ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flinch

F L IH1 N CH   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flinch-, *flinch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flinch[VI] ผงะ, See also: ถอยหนี, หดตัวด้วยความตกใจหรือเจ็บปวด, Syn. shrink, wince, recoil, Ant. face, confront
flinch[N] การผงะ, See also: การถอยหนี, การหดตัว, Syn. wince, recoil
flinch from[PHRV] ถอย, See also: ผงะ, ถอยหนี
flinch from[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flinch(ฟลินชฺ) vi. ถอย,หด,ผงะ,ถอยหนี,หดตัวด้วยความเจ็บปวด n. การถอย,การหด

English-Thai: Nontri Dictionary
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
flinch(vi) ถอยหนี,ผงะ,สะดุ้ง,หด
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ And if you flinch another inch ♪# And if you flinch another inch # There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
'cause you flinch every time I come near you.เพราะคุณสะดุ้งทุกๆครั้งที่ผมเข้าใกล้คุณ The Badass Seed (2011)
I flinch whenever I turn the corner.ผมสะดุ้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เดินเลี้ยวตรงมุม Furt (2010)
You so much as flinch And you're dead.คุณดูตกใจมากเลยนะและคุณจบแล้ว Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
You didn't flinch when you found out about a sixteen-year-old who could be dying in the next few days.คุณสะทกสะท้านเมื่อพบเรื่อง เกี่ยวเด็กอายุ 16 ที่กำลังจะตาย ในไม่กี่วันข้างหน้า Emancipation (2008)
But you don't even flinch when you look at those pictures.แต่คุณไม่กลัวนะ เวลาคุณเห็นรูป Paradise (2008)
If she's possessed, she'll flinch at the name of God.ถ้าธอถูกสิงแค่เรียกชื่อพระเจ้าก็หันแล้ว Phantom Traveler (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flinchHe is not such a man as to flinch from danger.
flinchWithout flinching from that fact in the slightest, Chitose is spending today as well in fine spirit.
flinchYou mustn't let the other person notice that you flinched.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kaphrip tā) EN: without batting an eyelid ; without flinching   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLINCH    F L IH1 N CH
FLINCHED    F L IH1 N CH T
FLINCHUM    F L IH1 N K AH0 M
FLINCHING    F L IH1 N CH IH0 NG
FLINCHBAUGH    F L IH1 N CH B AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flinch    (v) flˈɪntʃ (f l i1 n ch)
flinched    (v) flˈɪntʃt (f l i1 n ch t)
flinches    (v) flˈɪntʃɪz (f l i1 n ch i z)
flinching    (v) flˈɪntʃɪŋ (f l i1 n ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at) [Add to Longdo]
縮み上がる;縮みあがる[ちぢみあがる, chidimiagaru] (v5r,vi) to cringe; to wince; to flinch [Add to Longdo]
尻込み;後込み;尻ごみ[しりごみ, shirigomi] (n,vs) recoil; hesitation; flinching; shrinking back [Add to Longdo]
二の足を踏む[にのあしをふむ, ninoashiwofumu] (exp,v5m) to hesitate; to think twice; to shy or flinch [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flinch \Flinch\, n.
   The act of flinching.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flinch \Flinch\, v. i. [imp. & p. p. {Flinched}; p. pr. & vb. n.
   {Flinching}.] [Prob. fr. OE. flecchen to waver, give way, F.
   fl['e]chir, fr. L. flectere to bend; but prob. influenced by
   E. blench. Cf. {Flex}.]
   1. To withdraw from any suffering or undertaking, from pain
    or danger; to fail in doing or perserving; to show signs
    of yielding or of suffering; to shrink; to wince; as, one
    of the parties flinched from the combat.
    [1913 Webster]
 
       A child, by a constant course of kindness, may be
       accustomed to bear very rough usage without
       flinching or complaining.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Croquet) To let the foot slip from a ball, when
    attempting to give a tight croquet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flinch
   n 1: a reflex response to sudden pain [syn: {wince}, {flinch}]
   v 1: draw back, as with fear or pain; "she flinched when they
      showed the slaughtering of the calf" [syn: {flinch},
      {squinch}, {funk}, {cringe}, {shrink}, {wince}, {recoil},
      {quail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top