ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不利

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不利-, *不利*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
流年不利[liú nián bù lì, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] the year's horoscope augurs ill (成语 saw); an unlucky year, #72,340 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P) [Add to Longdo]
不利[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を比較すると彼の方が形勢不利だった。
You may find it a bit inconvenient if you can't use the Internet.インターネットを使えないと、少し不利になるかもしれません。
This evidence was against him.この証拠は彼にとって不利だった。
But, to his credit, he didn't say anything against her.しかし感心にも彼は彼女に不利なことは何も言わなかった。
Everything militated against his success.すべてが彼の成功に対し不利に働いた。
Poor eyesight is a handicap to a sportsman.スポーツマンにとって視力が悪いのは不利だ。
The rumor worked to his disadvantage.そのうわさは彼に不利に働いた。
It turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.そのゲームでは初めから彼女に不利になるように仕組まれていたことが後になってわかった。
The decision was unfavourable to us.その決定は我々にとって不利だった。
Luciano, the underdog in the match, will be trying to make the champ eat humble pie.ルチアーノは不利な立場だが、チャンピオンをやっつけようと狙っている。
Having no will is the worst handicap.意志を持たない事が最悪の不利だ。
A poor school record will count against you when you look for a job.学校の成績が悪いと仕事を探す時に不利だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you vote against me?[JA] 私に不利な発言を? Soon (2016)
And I really don't want you disadvantaged.[JA] お前を本当に不利な立場に したくないんだが The Beach (2016)
I was afraid of what you would do. I was afraid of what he might do to you.[CN] 我很害怕你听后的反应 我害怕他会对你不利 The Bannen Way (2010)
There's too many of them.[JA] 数的に不利 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.[JA] 供述は裁判で 不利に扱われることがあります Part 1 (2017)
We will be at a disadvantage.[JA] 我々は不利な状況にある The Queen's Justice (2017)
I've fought against worse odds.[JA] 俺はもっと不利な状況で戦ったことがある Home (2016)
He will stop at nothing to erase any evidence against him.[CN] 他会不惜一切代价 摆平对他不利的证据 The Stranger (2010)
Bad for business.[CN] 对企业不利 Mob Rules (2010)
Jeez, I'm in a state of shock here. I can hardly speak.[CN] 上帝 我被吓得说话都不利索了 You Will Meet a Tall Dark Stranger (2010)
I'm not the expert, but being connected to torturing animals is probably bad for business.[CN] 萨佛林" 我虽然不是专家 但也知道 被扯上虐待动物对我们的事业不利 The Social Network (2010)
You know, you once told me that women get judged more harshly than men, so I don't want what Caleb's been up to to get out and blindside you.[JA] 一度 仰いましたね 女は男より 厳しい目で見られると ケイレブの企みのせいで あなたはもっと不利になるかも Yes (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top