ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-confidence

S EH2 L F K AA1 N F AH0 D AH0 N S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-confidence-, *self-confidence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-confidence[N] ความเชื่อมั่นในตนเอง, See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน, Syn. daring, independence, self-assurance, self-respect, self-esteem

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-confidenceความเชื่อมั่นในตัวเอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was so self-confidence the results were good but when that incident occurred last year I started to question my methodsฉันเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์มันจะต้องออกมาดี แต่เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้ว ฉันเริ่มตั้งคำถามกับวิธีการของฉัน GTO (1999)
Mmm, I say student.You need self-confidence to lecture in front of a classroom full of 30 college kids.อืม.. ฉันคิดว่านักศึกษานะ /N คุณต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง เพื่อจะพูดหน้าห้องเรียน/Nต่อหน้านักเรียนสามสิบคน Compulsion (2005)
Miss' excessive self-confidence is sometimes a boon but less often than a bane.ความมั่นใจในตัวเองเกินไปของคุณหนูบางครั้งก็นำเรื่องที่ดีมา แต่ไม่บ่อยเท่ากับเรื่องไม่ดี Episode #1.9 (2006)
Ηis self-confidence must be completely shattered.ในเมื่อความมั่นใจในตัวเอง แตกสลายหมดแล้ว Like Stars on Earth (2007)
That was just my lack of self-confidence talking, but I gave myself a quick pep talk, and I'm feeling much better now, so let's... raise the dead.นั่นเพราะฉันขาดความมั่นใจ ในการพูดของตัวเอง แต่ตอนนี้ฉันฝึกความกล้าหาญให้ตัวเอง และตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว Curse (2012)
Because there's a big difference between self-confidence and delusion.เพราะว่ามันแตกต่างมาก ระหว่างความมั่นใจในตัวเองกับการเพ้อเจ้อ Swan Song (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเชื่อมั่นในตนเอง[N] self-confidence, See also: confidence, assurance, self-possession, Syn. ความมั่นใจในตนเอง, Example: หล่อนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SELF-CONFIDENCE S EH2 L F K AA1 N F AH0 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-confidence (n) sˈɛlf-kˈɒnfɪdəns (s e1 l f - k o1 n f i d @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自信心[zì xìn xīn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, ] self-confidence, #15,459 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
自信[じしん, jishin] (n,vs) self-confidence; confidence (in oneself); (P) [Add to Longdo]
自負心[じふしん, jifushin] (n) pride; self-confidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-confidence \Self`-con"fi*dence\, n.
   The quality or state of being self-confident; self-reliance.
   [1913 Webster]
 
      A feeling of self-confidence which supported and
      sustained him.              --Beaconsfield.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-confidence
   n 1: freedom from doubt; belief in yourself and your abilities;
      "his assurance in his superiority did not make him
      popular"; "after that failure he lost his confidence"; "she
      spoke with authority" [syn: {assurance}, {self-assurance},
      {confidence}, {self-confidence}, {authority}, {sureness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top