ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enemy

EH1 N AH0 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enemy-, *enemy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
public enemy(n) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enemy(n) ศัตรู, See also: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น, Syn. antagonist, foe, opponent, Ant. friend, supportor
enemy(n) สิ่งที่เป็นภัย, See also: สิ่งที่เป็นอันตราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enemy(เอน'นะมี) n., adj. ศัตรู, ข้าศึก, คู่อริ, ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
enemy(n) ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, คู่อริ, ปรปักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enemyข้าศึก, ศัตรู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy alienคนต่างด้าวชาติศัตรู [ ดู alien enemy ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy alienคนต่างด้าวชาติศัตรู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enemy's propertyทรัพย์สินชนชาติศัตรู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enemy, aid and comfort to theการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy, publicศัตรูของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enemy propertyการริบทรัพย์เชลย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)
- Enemy tank moving from left to right.รถถังของศัตรูย้ายจากซ้ายไปขวา เพียบ Help! (1965)
That means you have three days from the time you land behind enemy lines.จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ How I Won the War (1967)
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines, บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู How I Won the War (1967)
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู How I Won the War (1967)
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน How I Won the War (1967)
- In enemy hands, sir.ฉันหวังว่าคุณบอกพวกเขาว่า อะไร แต่ How I Won the War (1967)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
I can outthink the enemy but just can't fight them. Enemy?ฉันคิดได้เหนือกว่าข้าศึก เพียงแต่ต่อสู้กับพวกเขาไม่ได้ The Little Prince (1974)
In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill... period!ในเวียดนามงานของเขาคือการกำจัดบุคลากรศัตรู ที่จะฆ่า จบ First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enemyAfter our first attack, the enemy ran.
enemyAfter the battle they delivered the town to the enemy.
enemyAll of a sudden the enemy bombs came down on us like rain.
enemyA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.
enemyAn enemy yesterday can be a friend today.
enemyBirds are natural enemy of insects.
enemyBring the guns into play when the enemy approaches us.
enemyCancer is a great enemy of humanity.
enemyCompletely surrounded by our troops, the enemy finally gave in to us.
enemyDon't make an enemy of him.
enemyFinally they gave in to their enemy.
enemyHatred is our enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัตรู(n) enemy, See also: foe, opponent, Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ, ปฎิปักษ์, Ant. มิตร
คู่แค้น(n) enemy, See also: foe, antagonist, adversary, Syn. คู่ปรับ, คู่อริ, คู่อาฆาต, Example: เขาสองคนเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว, Count Unit: คู่, Thai Definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
ข้าศึก(n) enemy, See also: foe, adversary, opponent, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: สมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของไทยถูกข้าศึกรุกรานหลายครั้งหลายครา, Thai Definition: ศัตรูของบ้านเมืองหรือคู่ที่ทำสงครามกัน
ศัตรู(n) enemy, See also: foe, adversary, opponent, antagonist, Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ, Example: เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู
คู่อริ(n) enemy, See also: antagonist, adversary, foe, Syn. คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่กรณี, Example: นอกจากเขาจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบแล้วหากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมคู่อริของทีมโปรดตัวเองก็จะเยาะเย้ยถากถางคนที่เชียร์ทีมนั้น, Thai Definition: ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน
คู่อาฆาต(n) enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
คู่ปรปักษ์(n) enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, เสี้ยนหนาม, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่ปรปักษ์กัน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นศัตรูกัน
ปัจจามิตร(n) foe, See also: enemy, adversary, Syn. ศัตรู, ข้าศึก, ปัจนึก, Ant. มิตร, เพื่อน, Example: ทัศนะของคนไทยต่อพม่าในฐานะปัจจามิตรมีพัฒนาการอย่างสืบเนื่องจนฝั่งรากลึกในสังคมไทย
ไพริน(n) enemy, See also: hostile person, Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Example: บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา, Count Unit: คน, พวก
ไพรี(n) enemy, Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ไพริน, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Count Unit: คน, พวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อริ[ari] (n) EN: foe ; enemy  FR: ennemi [ m ]
ข้าศึก[khāseuk] (n) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent  FR: ennemi [ m ] ; adversaire [ m ]
ข้าศึกอุบาทว์[khāseuk ubāt] (n, exp) EN: ferocious enemy  FR: ennemi féroce [ m ]
คู่ปรปักษ์[khūpørapak] (n) EN: adversary ; enemy ; foe  FR: adversaire [ m ]
ความเป็นปรปักษ์[khwām pen pørapak] (n, exp) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy  FR: hostilité [ f ] ; antagonisme [ m ]
ปฏิปักษ์[patipak] (n) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy  FR: adversaire [ m ] ; ennemi [ m ] ; opposant [ m ] ; antagoniste [ m ]
เผด็จศึก[phadet seuk] (v, exp) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war  FR: mettre un terme à la guerre
พิชิตข้าศึก[phichit khāseuk] (v, exp) EN: subdue the enemy ; subjugate the enemy
ปรปักษ์[pørapak] (n) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist  FR: ennemi [ m ] ; opposant [ m ] ; adversaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENEMY EH1 N AH0 M IY0
ENEMY'S EH1 N AH0 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enemy (n) ˈɛnəmiː (e1 n @ m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌人[dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] enemy, #2,075 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, / ] enemy; match, #3,248 [Add to Longdo]
敌方[dí fāng, ㄉㄧˊ ㄈㄤ, / ] enemy, #20,176 [Add to Longdo]
仇人[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ, ] enemy, #20,592 [Add to Longdo]
敌机[dí jī, ㄉㄧˊ ㄐㄧ, / ] enemy plane, #22,579 [Add to Longdo]
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, ] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love, #23,327 [Add to Longdo]
仇敌[chóu dí, ㄔㄡˊ ㄉㄧˊ, / ] enemy, #36,746 [Add to Longdo]
敌国[dí guó, ㄉㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] enemy country, #45,853 [Add to Longdo]
沦陷区[lún xiàn qū, ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩ, / ] enemy-held territory, #72,857 [Add to Longdo]
敌特[dí tè, ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, / ] enemy (agents); (class) enemy, #87,354 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feind { m } | Feinde { pl }enemy | enemies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1, vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]
エネミー[enemi-] (n) enemy [Add to Longdo]
クリボー[kuribo-] (n) Goomba (enemy in Mario games) [Add to Longdo]
逸を以て労を待つ[いつをもってろうをまつ, itsuwomotterouwomatsu] (exp, v5t) to wait for the enemy to tire at ease [Add to Longdo]
怨敵[おんてき, onteki] (n) sworn enemy [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1, vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] (n, vs, adj-no) imagination; supposition; virtual; potential (enemy); (P) [Add to Longdo]
仮想敵国[かそうてきこく, kasoutekikoku] (n) hypothetical or imaginary enemy [Add to Longdo]
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enemy \En"e*my\, n.; pl. {Enemies}. [OF. enemi, F. ennemi, from
   L. inimicus; in- (negative) + amicus friend. See {Amicable}.]
   One hostile to another; one who hates, and desires or
   attempts the injury of, another; a foe; an adversary; as, an
   enemy of or to a person; an enemy to truth, or to falsehood.
   [1913 Webster]
 
      To all good he enemy was still.     --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I say unto you, Love your enemies.    --Matt. v. 44.
   [1913 Webster]
 
   {The enemy} (Mil.), the hostile force. In this sense it is
    construed with the verb and pronoun either in the singular
    or the plural, but more commonly in the singular; as, we
    have met the enemy and he is ours or they are ours.
    [1913 Webster]
 
       It was difficult in such a country to track the
       enemy. It was impossible to drive him to bay.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Foe; antagonist; opponent. See {Adversary}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enemy \En"e*my\, a.
   Hostile; inimical. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      They . . . every day grow more enemy to God. --Jer.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enemy
   n 1: an opposing military force; "the enemy attacked at dawn"
   2: an armed adversary (especially a member of an opposing
     military force); "a soldier must be prepared to kill his
     enemies" [syn: {enemy}, {foe}, {foeman}, {opposition}]
   3: any hostile group of people; "he viewed lawyers as the real
     enemy"
   4: a personal enemy; "they had been political foes for years"
     [syn: {foe}, {enemy}] [ant: {ally}, {friend}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top