Search result for

endured

(22 entries)
(0.2161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endured-, *endured*, endur, endure
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wondered how it endured.ผมงงมากทำมันถึงหนังเหนียวขนาดนั้น Lancelot (2008)
I even desperately endured Nobunaga's unreasonable demands...ท้องข้าว่างเปล่าเสมอ Goemon (2009)
I've endured worse.ข้าเคยเจอมาหนักกว่านี้อีก The Thing in the Pit (2010)
I have a full rundown of the personnel aboard Destiny, and I doubt very much that civilians or the scientists would have endured this, so the question is whether or not Colonel Young would have put himself in this situation, or...ฉันมีข้อมูลทั้งหมด ของผู้คนบนยานDestinyนะ และฉันว่าคุณต้องเป็นแค่พลเรือน หรือไม่ก็นักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องมาทนแบบนี้ งั้นคำถามคือ Subversion (2010)
Who endured my infidelities far longer than she should have, years of cheating, betrayals almost from the day we were married..."...ผู้ซึ่งทนทานต่อความมักมากของผมเกินกว่าที่เธอควรจะทน หลายปีเหลือเกินกับการนอกใจ ทรยศ หักหลังแทบจะทันทีที่เราแต่งงานกัน" You Gotta Get a Gimmick (2010)
Endured, it's upsetting.และทุกข์ทนทั้งหมดนี่ มันน่าเศร้ายิ่งนัก Lightsaber Lost (2010)
What you endured over the last ten years...คุณทนอะไรมาบ้างในช่วงสิบปีที่ผ่านมา Remember Paul? (2010)
According to the M.E.'s report, both victims were dead for about 3 hours before they were found, which means based upon the times of their messages, they endured 5 additional hours of torture after making their goodbye calls.จากรายงานการชันสูตร เหยื่อทั้งคู่เสียชีวิต/Nเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีคนพบศพของเธอ/N นั่นหมายความว่าถ้า Remembrance of Things Past (2010)
To travel a far distance, you must have endured a lot.เดนทางไกล ท่านคงเหน่อยล้า Kim Soo Ro (2010)
It was designed to be that way, just so they would understand what maybe the people they're portraying, to some extent, what they endured.ด้วยรูบแบบที่ เพียงเพื่อให้พวกเขาเข้าใจ พวกเขาอาจจะหวังไว้ ว่าพวกเขาน่าจะทนได้ The Pacific (2010)
I had endured all the speechless words. You bastard. You're really...ฉันพยายามอดทนมาตลอด จนกระทั่งถึงตอนนี้ Episode #1.9 (2010)
We've endured unfair treatment.เราต้องทนต่อการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 1911 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enduredA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
enduredHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
enduredHe has endured physical and mental pain.
enduredShe endured to the bitter end.
enduredThe emigrants have endured physical and mental pain.
enduredThey endured many difficulties.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDURED    EH0 N D Y UH1 R D
ENDURED    AH0 N D UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endured    (v) (i1 n d y u@1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endure \En*dure"\, v. i. [imp. & p. p. {Endured}; p. pr. & vb.
   n. {Enduring}.] [F. endurer; pref. en- (L. in) + durer to
   last. See {Dure}, v. i., and cf. {Indurate}.]
   1. To continue in the same state without perishing; to last;
    to remain.
    [1913 Webster]
 
       Their verdure still endure.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He shall hold it [his house] fast, but it shall not
       endure.                --Job viii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. To remain firm, as under trial or suffering; to suffer
    patiently or without yielding; to bear up under adversity;
    to hold out.
    [1913 Webster]
 
       Can thine heart endure, or can thine hands be strong
       in the days that I shall deal with thee? --Ezek.
                          xxii. 14.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top