ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

live on

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -live on-, *live on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
live on[PHRV] มีชีวิตอยู่ต่อไป
live on[PHRV] สืบต่อมา, See also: มีอยู่ต่อมา, ดำเนินต่อมา
live on[PHRV] อาศัยอยู่ในหรือที่, Syn. live at, live in, reside in
live on[PHRV] หาเลี้ยงชีพด้วย, See also: หารายได้จาก, เลี้ยงชีวิตด้วย, Syn. live by, exist by
live on one's own[IDM] ดำรงชีวิตตามลำพัง, See also: อยู่ลำพัง, Syn. live by
live on one's name[IDM] ใช้ชื่อเสียงหรือความสำเร็จในอดีตหารายได้หรือชื่อเสียงทางสังคม, Syn. live on one's reputation
live on one's reputation[IDM] ใช้ชื่อเสียงหรือความสำเร็จในอดีตหารายได้หรือชื่อเสียงทางสังคม, Syn. live on one's name
live on the fat of the land[IDM] มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย, See also: มีชีวิตอุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you may live on Asteroid B-61 2.ฉันคิดว่าเธออาจ อาศัยอยู่บนแอสเทอรอยด์ บี-612 The Little Prince (1974)
I think you may live on Asteroid B-61 2.ฉันคิดว่าเธออาจ อาศัยอยู่บนแอสเทอรอยด์ บี-612 The Little Prince (1974)
Well, it doesn't make sense for a guy who hates the water to live on an island either.ผมก็ไม่เข้าใจคนที่เกลียดนํ้า เเต่อยู่บนเกาะเหมือนกัน Jaws (1975)
Like playing the lottery... you live on hope.ไม่มีทางรู้ได้หรอก. เหมือนกับการเล่นลอตเตอรี่น่ะแหล่ะ... อยู่ด้วยความหวัง. Cinema Paradiso (1988)
- You can totally, totally live on this. MONICA:- เธออยู่ได้ด้วยเงินจำนวนนี้แน่ The One with George Stephanopoulos (1994)
My father's right! I can't live on my own.พ่อฉันพูดถูก ฉันยังอยู่โดยลำพังไม่ได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Claudia Newman, live on the scene. She has the latest.คลอเดีย นิวแมนรายงานสด Heat (1995)
We live on Mott Street. Number 27เราอยู่ที่ถนนม็อทท์ เลขที่ 27 The Legend of 1900 (1998)
But if I get off live on land for a couple of years then I'll be normal just like the othersแต่ถ้าขึ้นจากเรือ อยู่บนบกสัก 2-3 ปี ฉันจะเป็นคนธรรมดา เหมือนอย่างคนอื่น The Legend of 1900 (1998)
It is enough to live on the sea and kill our true brothers.มันสมควรแล้วที่ใช้ชีวิตกับทะเล และฆ่าพวกกันเอง The Old Man and the Sea (1999)
My people will live on through me.คนของข้าจะอยู่ในใจข้า The Scorpion King (2002)
I live on tips!ฉันอยู่ด้วยทิป Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
live onAnimals and plants live on this planet.
live onAs our father got ill, we had to live on a small income.
live onAt that time I had a poor income and couldn't live on it.
live onCows live on grass.
live onDo you think you can live on a dollar a day in America?
live onFew people live on the island.
live onGreat pandas live only in China.
live onHe doesn't earn enough money to live on.
live onHe found it difficult to live on his student grant.
live onHe has a pension to live on.
live onHis family has to live on his small income.
live onI can't live on ten thousand yen a month.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury = practise usury (Am.) ; get interest ; collect interest on money lent ; live on interest   FR: prélever des intérêts
ยังชีพ[v.] (yangchīp) EN: support life ; sustain ; maintain ; keep up ; preserve ; live on   FR: subsister
ยืนยง[v.] (yeūnyong) EN: last ; endure ; maintain ; live on ; continue ; persist   FR: durer ; persister

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过活[guò huó, ㄍㄨㄛˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] live one's life; make a living, #37,197 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic) [Add to Longdo]
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet [Add to Longdo]
食べる(P);喰べる(iK)[たべる, taberu] (v1,vt) (1) to eat; (2) to live on (e.g. a salary); to live off; to subsist on; (P) [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P) [Add to Longdo]
恋い忍ぶ[こいしのぶ, koishinobu] (v5b) to live on love [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 live on
   v 1: continue to live through hardship or adversity; "We went
      without water and food for 3 days"; "These superstitions
      survive in the backwaters of America"; "The race car driver
      lived through several very serious accidents"; "how long
      can a person last without food and water?" [syn: {survive},
      {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
      out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top