikrokameras, die alle gleichzeitig aus unterschiedlichen Blickwickeln aufzeichnen. All Star Team Up (2015)
- The Pickwick family.- Die Familie Pickwick. Knight of Crowns (2017)
Tick Pickwick of the northern marsh Pickwicks, at your service.Tick Pickwick der nördlichen Marsh Pickwicks zu Euren Diensten. Knight of Crowns (2017)
"Mr. Pickwick was sufficiently fired with Mr. Pott's enthusiasm to apply his whole time and attention to the proceedings--""Mr. Pott hatte Mr. Pickwick mit seiner Begeisterung angesteckt, so dass er seine gesamte Zeit und Aufmerksamkeit darauf verwandte... " Goodbye, Mr. Chips (1939)
We'll go dancing at the Pickwick Arms.Wir fahren zum Pickwick Arms zum Tanzen. Monkey Business (1952)
- Pickwick Arms?- Pickwick Arms? Monkey Business (1952)
It was observed in his attack on the train at Hokkaido... that he moved away from the high-tension wires whenever possible.Bei seinem Angriff auf einen Zug in Hokkaido wurde beobachtet dass er vor den Hochspannungsleitungen zurückwich, so weit es ihm möglich war. King Kong vs. Godzilla (1962)
Of course I know old Pickwick!Oh, Pickwick! Den kenne ich nur zu gut. That Man from Rio (1964)
May I? - The Pickwick Papers, Charles Dickens.- Die Pickwickier, Charles Dickens. Fahrenheit 451 (1966)
Dropping her crook, she leapt towards the vision... which, ever receding and ever beckoning, urged her upwards... until she disappeared into the clouds.Sie ließ ihren Stab fallen und hüpfte auf das Wesen zu, das jedoch winkend immer weiter zurückwich und sie aufwärts trieb, bis sie in den Wolken verschwand. Bedazzled (1967)
"Chapter 34, in which Mr. Pickwick thinks he had better go to Bath, and goes accordingly.Kapitel 34, In welchem Mr Pickwick es für besser hält, nach Bath zu fahren... und es dann auch tut, Cries & Whispers (1972)
that you won't pay these costs and damages? ' 'Not one halfpenny,' said Mr. Pickwick firmly."Nicht einen halben Heller zahl ich ", erwiderte Mr Pickwick bestimmt, Cries & Whispers (1972)
'Sam,' said Mr. Pickwick, 'have the goodness to step downstairs.'"Sam ", sagte Mr Pickwick, "komm bitte herunter, " Cries & Whispers (1972)
'Certainly, sir,' replied Mr. Weller, and acting on Mr. Pickwick's gentle hint, Sam retired.""Sicher doch ", sagte Mr Weller... und Sam folgte Mr Pickwicks subtilem Wink und begab sich zur Ruhe, Cries & Whispers (1972)
"'An observer of human nature, Sir, ' said Mr. Pickwick."'Ein Beobachter menschlicher Natur, Sir', sagte Mr. Pickwick. The MacKintosh Man (1973)
Pickwick Papers.Die Pickwickier. The House (1976)

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKWICK    P IH1 K W IH2 K

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top