ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disadvantaged

D IH0 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH D   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disadvantaged-, *disadvantaged*, disadvantag, disadvantage
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disadvantaged child (n phrase ) เด็กด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Myopia is one of the most obvious signs of a disadvantaged birth.คนจะสงสัยเรื่องสายตา สัญลักษณ์ของความด้อย Gattaca (1997)
To help disadvantaged people with their defenses.เพื่อช่วยพวกที่เสียเปรียบ ในการแก้ต่างให้ตัวเอง Frost/Nixon (2008)
Actually, no, you know what? You're more than that. You take care of disadvantaged kids.จริงๆแล้ว คุณยิ่งกว่านั้น คุณดูแลเด็กด้อยโอกาส Sectionals (2009)
UCLA encourages outreach to disadvantaged cousins.UCLA encourages outreach to disadvantaged cousins. Balcoin (2011)
I have never met anybody in my entire life who is apparently as busy as you are, because you're a fashion designer, you've worked for Obama, starred in X-Men Origins and Madagascar, you run a scholarship fund for disadvantaged youngsters,ผมไม่เคยเจอใครทั้งชีวิต ที่ดูมีธุระเยอะเหมือนคุณ เพราะว่าคุณเป็นดีไซน์เนอร์ Episode #18.1 (2012)
I do volunteer work with some disadvantaged women and a few of them have lost their husbands and they find it very hard.ฉันเคยเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้หญิงที่ด้อยโอกาส ในนั้นก็มีพวกผู้หญิง ที่สูญเสี่ยสามีไป พวกเขารู้ว่ามันยากมาก The Babadook (2014)
You must have so much to talk about with those poor disadvantaged women.เธอคงมีเรื่องคุยเยอะแยะ กับพวกผู้หญิงที่ด้อยโอกาสเหล่านั้น The Babadook (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged   
ผู้เสียเปรียบในสังคม[n. exp.] (phū sīaprīep nai sangkhom) EN: the socially disadvantaged   FR: personnes socialement défavorisées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISADVANTAGED D IH0 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH D
DISADVANTAGED D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disadvantaged (n) dɪsədvˈæntɛɪʤd (d i s @ d v a1 n t ei jh d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disadvantaged
   adj 1: marked by deprivation especially of the necessities of
       life or healthful environmental influences; "a childhood
       that was unhappy and deprived, the family living off
       charity"; "boys from a deprived environment, wherein the
       family life revealed a pattern of neglect, moral
       degradation, and disregard for law" [syn: {deprived},
       {disadvantaged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top