Search result for

live on

(43 entries)
(0.3466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -live on-, *live on*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
live on    [PHRV] มีชีวิตอยู่ต่อไป
live on    [PHRV] สืบต่อมา, See also: มีอยู่ต่อมา, ดำเนินต่อมา
live on    [PHRV] อาศัยอยู่ในหรือที่, Syn. live at, live in, reside in
live on    [PHRV] หาเลี้ยงชีพด้วย, See also: หารายได้จาก, เลี้ยงชีวิตด้วย, Syn. live by, exist by
live on one's own    [IDM] ดำรงชีวิตตามลำพัง, See also: อยู่ลำพัง, Syn. live by
live on one's name    [IDM] ใช้ชื่อเสียงหรือความสำเร็จในอดีตหารายได้หรือชื่อเสียงทางสังคม, Syn. live on one's reputation
live on one's reputation    [IDM] ใช้ชื่อเสียงหรือความสำเร็จในอดีตหารายได้หรือชื่อเสียงทางสังคม, Syn. live on one's name
live on the fat of the land    [IDM] มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย, See also: มีชีวิตอุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are distributing them to the people, but there is not enough to live on.เราต้องเอาออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชน แต่มันไม่พอสำหรับประทังชีพ The Labyrinth of Gedref (2008)
Oh. Got a live one.โอ ได้ตัวสดๆ แล้ว Episode #1.5 (2008)
I'll live on until I learn what love is.ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไป จนกระทั่งฉันรู้ว่าความรักคืออะไร My Sassy Girl (2008)
Thanks to Dong Chul, your mother can live on.ต้องขอบคุณดงชอล, แม่ของเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไป. Episode #1.5 (2008)
You live on your pride.คุณอยู่ด้วยศักดิ์ศรี. Episode #1.8 (2008)
Do you think I can live on without seeing you?เธอคิดว่า ฉันสามารถอยู่ได้โดยไม่ได้เห็นเธอหรือ? Episode #1.8 (2008)
And other stuff, too, but I can't say, because I'm live on the air right now... and you can't say "ass cheeks," right?ที่อื่นด้วย แต่ฉันบอกไม่ได้ ฉันกำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ และคุณจะพูดคำว่า "แก้มก้น" ไม่ได้ ใช่มั้ย The House Bunny (2008)
You must live on.คุณต้องมีชีวิตต่อไป Death Note: L Change the World (2008)
Enough to live on for six months without you earning another dime.พอที่จะมีชีวิตอยู่บนเป็นเวลาหกเดือนโดยที่คุณไม่ได้รับค่าเล็กน้อยอีก Revolutionary Road (2008)
I always kind of wanted to live on one.ฉันหวังจะลองอยู่บนนั้นซักครั้งมาตลอด Eagles and Angels (2008)
When the soil is less than generous and water becomes scarce, we are able to deploy prodigious efforts to extract from the land enough to live on.เมื่อดินเริ่มเสื่อมโทรม และน้ำเริ่มแห้งผาก พวกเราก็ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเค้นน้ำออกจากดิน Home (2009)
WATCH IT LIVE ON CASTLE PAY-PER-VIEWติดตามได้ทางช่อง คาสเซิล Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
live onAnimals and plants live on this planet.
live onAs our father got ill, we had to live on a small income.
live onAt that time I had a poor income and couldn't live on it.
live onCows live on grass.
live onDo you think you can live on a dollar a day in America?
live onFew people live on the island.
live onGreat pandas live only in China.
live onHe doesn't earn enough money to live on.
live onHe found it difficult to live on his student grant.
live onHe has a pension to live on.
live onHis family has to live on his small income.
live onI can't live on ten thousand yen a month.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury = practise usury (Am.) ; get interest ; collect interest on money lent ; live on interest   FR: prélever des intérêts
ยังชีพ[v.] (yangchīp) EN: support life ; sustain ; maintain ; keep up ; preserve ; live on   FR: subsister
ยืนยง[v.] (yeūnyong) EN: last ; endure ; maintain ; live on ; continue ; persist   FR: durer ; persister

Japanese-English: EDICT Dictionary
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic) [Add to Longdo]
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet [Add to Longdo]
食べる(P);喰べる(iK)[たべる, taberu] (v1,vt) (1) to eat; (2) to live on (e.g. a salary); to live off; to subsist on; (P) [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P) [Add to Longdo]
恋い忍ぶ[こいしのぶ, koishinobu] (v5b) to live on love [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过活[guò huó, ㄍㄨㄛˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] live one's life; make a living [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 live on
   v 1: continue to live through hardship or adversity; "We went
      without water and food for 3 days"; "These superstitions
      survive in the backwaters of America"; "The race car driver
      lived through several very serious accidents"; "how long
      can a person last without food and water?" [syn: {survive},
      {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
      out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top