ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chore

CH AO1 R   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chore-, *chore*
Possible hiragana form: ちょれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chore[N] งานที่น่าเบื่อ
chore[N] งานบ้าน, Syn. routine;task
chore[SL] ขโมย
choreograph[VT] ออกแบบท่าเต้น
choreograph[VI] ออกแบบท่าเต้น
choreography[N] การเต้น, Syn. dancing, ballet dancing
choreography[N] การออกแบบท่าเต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chore(คอร์) n. งานเล็กงานน้อย,งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
choreaโรคประสาทชักกระตุก
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
anchoret(แอง' เคอริท) n. = anchorite. -anchoretic adj., -anchoretism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chore(n) งานบ้าน,งานหยุมหยิม,งานเล็กๆ น้อยๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]
Chorea Insaniensโคเรียอินเซเนียนส์ [การแพทย์]
Chorea, Sydenham'sซิดแนฮ์มคอเรีย,การเคลื่อนไหวผิดปกติ [การแพทย์]
Choreoathetosisโครีโออธีโตซิส,โฆรีโออะธีโตสิส [การแพทย์]
Choreograbersผู้ออกแบบและกำกับท่า [TU Subject Heading]
Choreographic workนาฎยประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Choreographyการออกแบบและกำกับท่า [TU Subject Heading]
Choresterinosisโคเลสเตอริโนซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll remember my chores, Father, I promise!ผมจะไม่ลืมหน้าที่ของผมอีก หลวงพ่อ ได้โปรด! The Lawnmower Man (1992)
She hath done her chore.เถอะทำหน้าที่ของเธอไปแล้ว Hocus Pocus (1993)
- I've finished all of the chores.- อะไร? James and the Giant Peach (1996)
I got chores for you. Yes, ma'am.ฮะแม่ The Legend of Bagger Vance (2000)
We're leaving in 15 minutes, and you haven't done your chores yet.พ่อกับแม่จะไปใน 15 นาทีนี่แล้ว ลูกยังทำงานบ้านไม่เสร็จเลยนะ Metamorphosis (2001)
plus, I have to do chores. What can I do?พี่สาว จะกลับไปด้วยหรือ Something About 1% (2003)
Men and women aren't alike. That's why women have to do chores and men can relax?พ่อค่ะ นู๋ต้องไปก่อน เดี๋ยวจะไปสายค่ะ Something About 1% (2003)
She has to teach and then come home and do chores.มีอะไร ถึงเรียกผมมาที่นี่ในวันเสาร์ Something About 1% (2003)
Yeah, doing her chores.อ่า.. ใช่ เธอกำลังทำงานของเธออยู่ Mulan 2: The Final War (2004)
He's asked me to choreograph.เลยชวนฉันไปเป็นนักออกแบบท่าเต้นที่นั่น Wicker Park (2004)
Does it bother you that they still use your original choreography?จะไม่เป็นไรหรอ ที่พวกนั้นใช้ท่าเต้นของเธออ่ะ Mean Girls (2004)
She left me with too many chores and a hell of a mortgage.เธอทิ้งงานไว้ให้ผมทำเยอะแยะ แล้วก็ค่าจำนองอีกโข Tabula Rasa (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
choreHe finished his chores in no time.
choreI feel like I'm just getting comfortable with my homemaking chores.
choreI have some chores to do.
choreI help mother do the household chores every day.
choreMore and more married couples share household chores.
choreShe went about the household chores.
choreThe maid was dead tired of her household chores.
choreThere are always some chores to be done about the house.
choreWorking in a society gives women both hardship and achievement, but the daily chores at home don't seem to give them fulfillment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
งานบ้าน[n.] (ngānbān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore   FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; corvées domestiques/ménagères [fpl] (fig.)
งานที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān thī nābeūa) EN: boring job ; chore ; hack work   FR: travail ennuyeux [m] ; corvée [f] (fig.)
ทำงานบ้าน[v. exp.] (thamngān bān) EN: do housework ; do household chores   FR: accomplir les tâches ménagères

CMU English Pronouncing Dictionary
CHORE    CH AO1 R
CHORES    CH AO1 R Z
CHOREOGRAPH    K AO1 R IY0 AH0 G R AE2 F
CHOREOGRAPHY    K AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F IY0
CHOREOGRAPHED    K AO1 R IY0 AH0 G R AE2 F T
CHOREOGRAPHER    K AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F ER0
CHOREOGRAPHIC    K AO2 R IY0 AH0 G R AE1 F IH0 K
CHOREOGRAPHING    K AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F IH0 NG
CHOREOGRAPHING    K AO1 R IY0 AH0 G R AE2 F IH0 NG
CHOREOGRAPHERS    K AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chore    (n) tʃˈɔːr (ch oo1 r)
chores    (n) tʃˈɔːz (ch oo1 z)
choreography    (n) kˌɒrɪˈɒgrəfiː (k o2 r i o1 g r @ f ii)
choreographer    (n) kˌɒrɪˈɒgrəfər (k o2 r i o1 g r @ f @ r)
choreographers    (n) kˌɒrɪˈɒgrəfəz (k o2 r i o1 g r @ f @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编舞[biān wǔ, ㄅㄧㄢ ˇ, / ] choreography; choreographer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Choreograph {m}choreographer [Add to Longdo]
Choreographie {f} | Choreographien {pl}choreography | choreographies [Add to Longdo]
choreographieren | choreographierend | choreographiertto choreograph | choreographing | choreographed [Add to Longdo]
choreographisch {adj}choreographic [Add to Longdo]
choreographisch {adv}choreographically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリオグラファー[, koriogurafa-] (n) choreographer [Add to Longdo]
コレオグラフィー[, koreogurafi-] (n) choreography [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
ハンチントン舞踏病[ハンチントンぶとうびょう, hanchinton butoubyou] (n) Huntington's chorea [Add to Longdo]
家事[かじ, kaji] (n) (1) housework; domestic chores; (2) family affairs; household matters; (P) [Add to Longdo]
家事一切[かじいっさい, kajiissai] (n) all the domestic (housekeeping) chores [Add to Longdo]
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult [Add to Longdo]
雑役[ざつえき, zatsueki] (n) chore; odd job [Add to Longdo]
上荷船[うわにぶね, uwanibune] (n) (See 瀬取り船) small boat used for unloading goods from a large anchored boat (Edo period); lighter [Add to Longdo]
振り付け(P);振付け;振付[ふりつけ, furitsuke] (n) (1) choreography; dance coaching; (2) Japanese dance competition; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chore \Chore\ (ch[=o]r), n. [The same word as char work done by
   the day.]
   A small job; in the pl., the regular or daily light work of a
   household or farm, either within or without doors. [U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chore \Chore\, v. i. [imp. & p. p. {Chored}; p. pr. & vb. n.
   {Choring}.]
   To do chores. [U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chore \Chore\, n.
   A choir or chorus. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chore
   n 1: a specific piece of work required to be done as a duty or
      for a specific fee; "estimates of the city's loss on that
      job ranged as high as a million dollars"; "the job of
      repairing the engine took several hours"; "the endless task
      of classifying the samples"; "the farmer's morning chores"
      [syn: {job}, {task}, {chore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top