Search result for

handicap

(54 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handicap-, *handicap*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handicap    [N] ความพิการ
handicap    [VT] เป็นอุปสรรคแก่, See also: เป็นเครื่องกีดขวาง
handicap    [N] อุปสรรค, See also: ข้อเสียเปรียบ, Syn. disadvantage, hindrance, impediment, Ant. advantage, benefit
handicapped    [N] คนพิการ, See also: คนไม่สมประกอบ
handicapped    [ADJ] ซึ่งพิการ, See also: ซึ่งไม่สมประกอบ, Syn. crippled, disabled, Ant. able-bodied

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
handicapความเสียเปรียบ, ความด้อยสมรรถภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handicapEmi gave her seat to a handicapped man.
handicapYou can get over the handicap soon.
handicapPoor eyesight is a handicap to a sportsman.
handicapHaving no will is the worst handicap.
handicapPoor sight is a handicap to an athlete.
handicapVolunteers collected donations for the benefit of the handicapped.
handicapIn future we'll not be handicapped by age.
handicapOur university authorities are considering the admission of handicapped students.
handicapHe is mentally handicapped.
handicapHe's good. His handicap is in the single digits.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
handicapped(-'ดีแคพทฺ) adj. พิการ,เป็นง่อย,ปัญญาอ่อน. n. คนพิการ,คนปัญญาอ่อน
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
handicap(vt) ต่อให้,ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสียเปรียบ    [N] disadvantage, See also: handicap, Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ, Ant. ความได้เปรียบ, Example: กลุ่มมดงานมีความเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าเป็นมือใหม่และคนไม่ค่อยรู้จัก
พิการ    [ADJ] handicapped, See also: defective, Syn. ทุพพลภาพ, Ant. ปกติ, Example: เพื่อนของเขาบางคนอยู่ในโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ, Thai definition: เสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม
แต้มต่อ [N] handicap, Example: ตอนนี้แต้มต่อไปอยู่ที่คุณ, Count unit: แต้ม, Thai definition: แต้มที่ผู้มีฝีมือเหนือกว่าต่อให้แก่ผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่า เพื่อให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันได้พอๆ กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīaprīep) EN: disadvantage ; handicap   FR: désavantage [m] ; handicap [m]
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ถ่วงน้ำหนัก[v. exp.] (thūang nāmnak) EN: handicap   FR: handicaper ; lester

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDICAP    HH AE1 N D IY0 K AE2 P
HANDICAPS    HH AE1 N D IY0 K AE2 P S
HANDICAPPED    HH AE1 N D IY0 K AE2 P T
HANDICAPPER    HH AE1 N D IY0 K AE2 P ER0
HANDICAPPERS    HH AE1 N D IY0 K AE2 P ER0 Z
HANDICAPPING    HH AE1 N D IY0 K AE2 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handicap    (v) (h a1 n d i k a p)
handicaps    (v) (h a1 n d i k a p s)
handicapped    (v) (h a1 n d i k a p t)
handicapping    (v) (h a1 n d i k a p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフィシャルハンデ[, ofisharuhande] (n) official handicap (golf) [Add to Longdo]
キャップハンディ[, kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei [Add to Longdo]
シルバーシート[, shiruba-shi-to] (n) seat for seniors and handicapped (wasei [Add to Longdo]
シングル[, shinguru] (n,adj-no) (1) single; (2) (abbr) single-digit handicap (e.g. golf); (P) [Add to Longdo]
ハンデ[, hande] (n) (abbr) handicap [Add to Longdo]
ハンディ(P);ハンディー[, handei (P); handei-] (adj-na) (1) handy; (n) (2) (abbr) (See ハンディキャップ) handicap; (P) [Add to Longdo]
ハンディキャップ[, handeikyappu] (n) handicap; (P) [Add to Longdo]
ハンディキャップレース[, handeikyappure-su] (n) handicap race [Add to Longdo]
駒落ち[こまおち, komaochi] (n) handicap (in shogi) [Add to Longdo]
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) healthy person; non-handicapped person; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废人[fèi rén, / ] handicapped person; useless person [Add to Longdo]
残障[cán zhàng, / ] handicapped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handicap \Hand"i*cap\, v. t. [imp. & p. p. {Handicapped}
   (-k[a^]pt); p. pr. & vb. n. {Handicapping}.]
   To encumber with a handicap in any contest; hence, in
   general, to place at disadvantage; as, the candidate was
   heavily handicapped.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 handicap \hand"i*cap\ (h[a^]n"d[i^]*k[a^]p), n. [From hand in
   cap; -- perh. in reference to an old mode of settling a
   bargain by taking pieces of money from a cap.]
   1. An allowance of a certain amount of time or distance in
    starting, granted in a race to the competitor possessing
    inferior advantages; or an additional weight or other
    hindrance imposed upon the one possessing superior
    advantages, in order to equalize, as much as possible, the
    chances of success; as, the handicap was five seconds, or
    ten pounds, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. A race, for horses or men, or any contest of agility,
    strength, or skill, in which there is an allowance of
    time, distance, weight, or other advantage, to equalize
    the chances of the competitors.
    [1913 Webster]
 
   3. An old game at cards. [Obs.] --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   4. a physical or mental disability of the body which makes
    normal human activities more difficult or impossible; as,
    his deformed leg was a major handicap in walking.
    [PJC]
 
   5. any disadvantage that makes an activity more difficult or
    impossible; as, insufficient capital was a big handicap in
    competing against Microsoft.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handicap
   n 1: the condition of being unable to perform as a consequence
      of physical or mental unfitness; "reading disability";
      "hearing impairment" [syn: {disability}, {disablement},
      {handicap}, {impairment}]
   2: advantage given to a competitor to equalize chances of
     winning
   3: something immaterial that interferes with or delays action or
     progress [syn: {hindrance}, {hinderance}, {deterrent},
     {impediment}, {balk}, {baulk}, {check}, {handicap}]
   v 1: injure permanently; "He was disabled in a car accident"
      [syn: {disable}, {invalid}, {incapacitate}, {handicap}]
   2: attempt to forecast the winner (especially in a horse race)
     and assign odds for or against a contestant
   3: put at a disadvantage; "The brace I have to wear is hindering
     my movements" [syn: {handicap}, {hinder}, {hamper}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top