Search result for

busy

(69 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -busy-, *busy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
busy    [ADJ] ยุ่งวุ่นวาย, See also: ยุ่ง, อลเวง, อลหม่าน, สับสน, Syn. occupied, Ant. inactive
busy    [ADJ] ขยัน, See also: ไม่อยู่เฉย
busybody    [N] คนสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่น
busywork    [N] งานที่ทำให้ยุ่งและไม่มีประโยชน์
busy with    [PHRV] วุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
busy"Is Ken busy?" "Yes, he is."
busy"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."
busy"I am too busy to climb," said the boy.
busyFor one thing, I'm busy; for another, I'm not interested.
busyFor one thing, I am busy; for another, I have no money.
busyHe is busy loafing on the job.
busyI'm sorry, your line is busy.
busyI'm afraid the line is busy.
busyI know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?
busyI know that you are busy.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
busy(บิซ'ซี) adj. {busied,busying,busies} ยุ่ง,วุ่น,มีงานมาก,มีธุระยุ่ง,ไม่ว่าง,ใช้อยู่ตลอดเวลา,ซับซ้อน vt. มีงานทำ,ทำให้ไม่ว่าง
busy signaln. เสียงสัญญาณไม่ว่าง
busybodyn. คนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
busyness(บิซ'ซีเนส) n. ภาวะที่ยุ่ง,งานที่ยุ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
busy(adj) ยุ่ง,มีงานมาก,วุ่น,ไม่ว่าง
busy(vt) ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่ว่าง,ทำให้วุ่น
busybody(n) คนเจ้ากี้เจ้าการ,คนชอบยุ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลุก    [V] disorderly, See also: busy, chaotic, Syn. พลุกพล่าน, วุ่นวาย, Example: คนบางคนจะแอบไปหาห้องเงียบๆ เพื่อหนีบรรยากาศที่พลุกจอแจ
เจ้ากี้เจ้าการ [N] busybody, See also: officious person, meddler, Example: ถ้าเธอขืนทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการก็จะถูกตำรวจสงสัย, Thai definition: ผู้ชอบทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
แม่รีแม่แรด [N] busy woman, See also: meddlesome woman, interfering woman, Example: เธอทำตัวเป็นแม่รีแม่แรดไม่น่าดู
ความยุ่ง    [N] busyness, See also: industrious, diligent, assiduous, sedulous, Ant. ความว่าง, การไม่มีงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีซี่[adj.] (bīsī) EN: busy   
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody   FR: chef [m]
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy   FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ไม่ว่าง[v. exp.] (mai wāng) EN: be busy ; be pressed for time ; be not free   FR: être occupé ; être pressé par le temps
ไม่ว่าง[adj.] (mai wāng) EN: busy ; engaged ; not free ; occupied ; in use   FR: occupé ; indisponible ; pas libre
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ง่วนอยู่กับ[v. exp.] (ngūan yū kap) EN: be absorbed in ; be busy with   FR: être absorbé par ; être occupé à/par

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSY    B IH1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
busy    (v) (b i1 z ii)
busying    (v) (b i1 z i i ng)
busybody    (n) (b i1 z i b o d ii)
busybodies    (n) (b i1 z i b o d i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belegt; besetzt {adj}busy [Am.]; engaged [Br.] [Add to Longdo]
Stoßzeit {f} | außerhalb der Stoßzeitenbusy time; rush hour; peak hour | at off-peak hours [Add to Longdo]
geschäftig; fleißig; beschäftigt; belebt; emsig; rührig {adj} | geschäftiger; fleißiger; beschäftigter; belebter; emsiger; rühriger | am gechäftigsten; am fleißigsten; am beschäftigsten; am belebtesten; am emsigsten; am rührigstenbusy | busier | busiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
ビジー[, biji-] (n) busy [Add to Longdo]
暇がない(P);暇が無い[ひまがない, himaganai] (adj-i) busy; having no (free) time; (P) [Add to Longdo]
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
駆けずり回る[かけずりまわる, kakezurimawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; to busy oneself [Add to Longdo]
激職[げきしょく, gekishoku] (n) busy job [Add to Longdo]
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously) [Add to Longdo]
慌ただしい(P);慌しい;遽しい[あわただしい, awatadashii] (adj-i) busy; hurried; confused; flurried; (P) [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] (n) {comp} busy hour; busy period [Add to Longdo]
仕事で忙しい[しごとでいそがしい, shigotodeisogashii] (exp,adj-i) busy with one's work [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
占线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] busy (telephone) [Add to Longdo]
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] busy; hurried; despondent [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] busy [Add to Longdo]
忙于[máng yú, ㄇㄤˊ ㄩˊ, / ] busy with [Add to Longdo]
忙碌[máng lù, ㄇㄤˊ ㄌㄨˋ, ] busy; bustling [Add to Longdo]
旺季[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, ] busy season; peak period [Add to Longdo]
旺月[wàng yuè, ㄨㄤˋ ㄩㄝˋ, ] busy (business) month [Add to Longdo]
繁忙[fán máng, ㄈㄢˊ ㄇㄤˊ, ] busy; bustling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
使用中[しようちゅう, shiyouchuu] busy [Add to Longdo]
全稼働時間[ぜんかどうじかん, zenkadoujikan] busy period [Add to Longdo]
装置のランプ[そうちのランプ, souchino ranpu] busy indicator, busy lamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Busy \Bus"y\ (b[i^]z"z[y^]), a. [OE. busi, bisi, AS. bysig; akin
   to D. bezig, LG. besig; cf. Skr. bh[=u]sh to be active,
   busy.]
   1. Engaged in some business; hard at work (either habitually
    or only for the time being); occupied with serious
    affairs; not idle nor at leisure; as, a busy merchant.
    [1913 Webster]
 
       Sir, my mistress sends you word
       That she is busy, and she can not come. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Constantly at work; diligent; active.
    [1913 Webster]
 
       Busy hammers closing rivets up.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Religious motives . . . are so busy in the heart.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Crowded with business or activities; -- said of places and
    times; as, a busy street.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow is a busy day.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Officious; meddling; foolish active.
    [1913 Webster]
 
       On meddling monkey, or on busy ape.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Careful; anxious. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Diligent; industrious; assiduous; active; occupied;
     engaged.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Busy \Bus"y\ (b[i^]z"z[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Busied}
   (b[i^]z"z[i^]d); p. pr. & vb. n. {Busying}.] [AS. bysgian.]
   To make or keep busy; to employ; to engage or keep engaged;
   to occupy; as, to busy one's self with books.
   [1913 Webster]
 
      Be it thy course to busy giddy minds
      With foreign quarrels.          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 busy
   adj 1: actively or fully engaged or occupied; "busy with her
       work"; "a busy man"; "too busy to eat lunch" [ant:
       {idle}]
   2: overcrowded or cluttered with detail; "a busy painting"; "a
     fussy design" [syn: {busy}, {fussy}]
   3: intrusive in a meddling or offensive manner; "an interfering
     old woman"; "bustling about self-importantly making an
     officious nuisance of himself"; "busy about other people's
     business" [syn: {interfering}, {meddlesome}, {meddling},
     {officious}, {busy}, {busybodied}]
   4: crowded with or characterized by much activity; "a very busy
     week"; "a busy life"; "a busy street"; "a busy seaport"
   5: (of facilities such as telephones or lavatories) unavailable
     for use by anyone else or indicating unavailability;
     (`engaged' is a British term for a busy telephone line); "her
     line is busy"; "receptionists' telephones are always
     engaged"; "the lavatory is in use"; "kept getting a busy
     signal" [syn: {busy}, {engaged}, {in use(p)}]
   v 1: keep busy with; "She busies herself with her butterfly
      collection" [syn: {busy}, {occupy}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top