ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ferocious

F ER0 OW1 SH AH0 S   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferocious-, *ferocious*, ferociou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferocious[ADJ] ดุร้าย, See also: โหดร้าย, ป่าเถื่อน, รุนแรง, Syn. fierce, violent, Ant. gentle, calm
ferociously[ADV] อย่างดุร้าย, See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง, Syn. brutally, fiercely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce

English-Thai: Nontri Dictionary
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Passepartout, I'm being attacked by a ferocious animal!พาสปาร์ตู! ฉันโดนแพะก่อกวน! Around the World in 80 Days (2004)
Let's see how ferocious you really are.ขอดูซิว่าแกจะมีน้ำยาแค่ไหน Around the World in 80 Days (2004)
Since the drought set in, these guys have had a ferocious appetite.หลังจากเข้าฤดูแล้งแล้ว พวกมันจะแสดงความดุร้ายมากยิงขึ้น เพื่อความอยู่รอด Prey (2007)
The ferocious Master Croc!อาจารย์ จรเข้! ผู้โหดเหี้ยม Kung Fu Panda 2 (2011)
Nature's most ferocious animal.เป็นสัตว์ดุร้ายที่สุดในธรรมชาติเลย A Night of Neglect (2011)
They play every Thanksgiving, right, because they're the most ferocious of the teams.พวกเขาแข่งทุกวัน\ ขอบคุณพระเจ้าใช่มั้ย? เพราะพวกเขาเป็น ทีมที่ป่าเถื่อนที่สุด Thanksgiving (2011)
The creatures they created had ferocious powers.สัตว์เวทย์มตร์ที่สร้างขึ้นมีพลังดุร้าย Lamia (2011)
Doing what one person to hide over there ferocious to gnaw flavored roasted seaweed to roll up?ไปนั่งหลบกินคิมบิบับอยู่ตรงนั้นคนเดียวทำไม Spellbound (2011)
In society, women are referred to as "the fairer sex"... But in the wild, the female species can be far more ferocious than their male counterparts.ในสังคม ผู้หญิงถูกอ้างอิงถึง "เพศที่อ่อนโยนกว่า" แต่ในธรรมชาติ เพศหญิงนั้น Doubt (2012)
They had quite the ferocious appetite last night.ค่อนข้างหิวมากเลยค่ะเมื่อคืน Tricks and Treats (2012)
To take down something big and ferocious and murder-y.แบบกำจัดพวก ตัวประหลาดเลวๆ น่ะ Delinquents (2013)
That's why Venus is such a ferocious inferno, so hostile to life.นั่นเป็นเหตุผลที่ ดาวศุกร์เป็นเช่นนรกดุร้าย ศัตรูเพื่อที่จะมีชีวิต The World Set Free (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาฬ[N] ferocious animal, See also: predatory animal, Thai definition: สัตว์ร้าย, ช้างร้าย, สิงโต, งู, เสือ
ฉกาจฉกรรจ์[ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
ดุ[ADJ] fierce, See also: ferocious, unfriendly, Syn. ถมึงทึง, บึ้ง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, Example: เธอว่าตัวเองไม่ใช่คนหยิ่งแต่เป็นคนหน้าดุและไม่ค่อยยิ้ม
ดุเดือด[ADV] violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ข้าศึกอุบาทว์[n. exp.] (khāseuk ubāt) EN: ferocious enemy   FR: ennemi féroce [m]
ร้าย[v.] (rāi) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious   
ร้ายกาจ[adj.] (rāikāt) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild; vicious   FR: très méchant ; féroce
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless   FR: bestial ; brutal
อุบาทว์[adj.] (ubāt) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious   FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce

CMU English Pronouncing Dictionary
FEROCIOUS F ER0 OW1 SH AH0 S
FEROCIOUSLY F ER0 OW1 SH IH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferocious (j) fˈərˈouʃəs (f @1 r ou1 sh @ s)
ferociously (a) fˈərˈouʃəsliː (f @1 r ou1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měng, ㄇㄥˇ, ] ferocious; suddenly; fierce; violent; abrupt, #3,195 [Add to Longdo]
猛兽[měng shòu, ㄇㄥˇ ㄕㄡˋ, / ] ferocious beast; fierce animal, #29,874 [Add to Longdo]
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, ] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet), #29,977 [Add to Longdo]
凶相[xiōng xiàng, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] ferocious appearance, #74,532 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]
荒法師[あらほうし, arahoushi] (n) ferocious (armed) monk [Add to Longdo]
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe [Add to Longdo]
猛々しい;猛猛しい[たけだけしい, takedakeshii] (adj-i) ferocious [Add to Longdo]
猛悪[もうあく, mouaku] (adj-na,n) savage; ferocious; atrocious [Add to Longdo]
鰐鮫[わにざめ, wanizame] (n) (col) ferocious shark [Add to Longdo]
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferocious \Fe*ro"cious\, a. [L. ferox, -ocis, fierce: cf. F.
   f['e]roce. See {Ferocity}.]
   Fierce; savage; wild; indicating cruelty; ravenous;
   rapacious; as, ferocious look or features; a ferocious lion.
   [1913 Webster]
 
      The humbled power of a ferocious enemy. --Lowth.
 
   Syn: {Ferocious}, {Fierce}, {Savage}, {Barbarous}.
 
   Usage: When these words are applied to human feelings or
      conduct, ferocious describes the disposition; fierce,
      the haste and violence of an act; barbarous, the
      coarseness and brutality by which it was marked;
      savage, the cruel and unfeeling spirit which it
      showed. A man is ferocious in his temper, fierce in
      his actions, barbarous in the manner of carrying out
      his purposes, savage in the spirit and feelings
      expressed in his words or deeds. -- {Fe*ro"cious*ly},
      adv. -- {Fe*ro"cious*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferocious
   adj 1: marked by extreme and violent energy; "a ferocious
       beating"; "fierce fighting"; "a furious battle" [syn:
       {ferocious}, {fierce}, {furious}, {savage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top