ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

招く

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -招く-, *招く*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
招く[まねく, maneku] Thai: เชื้อเชิญ English: to invite
招く[まねく, maneku] Thai: ก่อให้เกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.いずれにせよ、その隔たりは現実のものであり、実際に役に立つものではあるのだが、同時にそれは誤解を招くおそれのあるものでもある。
A slip of the tongue often brings about unexpected results.うっかり口を滑らせると思わぬ結果を招くことが多い。
That doctrine will no doubt lead to serious consequences.その主義はおそらく重大な結果を招くだろう。
That doctrine will no doubt lead to dismal consequences.その主義はきっと良くない結果を招くだろう。
To do so is asking for trouble.そんなことをするとやっかいなことを招くことになる。
From time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.ときどき、とても愛されてきた古い建物を取り壊して、アパートを建てる場所を作ろうという提案が、あらしのような怒りの抗議を招くことがある。
We're having five guests tonight.今晩お客を5人招く予定だ。
We are going to invite Jane and Ellen.私たちはジェーンとエレンを招くつもりだ。
The neon sign shone as if to invite us.私たちを招くようにネオンサインが輝いていた。
War necessarily causes unhappiness.戦争は必ず不幸を招く
Idleness leads to failure.怠惰は失敗を招く
His remark is open to misunderstanding.彼の発言は誤解を招く可能性がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is your presence. It brings danger.[JA] あなたの存在が危険を招くのです End of the World (2015)
This is the path to moral decay.[JA] それはモラルの崩壊を招く Sunrise (2015)
This will draw the danger away from you.[JA] あなたから離れると 危険を招くだろう Silence (2016)
That ritual will bring you only sorrow.[JA] その秘儀が招くは 哀しき定め... ! Doctor Strange (2016)
And not believing me today, that might be the worst.[JA] 私の言う事を信じないと 最悪の結果を招く Fast (2016)
The Father above beckons you to his hall.[JA] 天の父はお前を招く No One (2016)
Then that would be the end.[JA] 混乱を招く Now (2015)
I do appreciate these things can get a bit confusing in your family.[JA] 少し誤解を招く表現だったことは 認めるけれどね Oathbreaker (2016)
Now, I brought her so I wouldn't have to kill all of you, and not killing all of you could get complicated.[JA] 連れてきたのは 皆殺しにしないためだ 皆殺しにしないことは 複雑さを招く The First Day of the Rest of Your Life (2017)
Their presence here puts us all in danger.[JA] 彼らの存在が、危険を招く We Were Nowhere Near the Grand Canyon (2015)
- A lethal fighting machine.[JA] - 死を招く戦闘マシーン Kung Fu Panda 3 (2016)
When we evoke a spirit is like inviting a guest.[JA] 霊を呼び起こすときは、ゲストを招くようなものです。 Planetarium (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
招く[まねく, maneku] winken, einladen, verursachen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top