ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disadvantageous

D IH2 S AE2 D V AE2 N T EY1 JH AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disadvantageous-, *disadvantageous*, disadvantageou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disadvantageous[ADJ] ซึ่งเป็นข้อเสียหาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable

English-Thai: Nontri Dictionary
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No matter how disadvantageous you may be because of a category, you must consent.ถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดกีฬาชนิดนั้น หรือเสียเปรียบ นายต้องยอมรับมัน Episode #1.7 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable   FR: désavantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary
DISADVANTAGEOUS    D IH2 S AE2 D V AE2 N T EY1 JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disadvantageous    (j) dˌɪsˌædvəntˈɛɪʤəs (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s)
disadvantageousl    (a) dˌɪsˌædvəntˈɛɪʤəsliː (d i2 s a2 d v @ n t ei1 jh @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [Add to Longdo]
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable [Add to Longdo]
分の悪い[ぶんのわるい, bunnowarui] (adj-i) (See 分が悪い) disadvantageous; long (odds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disadvantageous \Dis*ad`van*ta"geous\, a. [Cf. F.
   d['e]savantageux.]
   Attended with disadvantage; unfavorable to success or
   prosperity; inconvenient; prejudicial; -- opposed to
   {advantageous}; as, the situation of an army is
   disadvantageous for attack or defense.
   [1913 Webster]
 
      Even in the disadvantageous position in which he had
      been placed, he gave clear indications of future
      excellence.               --Prescott.
   -- {Dis*ad`van*ta"geous*ly}, adv. --
   {Dis*ad`van*ta"geous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disadvantageous
   adj 1: constituting a disadvantage [ant: {advantageous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top