Search result for

jobs

(44 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jobs-, *jobs*, job
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The faster we do our jobs, the faster we get home.เสร็จงานเร็ว เราก็ได้กลับบ้านเร็วน่ะพรรคพวก Dead Space: Downfall (2008)
They looked as if they belonged, But they weren't doing their jobs.พวกเขาดูเหมือนถ้าพวกเขามีมัน แต่พวกมันไม่ได้ทำงานของพวกมัน Not Cancer (2008)
There's not many jobs you can doแล้วก็ไม่ได้มีงานมากนักให้คุณทำ Adverse Events (2008)
'Cause those jobs seldom cause agnosia.กังนั้นงานที่ง่ายสำหรับคุณคือ Adverse Events (2008)
Which is fine, good even, in some jobs.อะไรที่ดีในบางอาชีพ แต่คุณต้องไม่หาเด็กจริงๆมาเลี้ยง Joy (2008)
Thank God some of those offshore sweat shop jobs are coming back to America.ขอบคุณพระเจ้าที่นำ คนใช้แรงงานหนักจากต่างประเทศ กลับมาอเมริกา Emancipation (2008)
Jobs are not up for grabs you know.งานไม่เป็นของคนที่กอบโกย Heartbreak Library (2008)
If we don't get back in the production, people are gonna lose their jobs.ถ้าพวกเราไม่รีบกลับไปที่โรงถ่ายล่ะก็ จะมีคนหลายคนสูญเสียงานของเขาไป Bolt (2008)
- You like giving hand jobs? - No, sir.- คุณชอบช่วยตัวเองให้คนอื่นมั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- You like getting hand jobs?- ไม่ครับ - คุณชอบช่วยตัวเองให้ตัวเองมั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
They're fanatics, religious nut jobs.พวกมันคลั่งไคล้บ้าคลั่งศาสนา ตั้งศาลเตี้ยล่าแม่มด นั่นแหละพวกมันหละ Jumper (2008)
Return to your jobs immediately.กลับไปทำงานในทันที. Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jobsToday, more and more people are changing jobs in order to get a better salary and higher social status.
jobsCan S. Jobs bring back the magic to Disney?
jobsIn the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.
jobsFactory jobs are drying up in the local economy.
jobsThat young man can't get the sort of jobs he wants, and doesn't have any friends: He's really at a loss.
jobsThe government's investment will create many jobs.
jobsClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
jobsJobs are hard come by these days.
jobsIt's possible to branch out from computing to jobs in banking, accountancy and so on.
jobsNowadays some jobs are hard to come by.
jobsI made five applications for jobs but got nothing.
jobsHis salary is so small he must do odd jobs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้งงาน[v. exp.] (lathing ngān) EN: abandon jobs   
ทำงานหลายอย่าง[v. exp.] (thamngān lāi yāng) EN: do various jobs ; do different jobs   FR: exercer différents métiers ; exercer des petits boulots ; être occupé à des tâches diverses

CMU English Pronouncing Dictionary
JOBS    JH AA1 B Z
JOBS'    JH AA1 B Z
JOBST    JH AA1 B S T
JOBS'S    JH AA1 B Z AH0 Z
JOBSON    JH AA1 B S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jobs    (n) (jh ou1 b z)
jobs    (v) (jh o1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乔布斯[Qiáo bù sī, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄙ, / ] Jobs (name), #13,729 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
求人欄[きゅうじんらん, kyuujinran] (n) jobs available section (e.g. in a newspaper) [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
雇用統計[こようとうけい, koyoutoukei] (n) employment data; employment statistics; jobs data [Add to Longdo]
雑用[ざつよう, zatsuyou] (n,adj-no) odd jobs; miscellaneous; other; etc. [Add to Longdo]
新規雇用[しんきこよう, shinkikoyou] (n) new jobs [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
渡り歩く[わたりあるく, watariaruku] (v5k,vi) to wander from place to place; to change jobs [Add to Longdo]
片手間仕事[かたてましごと, katatemashigoto] (n) side job; odd jobs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top