Search result for

likely

(62 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likely-, *likely*, like
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likely[ADJ] ท่าทางดูดี, Syn. promising
likely[ADJ] น่าเชื่อถือ, See also: น่าเป็นจริง, Syn. plausible
likely[ADV] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นไปได้, Syn. probably
likely[ADJ] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นไปได้, มีท่าทางว่า, มีแนวโน้ม, Syn. probable
likely[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. suitable, appropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likely(ไลคฺ'ลี) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,เหมาะสม,สมควร,มีหวัง., See also: likeliness n. ดูlikely
unlikely(อันไลคฺ'ลี) adj.,adv. ไม่น่าเป็นไปได้,ไม่น่าจะเกิดขึ้น,เชื่อไม่ได้,ไม่แน่., See also: unlikelihood,unlikeliness n., Syn. doubtful,improbable,questionable

English-Thai: Nontri Dictionary
likely(adj) อาจเป็นไปได้,น่าจะ,มีทีท่าว่า
likely(adv) อาจเป็นไปได้,อาจจะ,น่าจะ
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้,ไม่แน่,เชื่อไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Normal WBC makes that less likely.ผลเลือดปกติสีขาวที่ทำให้มีโอกาสน้อยกว่า Birthmarks (2008)
Atrial myxoma is more likely.เหมือน atrial myxoma Birthmarks (2008)
Pregnancy's more likely.ตั้งครรภ์น่าจะใช่มากกว่า Emancipation (2008)
Altered mental status means porphyria's more likely.อารมณ์เปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นโรคผีดูดเลือด Emancipation (2008)
This thing is just as likely to be caused by chicken pox.อาการนี้มันก็อาจเป็นอีสุกอีใสได้ Last Resort (2008)
It makes it less likely, but it doesn't rule it out.มันทำให้น้ำหนักประเด็นนั้นลดลง แต่เราจะตัดสาเหตุนี้ออกไปไม่ได้ Dying Changes Everything (2008)
Toxicology reports aren't back yet, but it's most likely crank.รายงานการตรวจหาสารพิษยังไม่ส่งมา แต่ดูอาการส่วนใหญ่เหมือนการเสพโคเคน Pilot (2008)
The most likely cause is sorcery.มันมีสาเหตุมาจากเวทย์มนต์ Valiant (2008)
I think I should say the cause, the most likely cause, is sorcery.หม่อมชั้นคิดว่า มันมาจากเวทย์มนต์ กระหม่อมคิดว่าสาเหตุนี้ดูเหมือนว่าจะมาจาก ผู้ใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
That would seem likely. Then what's he doing here?นั่นดูสมเหตุสมผล แล้วเขามาทำอะไรที่นี่? Excalibur (2008)
It's likely to make little difference.มันอาจจะแปลกมือไปสักเล็กน้อย Excalibur (2008)
Not likely.ไม่รอดหรอก Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likelyAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
likelyAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
likelyAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
likelyAre we likely to arrive in time?
likelyAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
likelyAs likely as not, whales will be extinct by the end of this century.
likelyBeing a hasty person, he is likely to jump to conclusions.
likelyChildren are likely to be taken in by those sales representatives.
likelyDo you think it likely?
likelyEach way of sleeping is likely to produce a different kind of adult.
likelyHe absents himself from any party she is likely to attend.
likelyHe commented that the economy was likely to get better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นได้[ADV] possibly, See also: likely, maybe, perhaps, Syn. เป็นไปได้, อาจจะ, Example: การยุติสงครามอาจเกิดขึ้นก็เป็นได้ถ้าทุกฝ่ายยอมเจรจา
ชอบ[AUX] probably, See also: likely, Example: ฝนชอบตกตอนเช้า, Thai definition: มักจะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
ดูเหมือนจะ[X] (dūmeūoen ja) EN: likely   
ดูท่าทาง[v. exp.] (dūthāthāng) EN: seem to be ; be likely to ; seem ; look like   
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; make sense   FR: convenir ; être approprié
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely   FR: ressembler
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ไม่ค่อยจะ[X] (maikhøi ja) EN: unlikely   FR: improbable
ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น[adj.] (mai mī thīthā wā ja koētkheun) EN: unlikely ; improbable   
ไม่น่าจะเป็นไปได้[xp] (mai nā ja pen pai dai) EN: unlikely ; improbable   FR: improbable
มีโอกาส[v. exp.] (mī ōkāt) EN: be likely ; could ; have the opportunity to ; have the chance to   FR: avoir l'occasion ; avoir l'opportunité

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKELY    L AY1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likely    (j) (l ai1 k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrscheinlich; voraussichtlich; glaubhaft {adj} | wahrscheinlicher | am wahrscheinlichstenlikely | likelier | likeliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
いやだ[, iyada] (int) not a chance; not likely; no way; (P) [Add to Longdo]
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb) [Add to Longdo]
そうもない;そうもありません[, soumonai ; soumoarimasen] (exp) (See そう,有りそう) (after -masu base of verb) very unlikely to (verb) [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped) [Add to Longdo]
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
可能性が高い[かのうせいがたかい, kanouseigatakai] (exp,adj-i) very likely; very probable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likely \Like"ly\, adv.
   In all probability; probably.
   [1913 Webster]
 
      While man was innocent he was likely ignorant of
      nothing that imported him to know.    --Glanvill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likely \Like"ly\, a. [Compar. {Likelier} (l[imac]k"l[i^]*[~e]r);
   superl. {Likeliest}.] [That is, like-like. See {Like}, a.]
   1. Worthy of belief; probable; credible; as, a likely story.
    [1913 Webster]
 
       It seems likely that he was in hope of being busy
       and conspicuous.           --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. Having probability; having or giving reason to expect; --
    followed by the infinitive; as, it is likely to rain.
    [1913 Webster]
 
   3. Similar; like; alike. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Such as suits; good-looking; pleasing; agreeable;
    handsome. --Shak. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Having such qualities as make success probable; well
    adapted to the place; promising; as, a likely young man; a
    likely servant.
    [1913 Webster]
 
   6. Improbable; unlikely; -- used ironically; as, a likely
    story. [informal]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likely
   adv 1: with considerable certainty; without much doubt; "He is
       probably out of the country"; "in all likelihood we are
       headed for war" [syn: {probably}, {likely}, {in all
       likelihood}, {in all probability}, {belike}]
   adj 1: has a good chance of being the case or of coming about;
       "these services are likely to be available to us all
       before long"; "she is likely to forget"; "a likely place
       for a restaurant"; "the broken limb is likely to fall";
       "rain is likely"; "a likely topic for investigation";
       "likely candidates for the job" [ant: {unlikely}]
   2: likely but not certain to be or become true or real; "a
     likely result"; "he foresaw a probable loss" [syn:
     {probable}, {likely}] [ant: {improbable}, {unlikely}]
   3: expected to become or be; in prospect; "potential clients"
     [syn: {likely}, {potential}]
   4: within the realm of credibility; "not a very likely excuse"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top