ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decision

D AH0 S IH1 ZH AH0 N   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decision-, *decision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decision[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป, Syn. detemination
decision[N] คำพิพากษา, See also: คำตัดสิน, การพิพากษา, Syn. judgment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
indecision(อินดีซิส' เชิน) n. การไม่สามารถตัดสินใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decisionคำวินิจฉัย, การวินิจฉัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decisionคำวินิจฉัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decision instructionคำสั่งตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision planแผนตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision support system (DSS)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ดีเอสเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision tableตารางการตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision tree(รูป)ต้นไม้การตัดสินใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decision, judicialคำวินิจฉัยของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decision-makingการวินิจฉัยสั่งการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
decisionข้อตัดสินใจ [การทูต]
Decisionการตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Evaluationการประเมินผลการตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Implementationการนำการตัดสินใจไปใช้ [การแพทย์]
Decision Level, Medicalค่าที่ใช้ตัดสินการวินิจฉัยโรค [การแพทย์]
Decision makingการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision Makingการวินิจฉัยสั่งการ,การตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Making by Researchการตัดสินใจโดยอาศัยการวิจัย [การแพทย์]
Decision making in chilerenการตัดสินใจในเด็ก [TU Subject Heading]
Decision Making Processกระบวนการตัดสินใจ,กระบวนการการตัดสินใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decision-making (n) การตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ 12 Angry Men (1957)
No, but we can put you where your decision might prove fatal.ไม่มี แต่เราสามารถทำให้คุณที่ การตัดสินใจของคุณ อาจพิสูจน์ร้ายแรง ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการจราจรติดขัด บางคนที่มีผมกับมัน How I Won the War (1967)
"Now is a time of great decision.♪ บัดนี้ถึงคราที่ต้องตัดสินใจ ♪ Blazing Saddles (1974)
For if we knew we were looking at a boy rather than a girl we might be influenced in making our decisionสำหรับถ้าเรารู้เรากำลังดูเด็กผู้ชาย at a ค่อนข้างดีกว่าเด็กผู้หญิง... ...เราอาจจะ influence in การกระทำการตัดสินใจของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I can't make a personal decision for everybody.ผมตัดสินใจแทนทุกคนไม่ได้ Oh, God! (1977)
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
Decision to proceed is yours.ให้คุณตัดสินใจดำเนินการเอง Airplane! (1980)
The decision is yours... is yours... is yours...ให้คุณตัดสินใจเอง ตัดสินใจเอง... ตัดสินใจเอง... Airplane! (1980)
"I'm glad. Captain made the right decision.""ผมดีใจที่กัปตันตัดสินใจถูกต้อง" Airplane! (1980)
And I'll make the decisions concerning my life!และผมจะทำการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของผม The Blues Brothers (1980)
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.งั้นผมจะให้ประกันตัว โดยไม่ต้องใช้เงิน จนกว่าจะได้คำตัดสิน Gandhi (1982)
Are you sure you are making the right decision?คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณกำลังทำ การตัดสินใจที่เหมาะสม? 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decisionA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
decisionAnxious for a quick decision, the chairman called for a vote.
decisionA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
decisionAre you dissatisfied with our decision?
decisionAt last they came to a decision.
decisionChildren born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.
decisionCost is a definite factor in making our decision.
decisionDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
decisionEven when he ran the risk, he did the decision which goes there.
decisionEverything depends upon your decision.
decisionFor the moment, we want to postpone making a decision.
decisionHave you arrived at a decision yet?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตัดสินใจ[N] decision-maker, See also: person who decides, Syn. คนตัดสินใจ, Example: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด
คำตัดสิน[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำวินิจฉัย, คำพิพากษา, Example: ศาลฎีกาจึงยืนยันคำตัดสินให้ประหารชีวิตเขา
คำวินิจฉัย[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำพิพากษา, Example: ในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติให้ถือคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติ, Count unit: ข้อ
คำพิพากษา[N] decision, See also: judgement, verdict, ruling, Syn. คำตัดสิน, คำวินิจฉัย, Example: เขาพระวิหารเป็นดินแดนที่ไทยต้องสูญเสียไปตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ให้คืนแก่ประเทศเขมร, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
ตัวกำหนด[N] determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ตัวกำหนด[N] determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
การตัดสิน[n.] (kān tatsin) EN: decision ; judging   FR: décision [f]
การตัดสินใจ[n.] (kān tatsinjai) EN: decision ; decision-making ; decision making ; making a decision   FR: décision [f]
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān tatsinjai choēng konlayut) EN: strategic decision   
การตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān tatsinjai dōi sīeng khāngmāk) EN: majority decision   
การตัดสินใจรายวัน[n. exp.] (kān tatsinjai rāiwan) EN: day-to-day decisions   
การตัดสินใจซื้อ[n. exp.] (kān tatsinjai seū) EN: purchase decision   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECISION    D AH0 S IH1 ZH AH0 N
DECISIONS    D AH0 S IH1 ZH AH0 N Z
DECISION'S    D AH0 S IH1 ZH AH0 N Z
DECISIONMAKER    D AH0 S IH1 ZH AH0 N M EY2 K ER0
DECISIONMAKING    D AH0 S IH1 ZH AH0 N M EY2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decision    (n) dˈɪsˈɪʒn (d i1 s i1 zh n)
decisions    (n) dˈɪsˈɪʒnz (d i1 s i1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy, #34,709 [Add to Longdo]
决策树[jué cè shù, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ ㄕㄨˋ, / ] decision tree, #137,854 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidung {f}; Urteil {n}; Beschluss {m} | Entscheidungen {pl} | endgültige Entscheidung | eine Entscheidung treffen; eine Entscheidung fällendecision | decisions | final decision | to come to a decision [Add to Longdo]
Entscheidungsbaum {m}decision tree [Add to Longdo]
Entscheidungsregel {f}decision rule [Add to Longdo]
Entscheidungssymbol {n}decision box [Add to Longdo]
Entscheidungstabelle {f}decision table [Add to Longdo]
Entscheidungstheorie {f}decision theory [Add to Longdo]
Entscheidungsträger {m} | politischer Entscheidungsträgerdecision maker | policy-maker [Add to Longdo]
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation [Add to Longdo]
Entschluss {m}; Beschluss {m} | Entschlüsse {pl} | sich zu einem Entschluss durchringen | spontaner Entschluss | seinem Entschluss treu bleibendecision | decisions | to force oneself to take a decision | off-the-cuff decision; spur-of-the-moment decision | to stick to (by) one's decision [Add to Longdo]
Kabinettsbeschluss {m}decision of the cabinet [Add to Longdo]
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[, deishijontsuri-] (n) {comp} decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[, deishijonpointo] (n) {comp} decision point [Add to Longdo]
デシジョン[, deshijon] (n) decision [Add to Longdo]
デシジョンメーキング[, deshijonme-kingu] (n) decision-making [Add to Longdo]
デシジョンルーム[, deshijonru-mu] (n) decision room [Add to Longdo]
ホームタウンディシジョン[, ho-mutaundeishijon] (n) hometown decision [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision [Add to Longdo]
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
決定表[けっていひょう, ketteihyou] decision table [Add to Longdo]
決定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory [Add to Longdo]
選択情報量[せんたくじょうほうりょう, sentakujouhouryou] decision content [Add to Longdo]
多重適合決定表[たじゅうてきごうけっていひょう, tajuutekigouketteihyou] multiple-hit decision table [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decision \De*ci"sion\, n. [L. decisio, fr. dec[imac]dere,
   decisum: cf. F. d['e]cision. See {Decide}.]
   1. Cutting off; division; detachment of a part. [Obs.] --Bp.
    Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of deciding; act of settling or terminating, as a
    controversy, by giving judgment on the matter at issue;
    determination, as of a question or doubt; settlement;
    conclusion.
    [1913 Webster]
 
       The decision of some dispute.     --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. An account or report of a conclusion, especially of a
    legal adjudication or judicial determination of a question
    or cause; as, a decision of arbitrators; a decision of the
    Supreme Court.
    [1913 Webster]
 
   4. The quality of being decided; prompt and fixed
    determination; unwavering firmness; as, to manifest great
    decision.
 
   Syn: {Decision}, {Determination}, {Resolution}.
 
   Usage: Each of these words has two meanings, one implying the
      act of deciding, determining, or resolving; and the
      other a habit of mind as to doing. It is in the last
      sense that the words are here compared. Decision is a
      cutting short. It implies that several courses of
      action have been presented to the mind, and that the
      choice is now finally made. It supposes, therefore, a
      union of promptitude and energy. Determination is the
      natural consequence of decision. It is the settling of
      a thing with a fixed purpose to adhere. Resolution is
      the necessary result in a mind which is characterized
      by firmness. It is a spirit which scatters (resolves)
      all doubt, and is ready to face danger or suffering in
      carrying out one's determinations. Martin Luther was
      equally distinguished for his prompt decision, his
      steadfast determination, and his inflexible
      resolution.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decision
   n 1: the act of making up your mind about something; "the burden
      of decision was his"; "he drew his conclusions quickly"
      [syn: {decision}, {determination}, {conclusion}]
   2: a position or opinion or judgment reached after
     consideration; "a decision unfavorable to the opposition";
     "his conclusion took the evidence into account"; "satisfied
     with the panel's determination" [syn: {decision},
     {determination}, {conclusion}]
   3: (boxing) a victory won on points when no knockout has
     occurred; "had little trouble in taking a unanimous decision
     over his opponent"
   4: the outcome of a game or contest; "the team dropped three
     decisions in a row"
   5: the trait of resoluteness as evidenced by firmness of
     character or purpose; "a man of unusual decisiveness" [syn:
     {decisiveness}, {decision}] [ant: {indecision},
     {indecisiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top