ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conquer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conquer-, *conquer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conquer(vt) ชนะ, Syn. defeat, win, overcome
conquer(vi) ชนะ
conquer(vt) ได้มาด้วยการชนะสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conquer(คอง'เคอะ) { conquered, conquering, conquers } vt. ปราบ, เอาชนะด้วยกำลัง, ได้มาโดยกำลัง, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome, p
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต, ผู้มีชัย
unconquerable(อันคอง'เคอระเบิล) adj. พิชิตไม่ได้, บังคับไว้ไม่ได้, ระงับไว้ไม่อยู่, Syn. invincible

English-Thai: Nontri Dictionary
conquer(vt) ปราบ,  เอาชนะ, พิชิต, ทำให้เป็นทาส
conqueror(n) ผู้ชนะ, ผู้พิชิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร The Great Dictator (1940)
Well... then we are here with our army to conquer you and force you to give it back.ก็... เรามาที่นี่ กับทหารที่จะจัดการคุณ และบังคับให้คุณคืนให้เรา Return to Oz (1985)
They made it possible for me to conquer the Emerald City.มันทำให้ฉันสามารถที่จะ จัดการกับเมืองมรกตได้ Return to Oz (1985)
I can conquer this mountain.ต้องเอาชนะเจ้ายักษ์นี่ก่อนสินะ Labyrinth (1986)
Alexander the Great tried to conquer this country, then Ghenghis Khan, then the British, now Russia.พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชNเคยพยายามเข้ามายึดครองดินแดนแห่งนี้ จากนั้นก็เจงกิสข่าน แล้วก็พวกอังกฤษ ตอนนี้ก็รัสเซีย Rambo III (1988)
Conquer it! Bear conviction behind your flag!Walking the unpaved path... One Piece: Wan pîsu (1999)
Your armies will conquer in the west.ทหารของท่านจะยึดภาคตะวันตกได้ The Scorpion King (2002)
Lord Kelvin and I have made new arrangements to conquer Lanzhou.ฉันกับลอร์ดเคลวินทำข้อตกลงยึดหลานโจว Around the World in 80 Days (2004)
What? - He's come here to conquer you like he conquered my coalition.เขามาเพื่อพิชิตคุณที่นี่ เหมือนที่เขาพิชิตแนวร่วมของผม I Heart Huckabees (2004)
Well, a full belly conquers allยังไงก็ให้ท้องอิ่มก่อนนะ Saving Face (2004)
Conquer our headquarters and you win the gameเข้าสู่เกมส์ศึกยึดกองบัญชาการ Spygirl (2004)
Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon.เมื่อทั้งทัพดื่มกิน แม่น้ำก็แห้งเหือด 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conquerAbandon a city to a conqueror.
conquerDo you know who conquered Mt. Everest first?
conquerHe conquered Mt. Everest.
conquerLack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.
conquerMy wish is to conquer this mountain.
conquerTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
conquerThe city was conquered, and he was driven out.
conquerThe day will soon come when we will conquer space and travel to the moon.
conquerThe Normans conquered England in 1066.
conquerThere's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.
conquerThe soldiers sequestered food from the people they conquered.
conquerThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิชิต(n) conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count Unit: คน
พิชิต(v) conquer, See also: defeat, vanquish, subdue, Syn. ชนะ, ปราบ, Example: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม, Thai Definition: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ปราบปราม(v) suppress, See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish, Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Example: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้, Thai Definition: ทำให้สงบราบคาบ
ชนะสงคราม(v) defeat the war, See also: conquer

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[chana songkhrām] (v, exp) EN: defeat the war ; conquer  FR: gagner la guerre ; vaincre
พิชิต[phichit] (v) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome  FR: vaincre ; surmonter
พิชิตธรรมชาติ[phichit thammachāt] (v, exp) EN: subdue nature ; conquer nature
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบปราม[prāpprām] (v) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish  FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ตีตลาด[tī talāt] (v, exp) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller  FR: conquérir le marché
วิชิต[wichit] (v) EN: conquer ; subdue ; subjugate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conquer
conquers
conquered
conqueror
conquering
conquerors
conqueror's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conquer
conquers
conquered
conqueror
conquering
conquerors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ,  ] conquer; subdue; vanquish #7,569 [Add to Longdo]
征服者[zhēng fú zhě, ㄓㄥ ㄈㄨˊ ㄓㄜˇ,   ] conqueror #63,286 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠交近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby [Add to Longdo]
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) { Buddh } Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
降魔[ごうま, gouma] (n) conquering the devil [Add to Longdo]
征く[ゆく, yuku] (v5k) to conquer; to subjugate [Add to Longdo]
征韓論[せいかんろん, seikanron] (n) policy of conquering Korea by military force [Add to Longdo]
征服者[せいふくしゃ, seifukusha] (n) conqueror [Add to Longdo]
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n, vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror [Add to Longdo]
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t, vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit [Add to Longdo]
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) { Buddh } Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conquer \Con"quer\ (k[o^][ng]"k[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Conquered}; p. pr. & vb. n. {Conquering}.] [OF. conquerre,
   F. conqu['e]rir, fr. L. conquirere, -quisitum, to seek or
   search for, to bring together, LL., to conquer; con- +
   quaerere to seek. See {Quest}.]
   1. To gain or acquire by force; to take possession of by
    violent means; to gain dominion over; to subdue by
    physical means; to reduce; to overcome by force of arms;
    to cause to yield; to vanquish. "If thou conquer Rome."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If we be conquer'd, let men conquer us. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We conquered France, but felt our captive's charms.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To subdue or overcome by mental or moral power; to
    surmount; as, to conquer difficulties, temptation, etc.
    [1913 Webster]
 
       By winning words to conquer hearts,
       And make persuasion do the work of fear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain or obtain, overcoming obstacles in the way; to
    win; as, to conquer freedom; to conquer a peace.
 
   Syn: To subdue; vanquish; overcome; overpower; overthrow;
     defeat; rout; discomfit; subjugate; reduce; humble;
     crush; surmount; subject; master.
 
   Usage: {To Conquer}, {Vanquish}, {Subdue}, {Subjugate},
      {Overcome}. These words agree in the general idea
      expressed by overcome, -- that of bringing under one's
      power by the exertion of force. Conquer is wider and
      more general than vanquish, denoting usually a
      succession of conflicts. Vanquish is more individual,
      and refers usually to a single conflict. Thus,
      Alexander conquered Asia in a succession of battles,
      and vanquished Darius in one decisive engagement.
      Subdue implies a more gradual and continual pressure,
      but a surer and more final subjection. We speak of a
      nation as subdued when its spirit is at last broken,
      so that no further resistance is offered. Subjugate is
      to bring completely under the yoke of bondage. The
      ancient Gauls were never finally subdued by the Romans
      until they were completely subjugated. These words,
      when used figuratively, have correspondent meanings.
      We conquer our prejudices or aversions by a succesion
      of conflicts; but we sometimes vanquish our reluctance
      to duty by one decided effort: we endeavor to subdue
      our evil propensities by watchful and persevering
      exertions. Subjugate is more commonly taken in its
      primary meaning, and when used figuratively has
      generally a bad sense; as, his reason was completely
      subjugated to the sway of his passions.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conquer \Con"quer\ (k[o^][ng]"k[~e]r), v. i.
   To gain the victory; to overcome; to prevail.
   [1913 Webster]
 
      He went forth conquering and to conquer. --Rev. vi. 2.
   [1913 Webster]
 
      The champions resolved to conquer or to die. --Waller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conquer
   v 1: to put down by force or authority; "suppress a nascent
      uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's
      desires" [syn: {suppress}, {stamp down}, {inhibit},
      {subdue}, {conquer}, {curb}]
   2: take possession of by force, as after an invasion; "the
     invaders seized the land and property of the inhabitants";
     "The army seized the town"; "The militia captured the castle"
     [syn: {appropriate}, {capture}, {seize}, {conquer}]
   3: overcome by conquest; "conquer your fears"; "conquer a
     country"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top