ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disadvantage

D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disadvantage-, *disadvantage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disadvantage[N] ข้อเสีย, See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค, Syn. annoyance, difficulty, disruption, Ant. advantage
disadvantage[VT] ทำให้เสียเปรียบ, See also: ทำให้เสียประโยชน์, Syn. penalize, harm, hurt
disadvantageous[ADJ] ซึ่งเป็นข้อเสียหาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disadvantaged child (n phrase ) เด็กด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's... It's just that I feel at such a disadvantage.ก็แค่ฉันรู้สึกว่าเสียเปรียบ Rebecca (1940)
We are already at a disadvantage... because it's several months since he left the wild.เรามีอยู่แล้วที่เสียเปรียบ ... เพราะมันเป็นเวลาหลาย เดือนนับตั้งแต่ที่เขาออกจากป่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Myopia is one of the most obvious signs of a disadvantaged birth.คนจะสงสัยเรื่องสายตา สัญลักษณ์ของความด้อย Gattaca (1997)
I do feel at a slight disadvantage, knowing only the way to your old school and the colour of your hair dryer, whilst presumably you know rather more about me.ฉันรู้สึกเสียเปรียบเล็กน้อย ที่รู้เกี่ยวกับทางไปโรงเรียนเก่าของคุณ แล้วก็สีของไดรย์เป่าผมของคุณ แต่ฉันสันนิษฐานเอาว่าคุณรู้จักฉันมากกว่าตัวฉันเองอีก Hope Springs (2003)
Look miss, you have a certain disadvantage here.ดูพลาดคุณจะมีข้อเสียบางอย่างที่นี่ Cubeº: Cube Zero (2004)
Taking to account that you are a great disadvantage here, I am going to give a hint from where hidden the key.เรื่องต่อไปนี้ อาจจะยังไม่มีประโยชน์ที่นี่ ผมจะใบ้ที่ซ่อนของ Saw II (2005)
Clearly, tom scavo was at a distinct disadvantageอย่างที่เห็น ทอม สกาโว เมื่อเขารู้สึกว่าจะเสียผลประโยชน์ Hello, Little Girl (2008)
Playing God has its disadvantages.เล่นกับพระเจ้า มีแต่เสียเปรียบ Resurrection (2008)
To help disadvantaged people with their defenses.เพื่อช่วยพวกที่เสียเปรียบ ในการแก้ต่างให้ตัวเอง Frost/Nixon (2008)
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้ Pathology (2008)
I'm at a disadvantage.ฉันเสียเปรียบอยู่นะ Pleasure Is My Business (2009)
No matter how disadvantageous you may be because of a category, you must consent.ถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดกีฬาชนิดนั้น หรือเสียเปรียบ นายต้องยอมรับมัน Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disadvantageBeing short is a disadvantage to a volleyball player.
disadvantageHis bad health is a great disadvantage to him.
disadvantageHis diligence turned out a disadvantage after all.
disadvantageIt has too many disadvantages.
disadvantageIt is true that television also has some disadvantages.
disadvantageMy sister is clumsy, which is a disadvantage to her.
disadvantageNot being tall is not a serious disadvantage in life.
disadvantageNot being tall isn't a disadvantage.
disadvantageReflect on advantages and disadvantages before you make up your mind.
disadvantageSmokers are as aware as anybody else of the disadvantages of their hobby but manage to live with that knowledge for two main reasons.
disadvantageThe comparison between the two was to his disadvantage.
disadvantageThe disadvantage of excellent insulation is that it quickly leads to overheating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสีย[N] disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count unit: ข้อ, Thai definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
เข้าเนื้อ[V] lose, See also: disadvantage, Syn. ขาดทุน, Example: กิจการทุกวันนี้มีแต่จะเข้าเนื้อทุกวัน เพราะอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูง, Thai definition: เสียเปรียบ, เสียทรัพย์สินไป
ความเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: handicap, Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ, Ant. ความได้เปรียบ, Example: กลุ่มมดงานมีความเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าเป็นมือใหม่และคนไม่ค่อยรู้จัก
ผลเสีย[N] bad result, See also: disadvantage, Syn. ผลร้าย, Ant. ผลดี, Example: การเป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวไม่รักษาทำให้เกิดผลเสียต่อหัวใจหลอดเลือดและไต, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
เบี้ยล่าง[N] disadvantage, See also: underdog, Example: ชาวนาตกเป็นเบี้ยล่างนายทุนอย่างไม่มีทางเลือกในเรื่องการขายข้าว, Thai definition: ฐานะที่เสียเปรียบหรือเป็นรองกว่า
ข้อเสียเปรียบ[N] disadvantage, See also: bad point, drawback, weakness, Ant. ข้อได้เปรียบ, Example: รัฐบาลส่งตัวแทนให้ไปเจรจาตกลงหาทางออกในเรื่องจุดเสียเปรียบในร่างสัญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged   
ข้อด้อย[n. exp.] (khø dǿi) EN: disadvantage ; weak spot   
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming   
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price   
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīep) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability   
คุณโทษ[n. exp.] (khun thōt) EN: advantage and disadvantage   
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīaprīep) EN: disadvantage ; handicap   FR: désavantage [m] ; handicap [m]
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi phonsīa) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISADVANTAGE    D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH
DISADVANTAGE    D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH
DISADVANTAGED    D IH0 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH D
DISADVANTAGED    D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH D
DISADVANTAGES    D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH IH0 Z
DISADVANTAGES    D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH Z
DISADVANTAGEOUS    D IH2 S AE2 D V AE2 N T EY1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disadvantage    (n) dˌɪsədvˈaːntɪʤ (d i2 s @ d v aa1 n t i jh)
disadvantaged    (n) dɪsədvˈæntɛɪʤd (d i s @ d v a1 n t ei jh d)
disadvantages    (n) dˌɪsədvˈaːntɪʤɪz (d i2 s @ d v aa1 n t i jh i z)
disadvantageous    (j) dˌɪsˌædvəntˈɛɪʤəs (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
disadvantageousl    (a) dˌɪsˌædvəntˈɛɪʤəsliː (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachteil {m}; Benachteiligung {f}; Schaden {m} | Nachteile {pl}; Benachteiligungen {pl}; Schäden {pl}disadvantage | disadvantages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage [Add to Longdo]
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage [Add to Longdo]
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error) [Add to Longdo]
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages [Add to Longdo]
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some [Add to Longdo]
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
割を食う[わりをくう, wariwokuu] (exp,v5u) to be put at a disadvantage; to get the short end of the stick [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
[そん, son] (adj-na,n,n-suf) loss; disadvantage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disadvantage \Dis`ad*van"tage\, v. t. [Cf. F. d['e]savantager.]
   To injure the interest of; to be detrimental to.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disadvantage \Dis`ad*van"tage\ (?; 48, 61), n. [Cf. F.
   d['e]savantage.]
   1. Deprivation of advantage; unfavorable or prejudicial
    quality, condition, circumstance, or the like; that which
    hinders success, or causes loss or injury.
    [1913 Webster]
 
       I was brought here under the disadvantage of being
       unknown by sight to any of you.    --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Abandoned by their great patron, the faction
       henceforward acted at disadvantage.  --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   2. Loss; detriment; hindrance; prejudice to interest, fame,
    credit, profit, or other good.
    [1913 Webster]
 
       They would throw a construction on his conduct, to
       his disadvantage before the public.  --Bancroft.
 
   Syn: Detriment; injury; hurt; loss; damage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disadvantage
   n 1: the quality of having an inferior or less favorable
      position [ant: {advantage}, {vantage}]
   v 1: put at a disadvantage; hinder, harm; "This rule clearly
      disadvantages me" [syn: {disadvantage}, {disfavor},
      {disfavour}] [ant: {advantage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top