ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drawback

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drawback-, *drawback*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawback(n) ข้อเสียเปรียบ, See also: ข้อด้อย, อุปสรรค, Syn. fault, foible, hindrance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, จุดบกพร่อง, การถอนคืน, การถอนเงิน, การคืนภาษี, การคืนเงิน, Syn. hindrance

English-Thai: Nontri Dictionary
drawback(n) ความเสียเปรียบ, ข้อบกพร่อง, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค, การคืนเงิน, การถอนเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drawbackการคืนอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawbackการคืนอากร (ขาเข้า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง Cool Runnings (1993)
Oh, yes, that's one drawback to being engaged.พอหมั้นแล้วก็แย่หน่อยล่ะนะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
That's the drawback to having oneshat are real.นั่นเป็นข้อเสียนะของการที่มีหน้าอกของจริง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Calorifically it's right up there with 392 energy units, which is nothing on the Snickers Duo I'm having which has the additional drawback of 28 grams of fat.เป็นเรื่องของสมดุลสารอาหารอะไรเนี่ยแหละ ว่า? มันมีแคลโลรี่ 392 หน่วยนะ Everyone (2009)
Go. I don't know, man, but it's one of the drawbacks of...ไปซะ ไมรู้สิเพื่อน Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
There are no drawbacks to this woman, Stefan.สเตฟาน Fade Into You (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drawbackThis system is bristling with defects and drawbacks.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming
ข้อเสียเปรียบ[khø sīaprīep] (n, exp) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
drawback
drawbacks

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drawback
drawbacks

Japanese-English: EDICT Dictionary
不利[ふり, furi] (adj-na, n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P) #10,781 [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n, vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest) [Add to Longdo]
還付[かんぷ, kanpu] (n, vs) return; restoration; refund; (duty) drawback; (P) [Add to Longdo]
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na, n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drawback \Draw"back`\, n.
   1. A loss of advantage, or deduction from profit, value,
    success, etc.; a discouragement or hindrance;
    objectionable feature.
    [1913 Webster]
 
       The avarice of Henry VII . . . . must be deemed a
       drawback from the wisdom ascribed to him. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) Money paid back or remitted; especially, a certain
    amount of duties or customs, sometimes the whole, and
    sometimes only a part, remitted or paid back by the
    government, on the exportation of the commodities on which
    they were levied. --M?Culloch.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drawback
   n 1: the quality of being a hindrance; "he pointed out all the
      drawbacks to my plan"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top