Search result for

finding

(58 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finding-, *finding*, find
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finding[N] ผลของการสืบค้น, See also: ผลของการค้นหา
finding[N] คำตัดสินของศาล, Syn. verdict, decision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n.,pl. เครื่องมือช่าง,เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result,answer,verdict

English-Thai: Nontri Dictionary
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finding๑. สิ่งตรวจพบ๒. ภาวะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finding of a juryคำวินิจฉัยของคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
Finding, Operativeพบเห็นในขณะผ่าตัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
finding (n ) ข้อค้นพบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Finding the skull and bones?ค้นหากะโหลกศีรษะกับกระดูก ? New Haven Can Wait (2008)
Every girl fantasizes about finding her prince charming.เด็กผู้หญิงทุกคนมักจะจินตนาการถึงการตามหาเจ้าชายของตัว Pret-a-Poor-J (2008)
But somehow I am finding myselfแต่ยังไงก็ตาม ฉันกำลังค้นหาตัวเอง There Might be Blood (2008)
It's the only chance I have of finding a new one.มันคงเพียงโอกาสที่ฉันมีเวลาหาความเป็นตัวตนใหม่ Odyssey (2008)
This desk belongs to Lex, and finding him is the only thing that matters right now. Am I clear?โต๊ะนี้เป็นของเล็ก การค้นหาเขาเป็นสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้ ชัดเจนน่ะ Odyssey (2008)
Sorry m not finding the fun in that.ขอโทษ.. ฉันไม่พบว่ามันสนุก Joy (2008)
Chase would put him under at the house, we'd take him to the hospital, open him up, do our thing, then slip him back into his room for the post-op without him ever finding out that we tricked him.เชสจะทำให้เขาแย่ลงที่บ้าน เราก็เอาเขาไปโรงพยาบาล เปิดท้องเขา แล้วทำหน้าที่เรา The Itch (2008)
Have you had any success in finding General Grievous' secret weapon?ท่านค้นพบอาวุธลับของนายพลกรีฟเวียสแล้วหรือยัง? Rising Malevolence (2008)
- more than finding that weapon.- มีค่ามากกว่าการตามหาอาวุธนั่นเสียอีก Rising Malevolence (2008)
Yes, but why aren't we finding anybody?ได้ แต่ทำไมเราไม่เจอใครเลย? Rising Malevolence (2008)
These are the keys to finding Dr. Marsh's killer.พวกนี้เป็นกุญแจนำไปสู่ฆาตกรฆ่า ดร.มาร์ช And How Does That Make You Kill? (2008)
You do it by finding out the cause of the disease.เธอจะต้องหาสาเหตุของโรคระบาดนี่ให้ได้ The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
findingDid you have any difficulty in finding my house?
findingFather spoke about how important school will be for finding a job when I am older.
findingFinding an apartment can be difficult.
findingFinding a solution that worked was a process of trial and error.
findingFinding it hard to make ends meet on his income, she started to work.
findingFinding one's way around Nagoya is very simple. All you do is look at the signs.
findingFinding Philip, he said to him...
findingHe didn't have so much trouble finding a job as he thought he would.
findingHe had difficulty in finding his way to the hotel.
findingHe had no difficulty in finding the place.
findingHe had no luck in finding work.
findingHe is above finding fault with others.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำวินิจฉัย[n.] (khamwinitchai) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication   
ผลการตรวจ[n. exp.] (phon kān trūat) EN: findings   
ผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง[n. exp.] (phon kān winitchai khøthetjing) EN: finding   

CMU English Pronouncing Dictionary
FINDING    F AY1 N D IH0 NG
FINDINGS    F AY1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finding    (v) (f ai1 n d i ng)
findings    (n) (f ai1 n d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsfindung {f}finding of justice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit [Add to Longdo]
レーウィン[, re-uin] (n) rawin (radio wind direction finding) [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]
研究結果[けんきゅうけっか, kenkyuukekka] (n) results of a scientific investigation; findings; (P) [Add to Longdo]
口小言[くちこごと, kuchikogoto] (n) scolding; faultfinding [Add to Longdo]
口煩い;口うるさい;口煩さい[くちうるさい, kuchiurusai] (adj-i) nagging; faultfinding; carping; captious [Add to Longdo]
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation [Add to Longdo]
事実調査[じじつちょうさ, jijitsuchousa] (n) fact-finding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发现物[fā xiàn wù, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ˋ, / ] finding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Find \Find\ (f[imac]nd), v. t. [imp. & p. p. {Found} (found); p.
   pr. & vb. n. {Finding}.] [AS. findan; akin to D. vinden, OS.
   & OHG. findan, G. finden, Dan. finde, icel. & Sw. finna,
   Goth. fin[thorn]an; and perh. to L. petere to seek, Gr.
   pi`ptein to fall, Skr. pat to fall, fly, E. petition.]
   1. To meet with, or light upon, accidentally; to gain the
    first sight or knowledge of, as of something new, or
    unknown; hence, to fall in with, as a person.
    [1913 Webster]
 
       Searching the window for a flint, I found
       This paper, thus sealed up.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In woods and forests thou art found. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To learn by experience or trial; to perceive; to
    experience; to discover by the intellect or the feelings;
    to detect; to feel. "I find you passing gentle." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The torrid zone is now found habitable. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   3. To come upon by seeking; as, to find something lost.
    (a) To discover by sounding; as, to find bottom.
    (b) To discover by study or experiment direct to an object
      or end; as, water is found to be a compound substance.
    (c) To gain, as the object of desire or effort; as, to
      find leisure; to find means.
    (d) To attain to; to arrive at; to acquire.
      [1913 Webster]
 
         Seek, and ye shall find.     --Matt. vii.
                          7.
      [1913 Webster]
 
         Every mountain now hath found a tongue. --Byron.
      [1913 Webster]
 
   4. To provide for; to supply; to furnish; as, to find food
    for workemen; he finds his nephew in money.
    [1913 Webster]
 
       Wages [pounds]14 and all found.    --London
                          Times.
    [1913 Webster]
 
       Nothing a day and find yourself.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to
    establish; as, to find a verdict; to find a true bill (of
    indictment) against an accused person.
    [1913 Webster]
 
       To find his title with some shows of truth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To find out}, to detect (a thief); to discover (a secret) --
    to solve or unriddle (a parable or enigma); to understand.
    "Canst thou by searching find out God?" --Job. xi. 7. "We
    do hope to find out all your tricks." --Milton.
 
   {To find fault with}, to blame; to censure.
 
   {To find one's self}, to be; to fare; -- often used in
    speaking of health; as, how do you find yourself this
    morning?
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finding \Find"ing\, n.
   1. That which is found, come upon, or provided; esp. (pl.),
    that which a journeyman artisan finds or provides for
    himself; as tools, trimmings, etc.
    [1913 Webster]
 
       When a man hath been laboring . . . in the deep
       mines of knowledge, hath furnished out his findings
       in all their equipage.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Support; maintenance; that which is provided for one;
    expence; provision.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The result of a judicial examination or inquiry,
    especially into some matter of fact; a verdict; as, the
    finding of a jury. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
       After his friends finding and his rent. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finding
   n 1: the act of determining the properties of something, usually
      by research or calculation; "the determination of molecular
      structures" [syn: {determination}, {finding}]
   2: the decision of a court on issues of fact or law
   3: something that is found; "the findings in the
     gastrointestinal tract indicate that he died several hours
     after dinner"; "an area rich in archaeological findings"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top