ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pride

P R AY1 D   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pride-, *pride*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pride[N] ความภาคภูมิใจ, See also: ความทะนงตน, Syn. self-importance, self-glorification, Ant. humility, modesty
pride[N] ฝูงสิงโต, Syn. pack, drove
pride on[PHRV] ภูมิใจ, See also: พอใจกับ, Syn. pique on, plume on
prideful[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยความภูมิใจในตนเอง
pride of place[IDM] สถานที่ที่ดีที่สุด, See also: จุดหรือบริเวณที่ดีที่สุดสำหรับแสดงผลงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pride(n) ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ทิฐิมานะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And here come the armored tanks, the pride of Tomainia's army.และนี่คือรถถัง ความภูมิใจของกองทัพ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย Night and Fog (1956)
It can come from work and pride in what you do.มันมาจากงานและ ความภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำ Gandhi (1982)
Ramica, your high pride is purely aristocratic.รามิก้าเอ๋ย ศักดิ์แห่งราชวงศ์ ของเจ้านั่นจริงแท้ Vampire Hunter D (1985)
Since you wanted her and forgot the pride of aristocracy.ตั้งแต่ที่ท่านต้องการเธอ จนลืมศักดิ์ศรีขุนนาง Vampire Hunter D (1985)
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
Yes sir, we pride ourselves on service You're the boss, the king, the shah!ท่านครับ พวกเราภูมิใจที่จะบริการ ท่านคือเจ้านาย ราชา Aladdin (1992)
Nonsense. One thing I pride myself on Jafar, I'm an excellent judge of character.เหลวไหลน่า สิ่งหนึ่งที่ข้าภูมิใจ จาฟา ข้าวิจารณ์ลักษณะผู้คนได้ดี Aladdin (1992)
Hunt's pride was short-lived, for now a new horror presented itself.ความภูมิใจของฮันท์อยู่ได้ไม่นาน ศัตรูใหม่ของเขาค่อยๆคืบคลานเข้ามา The Cement Garden (1993)
As you know, we pride ourselves on turning troubled girls... into healthy, productive young women.อย่างที่คุณรู้ เรายินดีรับเด็กที่มีปัญหาเพื่อทำให้... เธอเป็นคนที่มีคุณภาพ Léon: The Professional (1994)
That's pride fuckin' with you.นั่นคือความภาคภูมิใจ fuckin 'กับคุณ Pulp Fiction (1994)
Pride only hurts.ความภาคภูมิใจเจ็บ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prideA good craftsman takes pride in his work.
pride"A-hem!" Alice boasted, puffing up with pride.
prideDo you take pride in your work?
prideGarvey speaks up for racial pride.
prideHe has too much pride in his appearance.
prideHe is free from pride.
prideHe is takes pride in his son.
prideHe prided himself on his punctuality.
prideHe prided himself on his self control.
prideHe prides himself on having an expensive car.
prideHe prides himself on having been accepted into our football team.
prideHe prides himself on his learning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อหังการ[N] pride, See also: self-respect, dignity, self-righteous, Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว, Thai definition: ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว
ความทระนง[N] pride, See also: self-importance, conceit, arrogance, vanity, Syn. ความทะนง, ความหยิ่ง, ความถือดี, Example: ความเป็นชายชาตรีหมายถึงว่าความเป็นลูกผู้ชายจะต้องแสดงออกถึงความทระนงและเชื่อมั่นในตนเอง
ขัตติยมานะ[N] pride of king, See also: royal honor, Syn. ชาติขัตติยมานะ, Example: พระองค์คำนึงถึงขัตติยมานะจึงรักษาคำมั่นยิ่งชีพ, Thai definition: การถือตัวว่าเป็นกษัตริย์
ความหยิ่ง[N] pride, See also: conceit, vanity, proudness, Syn. การจองหอง, การอวดดี, การถือตัว, การลำพอง, Example: ข้าพเจ้าเป็นพันธุ์ลูกผสมแต่ก็ถือตนด้วยความหยิ่งว่าเป็นไทยแท้สมบูรณ์ด้วยชีวิตและจิตใจว่าเป็นไทยทุกกระเบียดนิ้ว
มาน[N] pride, See also: vanity, arrogance, conceit, Syn. ความถือตัว
มาน[N] pride, See also: vanity, arrogance, conceit, Syn. ความถือตัว
ทิฐิ[N] conviction, See also: pride, stubbornness, obstinacy, Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี, Example: เขาเป็นคนแข็งกร้าว ไม่ยอมลดทิฐิของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความภาคภูมิ[N] dignity, See also: pride, worthiness, Syn. ความภาคภูมิใจ, Example: ครูทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างที่สุดเพราะนั่นเป็นเกียรติประวัติสูงสุดและเป็นความภาคภูมิของโรงเรียน, Thai definition: ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความภูมิใจ[N] pride, See also: dignity, worthiness, Syn. ความภาคภูมิใจ, Example: คนไทยทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นไทย, Thai definition: ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความภาคภูมิใจ[N] pride, See also: dignity, worthiness, Syn. ความภูมิใจ, ความภาคภูมิ, Ant. ความท้อใจ, ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, Example: ถ้าเด็กถูกบังคับหรือกดดันหรือมีข้อห้ามมากเกินไป เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้กังวล ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง, Thai definition: การรู้สึกว่ามีเกียรติยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent
อินทนิลน้ำ [n. exp.] (inthanin nām) EN: Jarul ; Pride of India ; Pyinma ; Queen's flower ; Queen's crape myrtle   
มาน[n.] (mān) EN: pride ; vanity   
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity   FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภาคภูมิใจ[v.] (phākphūmjai) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride   FR: être fier de ; s'enorgueillir
พรรคภูมิใจไทย [org.] (Phak Phumjai Thai) EN: Bhum Jai Thai Party ; Thai Pride Party   
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride   
ภูมิใจ[v. exp.] (phūmjai) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in   FR: être fier ; s'enorgueillir
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited   FR: fier ; dédaigneux
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others   FR: se glorifier

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIDE    P R AY1 D
PRIDED    P R AY1 D IH0 D
PRIDES    P R AY1 D Z
PRIDEAUX    P R IH1 D OW0
PRIDEMORE    P R AY1 D M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pride    (v) prˈaɪd (p r ai1 d)
prided    (v) prˈaɪdɪd (p r ai1 d i d)
prides    (v) prˈaɪdz (p r ai1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自豪感[zì háo gǎn, ㄗˋ ㄏㄠˊ ㄍㄢˇ, ] pride in sth; self-esteem, #27,829 [Add to Longdo]
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀 [Add to Longdo]
傲自[ào zì, ㄠˋ ㄗˋ, ] pride; overbearing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenplatz {m} | den Ehrenplatz einnehmenpride of place | to have pride of place; to take pride of place [Add to Longdo]
Rudel {n} (Löwen)pride (of lions) [Add to Longdo]
Standesdünkel {m}pride of place [Add to Longdo]
Stolz {m}; Hochmut {m} | sein ganzer Stolz | verletzter Stolzpride | his pride and joy | wounded pride [Add to Longdo]
Hochmut kommt vor dem Fall.Pride comes before a fall. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
プライド[, puraido] (n) pride; (P) [Add to Longdo]
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
気位[きぐらい, kigurai] (n) pride; haughtiness [Add to Longdo]
喬志[きょうし, kyoushi] (n) pride; self-conceit [Add to Longdo]
胸を張る[むねをはる, munewoharu] (exp,v5r) to throw out one's chest; to be puffed up with pride [Add to Longdo]
胸を反らす[むねをそらす, munewosorasu] (exp,v5s) to be puffed up with pride; to throw out one's chest [Add to Longdo]
潔し[いさぎよし, isagiyoshi] (n) pride; disdain [Add to Longdo]
権高[けんだか, kendaka] (adj-na,n) pride; haughtiness [Add to Longdo]
見識[けんしき, kenshiki] (n) views; opinion; discernment; pride; self-respect; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pride \Pride\, n. [Cf. AS. lamprede, LL. lampreda, E. lamprey.]
   (Zool.)
   A small European lamprey ({Petromyzon branchialis}); --
   called also {prid}, and {sandpiper}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pride \Pride\, n. [AS. pr[=y]te; akin to Icel. pr[=y][eth]i
   honor, ornament, pr??a to adorn, Dan. pryde, Sw. pryda; cf.
   W. prydus comely. See {Proud}.]
   1. The quality or state of being proud; inordinate
    self-esteem; an unreasonable conceit of one's own
    superiority in talents, beauty, wealth, rank, etc., which
    manifests itself in lofty airs, distance, reserve, and
    often in contempt of others.
    [1913 Webster]
 
       Those that walk in pride he is able to abase. --Dan.
                          iv. 37.
    [1913 Webster]
 
       Pride that dines on vanity sups on contempt.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. A sense of one's own worth, and abhorrence of what is
    beneath or unworthy of one; lofty self-respect; noble
    self-esteem; elevation of character; dignified bearing;
    proud delight; -- in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       Thus to relieve the wretched was his pride.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       A people which takes no pride in the noble
       achievements of remote ancestors will never achieve
       anything worthy to be remembered with pride by
       remote descendants.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Proud or disdainful behavior or treatment; insolence or
    arrogance of demeanor; haughty bearing and conduct;
    insolent exultation; disdain.
    [1913 Webster]
 
       Let not the foot of pride come against me. --Ps.
                          xxxvi. 11.
    [1913 Webster]
 
       That hardly we escaped the pride of France. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That of which one is proud; that which excites boasting or
    self-gratulation; the occasion or ground of self-esteem,
    or of arrogant and presumptuous confidence, as beauty,
    ornament, noble character, children, etc.
    [1913 Webster]
 
       Lofty trees yclad with summer's pride. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I will cut off the pride of the Philistines. --Zech.
                          ix. 6.
    [1913 Webster]
 
       A bold peasantry, their country's pride.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   5. Show; ostentation; glory.
    [1913 Webster]
 
       Pride, pomp, and circumstance of glorious war.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Highest pitch; elevation reached; loftiness; prime; glory;
    as, to be in the pride of one's life.
    [1913 Webster]
 
       A falcon, towering in her pride of place. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Consciousness of power; fullness of animal spirits;
    mettle; wantonness; hence, lust; sexual desire; esp., an
    excitement of sexual appetite in a female beast. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Pride of India}, or {Pride of China}. (Bot.) See {Margosa}.
    
 
   {Pride of the desert} (Zool.), the camel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Self-exaltation; conceit; hauteur; haughtiness;
     lordliness; loftiness.
 
   Usage: {Pride}, {Vanity}. Pride is a high or an excessive
      esteem of one's self for some real or imagined
      superiority, as rank, wealth, talents, character, etc.
      Vanity is the love of being admired, praised, exalted,
      etc., by others. Vanity is an ostentation of pride;
      but one may have great pride without displaying it.
      Vanity, which is etymologically "emptiness," is
      applied especially to the exhibition of pride in
      superficialities, as beauty, dress, wealth, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pride \Pride\, v. i.
   To be proud; to glory. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pride \Pride\, v. t. [imp. & p. p. {Prided}; p. pr. & vb. n.
   {Priding}.]
   To indulge in pride, or self-esteem; to rate highly; to
   plume; -- used reflexively. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]
 
      Pluming and priding himself in all his services.
                          --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pride
   n 1: a feeling of self-respect and personal worth [syn: {pride},
      {pridefulness}] [ant: {humbleness}, {humility}]
   2: satisfaction with your (or another's) achievements; "he takes
     pride in his son's success"
   3: the trait of being spurred on by a dislike of falling below
     your standards
   4: a group of lions
   5: unreasonable and inordinate self-esteem (personified as one
     of the deadly sins) [syn: {pride}, {superbia}]
   v 1: be proud of; "He prides himself on making it into law
      school" [syn: {pride}, {plume}, {congratulate}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PRIDE
     PRofitable Information by DEsign (IRM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top