ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inclined

IH2 N K L AY1 N D   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclined-, *inclined*, inclin, incline
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inclined[ADJ] ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ, See also: อยากจะ, ค่อนข้างจะ, Syn. likely, willing
inclined[ADJ] เอียง, See also: ลาด, Syn. oblique

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inclined(อินไคลนดฺ') adj. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เอนเอียง, บ่ายเบน, เป็นมุม, Syn. apt

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inclined electrode; angle electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inclined planeพื้นเอียง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inclined planeระนาบเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inclined positionท่าเอียง, แนวเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inclined shaftอุโมงค์เอียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inclined dropinclined drop, อาคารน้ำตกเอียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inclined planeพื้นเอียง, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นระนาบ ทำมุมกับแนวระดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inclined (n ) คนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสนใจในวิชาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's just say I'm more inclined to believe an individual when they're trying to be accommodating.เอาเป็นว่าฉันมีแนวโน้ม ที่จะเชื่อใครสักคน เวลาที่คนคนนั้นให้ความช่วยเหลือฉัน Close Encounters (2017)
But... when a woman humiliates a man in front of his own colleagues, a man is inclined to make his own decisions.แต่... เวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่ง ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งขายหน้า ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานของเขา Okja (2017)
I'm not inclined to wait around for someone with a .50 caliber machine gun to roll up on us.ฉันไม่อยากจะรอ อาจมีใครบางคนรอบๆนี้ ถือปืนกล .50 ขึ้นมาบนเรือเราก็ได้ Ouroboros (2016)
I'm inclined to agree with Detective Fusco.ผมเห็นด้วยกับนักสืบฟัสโก้นะ Endgame (2013)
I'm inclined to agree.ผมก็เห็นด้วยนะ Reasonable Doubt (2013)
Yes, and I'm inclined to believe him.ใช่ และผมมีแนวโน้มที่จะเชื่อเขา Nothing to Hide (2013)
Normally, I'd be tempted to mock your superstition, but in this case, I'm inclined to agree.ปกติแล้ว ฉันจะชอบล้อเลียนความรู้สึกของคุณนะ แต่ในกรณีนี้ ฉันขอเห็นด้วยแล้วกัน Red Lacquer Nail Polish (2013)
I'm inclined to open up the door a crack, but just a crack.ฉันค่อนข้างเห็นด้วยที่จะเปิดแง้มคดีไว้ แต่ก็แค่แง้มนะ Days of Wine and Roses (2013)
- Uh, only a Dark and lawless territory where the fringe of society, lost souls and the criminally inclined go to live.- พื้นที่ของเฟมืดและพวกไร้กฎหมาย ที่มีสังคมของพวกเร่ร่อน และอาชญากรใช้ชีวิตและตาย Fae-ge Against the Machine (2013)
I mean, it can be a little bit deafening sometimes, so it is... it is nice to meet somebody as rustically inclined as I am.แต่บางทีมันก็อาจมีเสียงอึกทึกได้บ้างเหมือนกัน มันก็ดีนะ ได้พบเจอคน รักสันโดษเหมือนกัยฉัน Safe Haven (2013)
At first, I was inclined to write it off as a cut.ทีแรก ผมตั้งใจจะเขียนลงไปว่าเป็นรอยบาด Out of Control (2012)
So the only thing you're gonna be inclined to do is shut up and follow my lead.เพราะงั้นสิ่งเดียวที่คุณจะทำ ก็คือหยุดพูดแล้วทำตามผม Citizen Fang (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inclinedAs a rule man is inclined to be lazy.
inclinedChildren are inclined to be disobedient.
inclinedChildren used to look up to their parents; now they are inclined to regard them as equals.
inclinedDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
inclinedHe is inclined to be lazy.
inclinedHe is inclined to get mad.
inclinedHe is inclined to make light of his father's advice.
inclinedHe is inclined to start at once, without waiting for him.
inclinedHis advice inclined me to change my mind.
inclinedI am inclined to wait for him and start.
inclinedI don't feel inclined to play baseball today.
inclinedI feel inclined to agree with her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระนาบเอียง[N] inclined plane, Example: คนงานใช้ระนาบเอียงช่วยในการขนของ, Thai definition: ระนาบที่เอียงทำมุมแหลมกับพื้นระดับ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องกลอย่างง่าย สำหรับเลื่อนเทหวัตถุหนักไปสู่ระดับที่ต้องการ โดยที่สามารถพักเทหวัตถุนั้นได้เป็นระยะๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof   
ฝักฝ่าย[v.] (fakfāi) EN: be inclined to   
เอียง[adj.] (īeng) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted   FR: incliné ; oblique
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ขี้เซา[adj.] (khīsao ) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead   
กินขวา[v. exp.] (kin khwā) EN: exceed in the right side ; be inclined to the right   FR: déborder à droite ; pencher à droite
กินซ้าย[v. exp.] (kin sāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left   FR: déborder à gauche ; pencher à gauche
มัก[v.] (mak) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to   FR: être enclin à ; être porté à

CMU English Pronouncing Dictionary
INCLINED    IH2 N K L AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclined    (v) ˈɪnklˈaɪnd (i1 n k l ai1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斜面[xié miàn, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ, ] inclined plane, #40,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrägpegel {m}inclined gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪に傾く[あくにかたむく, akunikatamuku] (exp,v5k) to be inclined to evil [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
何だったら[なんだったら, nandattara] (exp) (See 何なら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
何なら[なんなら, nannara] (exp) (See 何だったら) if you are so inclined; if it suits you; if you like [Add to Longdo]
気がある[きがある, kigaaru] (exp,v5r-i) to have an interest (in something); to feel inclined (toward doing something) [Add to Longdo]
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling [Add to Longdo]
気が向く[きがむく, kigamuku] (exp,v5k) to feel like; to feel inclined to do [Add to Longdo]
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]
傾斜面[けいしゃめん, keishamen] (n) inclined plane; slope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incline \In*cline"\, v. i. [imp. & p. p. {Inclined}; p. pr. &
   vb. n. {Inclining}.] [OE. inclinen, enclinen, OF. encliner,
   incliner, F. incliner, L. inclinare; pref. in- in + clinare
   to bend, incline; akin to E. lean. See {Lean} to incline.]
   [1913 Webster]
   1. To deviate from a line, direction, or course, toward an
    object; to lean; to tend; as, converging lines incline
    toward each other; a road inclines to the north or south.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To lean or tend, in an intellectual or moral sense;
    to favor an opinion, a course of conduct, or a person; to
    have a propensity or inclination; to be disposed.
    [1913 Webster]
 
       Their hearts inclined to follow Abimelech. --Judges
                          ix. 3.
    [1913 Webster]
 
       Power finds its balance, giddy motions cease
       In both the scales, and each inclines to peace.
                          --Parnell.
    [1913 Webster]
 
   3. To bow; to incline the head. --Chaucer.
 
   Syn: To lean; slope; slant; tend; bend.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inclined \In*clined"\, p. p. & a.
   1. Having a leaning or tendency towards, or away from, a
    thing; disposed or moved by wish, desire, or judgment; as,
    a man inclined to virtue. "Each pensively inclined."
    --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) Making an angle with some line or plane; -- said
    of a line or plane.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Bent out of a perpendicular position, or into a
    curve with the convex side uppermost.
    [1913 Webster]
 
   {Inclined plane}. (Mech.)
    (a) A plane that makes an oblique angle with the plane of
      the horizon; a sloping plane. When used to produce
      pressure, or as a means of moving bodies, it is one of
      the mechanical powers, so called.
    (b) (Railroad & Canal) An inclined portion of track, on
      which trains or boats are raised or lowered from one
      level to another.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inclined
   adj 1: (often followed by `to') having a preference,
       disposition, or tendency; "wasn't inclined to believe the
       excuse"; "inclined to be moody" [ant: {disinclined}]
   2: at an angle to the horizontal or vertical position; "an
     inclined plane" [ant: {horizontal}, {perpendicular},
     {vertical}]
   3: having made preparations; "prepared to take risks" [syn:
     {disposed(p)}, {fain}, {inclined(p)}, {prepared}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top