หรือคุณหมายถึง comelineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comeliness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comeliness-, *comeliness*, comelines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comeliness[N] ความงดงาม, See also: ความสวย, ความน่ารัก, Syn. fairness, loveliness, beauty, grace

English-Thai: Nontri Dictionary
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสง่า[n.] (khwām sa-ngā) EN: dignity ; charm ; gracefulness ; comeliness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comeliness    (n) kˈʌmlɪnəs (k uh1 m l i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comeliness \Come"li*ness\, n. [See {Comely}.]
   The quality or state of being comely.
   [1913 Webster]
 
      Comeliness is a disposing fair
      Of things and actions in fit time and place. --Sir J.
                          Davies.
   [1913 Webster]
 
      Strength, comeliness of shape, or amplest merit.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Comeliness signifies something less forcible than
      beauty, less elegant than grace, and less light than
      prettiness.               --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comeliness
   n 1: the quality of being good looking and attractive [syn:
      {comeliness}, {fairness}, {loveliness}, {beauteousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top