Search result for

enemy

(71 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enemy-, *enemy*.
English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
public enemy(n ) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enemy    [N] ศัตรู, See also: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น, Syn. antagonist, foe, opponent, Ant. friend, supportor
enemy    [N] สิ่งที่เป็นภัย, See also: สิ่งที่เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enemyข้าศึก, ศัตรู [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy alienคนต่างด้าวชาติศัตรู [ดู alien enemy] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy alienคนต่างด้าวชาติศัตรู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enemy's propertyทรัพย์สินชนชาติศัตรู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enemy, aid and comfort to theการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enemy, publicศัตรูของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enemy propertyการริบทรัพย์เชลย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enemyCancer is a great enemy of humanity.
enemyThese houses were burnt down to the ground by the enemy.
enemySmog is the enemy of healthy lungs.
enemyThe kingdom was invaded by the enemy.
enemyThe force held out bravely against their enemy's attacks.
enemyThe country is in the grasp of the enemy.
enemyThe city fell to the enemy.
enemyThe document passed into the enemy's hands.
enemyThe soldiers were exposed to the enemy's fire.
enemyThe soldier disdained shooting an unarmed enemy.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enemy(เอน'นะมี) n.,adj. ศัตรู,ข้าศึก,คู่อริ,ฝ่ายศัตรู, -Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) ., Syn. rival
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัตรู    [N] enemy, See also: foe, opponent, Syn. คู่แค้น, คู่ปรับ, คู่แข่ง, อริ, ปฎิปักษ์, Ant. มิตร
คู่แค้น    [N] enemy, See also: foe, antagonist, adversary, Syn. คู่ปรับ, คู่อริ, คู่อาฆาต, Example: เขาสองคนเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
ข้าศึก    [N] enemy, See also: foe, adversary, opponent, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: สมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของไทยถูกข้าศึกรุกรานหลายครั้งหลายครา, Thai definition: ศัตรูของบ้านเมืองหรือคู่ที่ทำสงครามกัน
ศัตรู    [N] enemy, See also: foe, adversary, opponent, antagonist, Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ, Example: เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู
คู่อริ    [N] enemy, See also: antagonist, adversary, foe, Syn. คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่กรณี, Example: นอกจากเขาจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบแล้วหากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมคู่อริของทีมโปรดตัวเองก็จะเยาะเย้ยถากถางคนที่เชียร์ทีมนั้น, Thai definition: ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน
คู่อาฆาต    [N] enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
คู่ปรปักษ์    [N] enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, เสี้ยนหนาม, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่ปรปักษ์กัน, Thai definition: ผู้ที่เป็นศัตรูกัน
ปัจจามิตร    [N] foe, See also: enemy, adversary, Syn. ศัตรู, ข้าศึก, ปัจนึก, Ant. มิตร, เพื่อน, Example: ทัศนะของคนไทยต่อพม่าในฐานะปัจจามิตรมีพัฒนาการอย่างสืบเนื่องจนฝั่งรากลึกในสังคมไทย
ไพริน [N] enemy, See also: hostile person, Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Example: บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา, Count unit: คน, พวก
ไพรี [N] enemy, Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ไพริน, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Count unit: คน, พวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อริ[n.] (ari) EN: foe ; enemy   FR: ennemi [m]
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent   FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
ข้าศึกอุบาทว์[n. exp.] (khāseuk ubāt) EN: ferocious enemy   FR: ennemi féroce [m]
คู่ปรปักษ์[n.] (khūpørapak) EN: adversary ; enemy ; foe   FR: adversaire [m]
ความเป็นปรปักษ์[n. exp.] (khwām pen pørapak) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy   FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy   FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
เผด็จศึก[v. exp.] (phadet seuk) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war   FR: mettre un terme à la guerre
พิชิตข้าศึก[v. exp.] (phichit khāseuk) EN: subdue the enemy ; subjugate the enemy   
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist   FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENEMY    EH1 N AH0 M IY0
ENEMY'S    EH1 N AH0 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enemy    (n) (e1 n @ m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feind {m} | Feinde {pl}enemy | enemies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]
エネミー[, enemi-] (n) enemy [Add to Longdo]
クリボー[, kuribo-] (n) Goomba (enemy in Mario games) [Add to Longdo]
逸を以て労を待つ[いつをもってろうをまつ, itsuwomotterouwomatsu] (exp,v5t) to wait for the enemy to tire at ease [Add to Longdo]
怨敵[おんてき, onteki] (n) sworn enemy [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) imagination; supposition; virtual; potential (enemy); (P) [Add to Longdo]
仮想敵国[かそうてきこく, kasoutekikoku] (n) hypothetical or imaginary enemy [Add to Longdo]
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仇人[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ, ] enemy [Add to Longdo]
仇敌[chóu dí, ㄔㄡˊ ㄉㄧˊ, / ] enemy [Add to Longdo]
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, ] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love [Add to Longdo]
冤家对头[yuān jiā duì tóu, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, / ] enemy (成语 saw); opponent; arch-enemy [Add to Longdo]
冤头[yuān tóu, ㄩㄢ ㄊㄡˊ, / ] enemy; foe [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, / ] enemy; match [Add to Longdo]
敌人[dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] enemy [Add to Longdo]
敌占区[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, / ] enemy occupied territory [Add to Longdo]
敌国[dí guó, ㄉㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] enemy country [Add to Longdo]
敌地[dí dì, ㄉㄧˊ ㄉㄧˋ, / ] enemy territory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enemy \En"e*my\, n.; pl. {Enemies}. [OF. enemi, F. ennemi, from
   L. inimicus; in- (negative) + amicus friend. See {Amicable}.]
   One hostile to another; one who hates, and desires or
   attempts the injury of, another; a foe; an adversary; as, an
   enemy of or to a person; an enemy to truth, or to falsehood.
   [1913 Webster]
 
      To all good he enemy was still.     --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I say unto you, Love your enemies.    --Matt. v. 44.
   [1913 Webster]
 
   {The enemy} (Mil.), the hostile force. In this sense it is
    construed with the verb and pronoun either in the singular
    or the plural, but more commonly in the singular; as, we
    have met the enemy and he is ours or they are ours.
    [1913 Webster]
 
       It was difficult in such a country to track the
       enemy. It was impossible to drive him to bay.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Foe; antagonist; opponent. See {Adversary}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enemy \En"e*my\, a.
   Hostile; inimical. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      They . . . every day grow more enemy to God. --Jer.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enemy
   n 1: an opposing military force; "the enemy attacked at dawn"
   2: an armed adversary (especially a member of an opposing
     military force); "a soldier must be prepared to kill his
     enemies" [syn: {enemy}, {foe}, {foeman}, {opposition}]
   3: any hostile group of people; "he viewed lawyers as the real
     enemy"
   4: a personal enemy; "they had been political foes for years"
     [syn: {foe}, {enemy}] [ant: {ally}, {friend}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top