ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสี้ยนหนาม

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสี้ยนหนาม-, *เสี้ยนหนาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสี้ยนหนาม[N] enemy, See also: competitor, opponent, Syn. ศัตรู, ปรปักษ์, Example: พระมหากัสสปเถระเห็นว่าถ้าปล่อยให้คัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปจะเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา จำเป็นต้องกำจัดโดยรีบด่วน, Thai definition: ข้าศึกศัตรูที่จะก่อความเดือดร้อนให้, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสี้ยนหนามน. ข้าศึกศัตรูที่ก่อความเดือดร้อนให้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guy's a prick.คนที่คอยเป็นเสี้ยนหนามทิ่งแทง Caregiver (2010)
Now you're a thorn in Percy's side 'cause you think you can, what, make a difference in the world?ตอนนี้เธอเป็นเสี้ยนหนามของเพอร์ซี่ เพราะเธอคิดว่าเธอสามารถทำอะไรนะ ทำให้โลกนี้มันต่างไปเหรอ Rough Trade (2010)
"You see, John, any action against the throne "must be punished ruthlessly.แกเห็นไหม การกระทำใดที่เป็นเสี้ยนหนามต่อบัลลังค์ ต่้องถูกลงโทษอย่างสาสม Ironclad (2011)
He won't want any rivals.เขาจะไม่ต้องการ ให้มีเสี้ยนหนามเหลือไว้ Baelor (2011)
You really are a thorn in my side, aren't you?เจ้ามันเป็นเสี้ยนหนามของข้าจริง ๆ หรือไม่ใช่? The Secret Sharer (2011)
You know, I'm wondering if her disappearance is somehow related to the other thorn in our side.คุณรู้ไหม ผมชักสงสัยว่า การหายตัวไปของเธอ บางทีอาจเกี่ยวข้องกับ เสี้ยนหนามอื่นๆของฝ่ายพวกเรา Sacrifice (2013)
Hmm... remove Kim, embolden them to revolt and take over.และพวกเขาก็ต้องการให้คุณทั้งสองคน ไปที่นั่น กำจัดคิม ขจัดเสี้ยนหนามแล้วปฏิวัติ แล้วควบอำนาจ The Interview (2014)
Well, Ted, in my experience, comfort can be a Thorn in the side of revelation.แต่ว่านะ เท็ด จากประสบการณ์ของผม ความสบายใจมันเป็นเสี้ยนหนามของการรู้แจ้ง Morgan (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top