Search result for

การ

(186 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การ-, *การ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
administration การบริหาร

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
abidance (n ) การคงอยู่, การยอมปฏิบัติตาม
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
caesarian section (n ) การผ่าท้องทำคลอด
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
Expressionsการแสดงความคิด

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การ[N] task, See also: work, job, Syn. งาน, Example: คนที่ประสบความสำเร็จในงานนั้นเป็นคนที่ขยันทำการทุกอย่างด้วยตนเอง
การ[N] doer, See also: producer, Syn. ผู้กระทำ
การ[N] case (in grammar), Example: รูปแสดงการกจะบอกว่าคำนั้นเป็นการกอะไร เช่น กรรตุการกแสดงความเป็นเจ้าของ, Thai definition: กริยาที่ทำหน้าที่ประธาน กรรมหรือส่วนขยายของประโยคที่คล้ายกับนาม, Notes: บาลี-สันสกฤต
การกำ[N] grasping, See also: holding, Ant. การแบ, Example: การกำมือแน่นเป็นการแสดงออกถึงอาการตรึงเครียดอย่างหนึ่ง
การคด[N] bend, See also: crook, Ant. การตรง, Example: การคดตัวของแม่น้ำ
การคน[N] stirring, Syn. การกวน, Example: หลังจากน้ำซุบเดือดจะต้องทำการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน, Thai definition: การกวนให้เข้ากัน
การคบ[N] association, See also: union, alliance, Example: การคบคนต้องดูนานๆ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน
การคุ[N] smolder, Example: อารมณ์ของหล่อนเกิดการคุกรุ่นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ฟังที่เขาพูด
การงด[N] cancellation, Syn. การยกเลิก, Example: การงดการเรียนการสอนในวันสถาปนาโรงเรียนทำให้นักเรียนต่างดีใจกันมาก
การจด[N] writing, Syn. การเขียน, Example: การจดสิ่งต่างๆ ลงสมุดช่วยเตือนความจำเราได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การน. งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ทำ, มักใช้เข้าคู่กับคำ งาน เช่น การงาน เป็นการเป็นงาน ได้การได้งาน, ถ้าอยู่หน้านาม หมายความว่า เรื่อง, ธุระ, หน้าที่, เช่น การบ้าน การครัว การคลัง การเมือง, ถ้าอยู่หน้ากริยา ทำกริยาให้เป็นนาม เช่น การกิน การเดิน.
การ(กา-รก) น. ผู้ทำ.
การ(กา-รก) ก. กริยาที่ทำหน้าที่ประธาน กรรม หรือส่วนขยายของประโยคที่คล้ายกับนาม มี ๕ ชนิด คือ กรรตุการก กรรมการการิตการก วิกัติการก และวิเศษณการก.
การกลั่นทำลายน. กรรมวิธีที่ให้ความร้อนสูงแก่สารอินทรีย์โดยไม่ให้อากาศเข้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นแก่สารนั้น ให้ผลเป็นสารที่ระเหยได้และแยกตัวออกมา เช่น การกลั่นทำลายขี้เลื่อย ให้ผลเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ กรดนํ้าส้ม และสารอื่นอีก, การกลั่นทำลายถ่านหิน ให้ผลเป็นแก๊สถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นํ้ามันเบนซิน ลูกเหม็นกันแมลงสาบ และสารอื่นที่มีประโยชน์อีกมาก กากที่เหลือเรียกว่า ถ่านโค้ก.
การก่อวินาศกรรมน. การกระทำใด ๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ.
การขนส่งมวลชนน. ระบบการขนส่งผู้โดยสารครั้งละมาก ๆ.
การครัวน. การหุงหาอาหาร.
การคลังน. การจัดการเงิน, การคลังแผ่นดิน หรือ การคลังสาธารณะ คือ การจัดการเงินของประเทศ, การคลังเอกชน คือ การจัดการเงินของบุคคล เช่น บริษัท
การคลังชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย และไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือให้สัตยาบัน รวมทั้งการคํ้าประกันหนี้ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ สถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ.
การจรน. งานซึ่งไม่ได้ทำเป็นประจำหรือที่คาดไม่ถึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masticationการ(บด)เคี้ยว [ดู occlusion ๑ ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการกด, การอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epistasisการกดการหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialoschesisการกดการหลั่งน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjugationการกดขี่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
couching; cataractopiesisการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataractopiesis; couchingการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upsettingการกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
follow-upการกดย้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
subduction; infraductionการกดลง, การดึงลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Debugการแก้จุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain.ผู้การ Source Code (2011)
You need me.คุณต้องการผม She Knows (2012)
Yes.ต้องการ The Doctor (2012)
Imagine that.จินตนาการดูสิ Days of Wine and Roses (2013)
I do.ฉันต้องการ Too Far Gone (2013)
I'll take it.ฉันจัดการเอง 0-8-4 (2013)
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)
Dad, you pursued your music when you were young.พ่อคะ พ่อไล่ตามความฝันในการแต่งเพลงของพ่อตั้งแต่เด็ก The Serena Also Rises (2008)
Well, maybe that's not the path I want.แต่นั่นไม่ใช่หนทางที่หนูต้องการนะคะ The Serena Also Rises (2008)
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน New Haven Can Wait (2008)
I'm just tired of trying to hold myself backฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
You used to sleep in your father's sweatshir Every night until it fell apart. I'll get a new one,ที่คุณใช้ในการนอนของคุณพ่อของ sweatshir ใช่ หลังจากที่ฉันได้ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act   FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m]
การ[pref.] (kān-) FR: [préfixe indiquant l'action de ...]
การ[n.] (kān ...) EN: authority (government agency)   FR: autorité (administrative)
การ[n.] (kārok) EN: case of a noun (in grammar)   
การ[n.] (kārok) EN: doer   
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
การกบฏ[n.] (kān kabot) EN: treason ; high treason   
การกรน[n.] (kān kron) EN: snoring   FR: ronflement [m]
การกรรโชก[n. exp.] (kān kanchōk) EN: extortion   FR: extorsion [f]
การกรอกลม[n. exp.] (kān krøk lom) FR: aération [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
test(n) การทดสอบ, การสอบ
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
ISP(n jargon abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), Internet Service Provider

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandon[N] การปลดปล่อย, See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandonment[N] การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection
abashment[N] การทำให้อาย, Syn. embarrassment, shame
abatement[N] การลดลง, Syn. lessening, decrease
abbreviation[N] การย่อ, See also: การตัดทอน, Syn. shortening, brief
abdication[N] การสละราชสมบัติ, Syn. stepping down
abduction[N] การลักพาตัว, Syn. kinnapping, capture
aberration[N] การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous
abetment[N] การให้กำลังใจ, Syn. encouragement
abeyance[N] การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a hold-up (n ) การปล้น
adjunction (n ) การเสริม
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
Alveolitis {f} [med.][แอล-วี-โอ-ลิ-ธีส] (n) การอักเสบของถุงลมปอด
animal shelter adoptionsการนำ(สัตว์)ไปเลี้ยงจากโรงเลี้ยงสัตว์
antispyware (n) การป้องกันสปายแวร์, การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์
apportionment (n ) การจำแนกสัดส่วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お祝い[おいわい, oiwai] (n) การแสดงความยินดี
お見舞い[おみまい, omimai] (n) การไปเยี่ยมคนป่วย
コラボーレション[こらぼうれしょん, ] (n ) การร่วมมือ, การร่วมแรง
テロ[てろ, tero] (n) การก่อการร้าย, See also: テロリズム
テロリズム[てろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้าย, See also: テロ
リハーサル[りはーさる, riha-saru] (n) การฝึกซ้อม (โดยจะใช้เฉพาะอย่างยิ่งกับ การฝึกซ้อมการบรรยายสำหรับเตรียมการประชุมวิชาการ), See also: S. practice, rehearsal
不作[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่ล้มเหลว เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ
交通[こうつう, koutsuu] (n) การคมนาคม,จราจร
仕置き[しおき, shioki] (n) การลงโทษ, การสำเร็จโทษ, See also: S. 処罰,処置,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バックフラッシュ[bakkufurasshu] การหมุนฟรีของเครื่องจักรกล ต่อเนื่องหลังการจ่ายไฟถูกตัดลง over run
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด
革命[かくめい, kakumei] (n) การปฏิวัติ
解明[かいめい, kaimei] (n vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
解明[かいめい, kaimei] (n vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
改革[かいかく, kaikaku] (n vt) การปฏิรูป
専心する[senshin suru] การตรวจสุขภาพประจำปี
改革[かいかく, kaikaku] (n vi) การปฏิรูป, ปฏิรูป
判断[はんだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
遣い[つかい, tsukai] Thai: การทำธุระหรืองานง่าย ๆ เช่น จ่ายตลาดซื้อกับข้าว English: simple task
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion

German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Bau(n) |der| การก่อสร้าง, โยธา
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก
Filtration {f} | Filtrationen {pl}การหมักและซึมผ่าน

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
設計 (n) การวางแผน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top